BU BİR TEŞHİR YAZISIDIR

BU BİR TEŞHİR YAZISIDIR

Bu kaçıncı teşebbüs!

Hiçbir bilimsel geçerliliği olmayan, defalarca halkımızın yararına olmadığı bilimsel olarak ortaya konulan bu mesele neden ısıtılıp ısıtılıp önümüze değişik şekillerde konuluyor?

Defalarca ortaya konmuş bu meselede ısrarlı olmak, bile bile isteye isteye elimizdekilerin iyileşmesine ve ilerlemesine değil de elimizdekilerin yok olmasına ve geriye gitmesine hizmet etmeye gönüllü olmaktır. Bu ya “Ben en iyisini yaparım. Başkaları yapamaz” düşüncesinin hastalıklı yansımasıdır ya da az önce belirttiğim gibi “bazı karanlık odaklara söz vermişliğin gereğini yerine getirme çabasıdır.”

Harekete geçirdikleri herhangi olumlu toplumsal bir harekete öncü olamayan bu zihniyet dilbilimsel ve sosyolojik bir geçerliliği olmayan düşüncelerle kafa bulandırmakla kalmayıp artık miğde bulandırmaktadırlar.

Bu insanlar kendi dar dünyalarında, kuru inatla içselleştirdikleri şizofrenik saplantılarıyla toplumumuzu kurtarmayı vaad etmektedirler. Yıllardır savunageldikleri varsayımlarının kurgusal olduğu aşikârdır çünkü el attıkları dil meselesinde katettikleri bir mesafe yoktur ve topluma olumlu anlamda kattıkları bir farkındalık ve işleyiş mevcut değildir.

Ayrıca bazı gruplar da toplumun kendilerine vermediği insiyatifleri toplum adına almaktalar ve nedense bu insiyatifler de uzun dönemde toplum yararına olmayacak sonuçlara gebe bulunmaktadır. Bu tür şüpheli insiyatif sahiplerinin yaptıkları harcamalara bakarsak oldukça enteresan durumlar gözlemlemekteyiz. Yıllardır binbir güçlükle en küçük organizasyonlar için bile canla başla toplum meselelerine eğilen insanlarımız maddi kaynak bulamazlarken insiyatif sahipleri beş yıldızlı otellerede ve büyük salonlarda organizasyonlar tertip edebilmektedirler. Birileri dil konusunda, birileri tarihi bir figürün aklanması konusunda, birileri soykırım konusunda birileri çeşitli vesaireler konusunda paralel insiyatifler almakta ve bunu da sözde toplumumuz yararına kullanmaktadırlar. Hepsinin ise tek gayesi bulunmakta anavatan ile diasporanın birbirinden koparılması hedeflenmektedir. Birileri ustalıkla bir büyüğünün vatan hasretini arabesk havada dillendirerek kuzu postuna bürünmekte ve anavatanla diaspora arasındaki yazılı ve duygusal köprülere saldırmakta; birileri sürgün ve yok edilişi usatalıkla kullanarak düşmanlığı beslemekte böylece yaptığı sözde kahramanlıkla asıl niyeti olan anavatan üzerinde baskı kurulmasını sağlayarak diasporadan koparılmasına çalışmakta; birileri de sözde tarihi haksızlığı gidererek burada her şeyin nasıl yolunda olabileceği mesajını toplumun bilinçaltına yerleştirerek anavatana çevrilen dikkatleri ve anavatanla olan etkileşimleri sabote etmeyi hedeflemektedirler.

Şimdi yeniden asıl konumuza dönelim: kendisini dil derneği olarak adlandıran yapının tek hedefi anavatanla olan bağlarımızı yok etmektir kısaca. Bu yapılanmayı artık toplumumuzun gündeminden düşürmek lazımdır. Bu yapılanmanın en son bulunduğu teşebbüs kesinlikle iyi niyetle yola çıkmadıklarının yeni bir delilidir. Son teşebbüslerinde Türkiye Milli Eğitiminin tanıdığı ve kabul ettiği Kril temelli yazı şekli yerine hiçbir edebi geçmişi ve gelecek ümidi olmayan yanısıra bilimsel olarak da onaylanmamış Latin yazı şeklini yeniden ilgili bakanlığa sunmuşlardır. Bakanlığın devlet kurumu ciddiyetiyle ve bilimsel gerekçelerle bu durumu daha önce reddetmiş olmasına rağmen yine aynı teşebbüste bulunmuşlardır. Bu yapılanma daha önce amaçlarına ulaşmak için dilbilimi uzmanlarını alet etmek teşebbüsünde bulunmuştu ve bu insanlarımız açıklamalarının çarpıtıldığını da deklare etmişlerdi…

BUNA BİR SON VERİLMESİNİ SAĞLAMA VAKTİDİR.

Marğuş Vezir

18.03.2015

20:52

ЛЪЭПКЪ IУЭХУМРЭ ЩХЬЭ IУЭХУМРЭ

ЛЪЭПКЪ IУЭХУМРЭ ЩХЬЭ IУЭХУМРЭ
Дызозауэ, дызошхыдэ загъэурэ лъэпкъым щхьэ лажьэ зигугъэ/зыӀэщӀ дэрхэр. Ди гум къезауэр щызкIэ, Iуэхур щы лъэпкъ IуэхукIэ ди щхьэм тхуэзгъэзауэр ипэ щидгъэщам дей лъэпкъым хуэтщIэФыну щытхэр иужь къидна дохури ди лъэпкъым екI ди сэбэпым нэхъри нэхъыбэкӀэ ди зэран йокIыр.

Лъэпкъым щхьэ дылажьэу щыжытIэкIэ дэ зым зым худиIэ губжьыр ипэ идгъэщыу дэр нэхъ нэхъыФ зыщIэФ щыIэкъым жытIэмэ ди гъуэгур захуэкъым. ЦIыхур и щхьэ закъуэу зы нэрыбгэщи и щхьэ закъуэкIэ дунейр хузегъэкIуэФкъым. Дэ дыщIэ Iуэхум ди щхьэ щхьэ пщIэ къыхэтхыныу яужь дохьэр ди губжьымрэ ди зэныкъуэкъуыныгъэмрэ ипэ идгъэщми лъэпкъ Iуэхури дыIэщIохур.

Зы Iуэхум хэпщIыкIыу зыри умыщIэ нэхрэ а Iуэхум цIыкIунитIэу зы къэру тебгъэкIуадэмэ ар нэхъыФIщ. Дэ Адыгэм дыздэщысым псори дощIэр. Къэру тегъэкIуэдэным къэсымэ псори докIуэтыкIыр. Зы Iуэхур гу къабзэкIэ къесхьэжьами а Iуэхум и унаФэр хуэтщIыурэ и щхьэр идогъэгъэужэури и Iуэхур недгъэгъэскъым. ТIанэи “Адыгэ Iуэху” жаIэмэ ящхъуэФэцыр теджыу къонэр мы цIыхухэм.

Адыгэ Iуэхур зигум илъыу Адыгэ Iуэхум къэру тезгъэкIуадэу ищхьэм ипщIэр ипэ изгъэщым Адыгэ Iуэхум хилъхьэн щыIэкъым. Ди жагъуэ зэрыхъущи мыпхуэдэ цIыху ди куэдщ. Адыгэ Iуэхур Iуэхушхуэщи ар щхьэ щытхъу Iуэхукъым. Ар зыдэIыгъын, зэдэхьын хуэй зы Iуэхущ. Ди къэрухэр лъэпкъ Iуэхум щыгъуэ зэхэтлъхьэу зым зым худиIэ губжьыр лъэпкъ Iуэхум хэдгъэкIын хуейщ. ЗымикI ищхьэр пыудкъым ауэ лъэпкъ Iуэхумрэ щхьэ Iуэхумрэ зэхэгъэкIын хуейщ.

12.03.15

Маргъущ Везир

NE ZAMAN BİZE YAKIŞTIĞI GİBİ DAVRANMAYA BAŞLAYACAĞIZ YENİDEN

NE ZAMAN BİZE YAKIŞTIĞI GİBİ DAVRANMAYA BAŞLAYACAĞIZ YENİDEN

Bir belediye Adıge Cumhuriyetinde Ramazan Ayında Ramazan iftarı ve erzak dağıtımı yapacakmış. Bu bana bir büyükşehir belediye başkanını ismi önemli bir derneğimize seçim öncesi ismi önemli bir derneğimize davet edilişini hatırlattı. Daveti organize eden kardeşimiz siyasi olarak hiçbir etkinliğimizin olmaması ve bunun kırılması düşüncesiyle yapmıştı bu organizasyonu. Sayın belediye başkanı gelmeden önce ise insanlarımızdan gerekli ağırlıkla ve ağırbaşlılıkla davranmalarını istemişti. Ancak buna ne isim verirsiniz bilmem ama sonuç tam anlamıyla bir rezaletti. Asla toplumumuzun değerlerine uymayacak şekilde edilgen bir ifadeyle belediye başkanıyla “efendimiz” tarzında el oğuştura oğuştura konuşmalar tamamlanmış ve beyefendi gönderilirken de bilmem şu kadar yardıma muhtaç üyemiz var da onlara iaşe yardımında bulunur musunuz denmişti. Hiçbir şekilde Adıge toplumunun ağırlığına uymayan zavallı bir yaklaşımın sahibi olan insanlarımız maalesef ki bizim adımıza bizi temsil ediyor görüntüsüyle bizi rezil etmişlerdi.

Makamların ve ünvanların hiçbir önem arz etmediği ve sadece Adıgağe’nın öne geçtiği ve dilenme ve biat kültürüne yabancı halkım ne zaman bu kadar zavallı bir hale düştü… Bedelini ödeyeceğini bile bile kendi insanını satmamak için hapishanelerde ölmeyi tercih eden bir yapı nasıl oldu da küçücük menfaatler peşinde koşan zavallı bir yapıyı doğurdu?…

Bakıyorum. Seçim zamanı yaklaşıyor. Daha önce “anavatanımız”ı aşağılayan ve hangi karanlık odaklara hizmet ettiği belli olmayan bir insanımız toplumunu hatırlayıvermiş ve toplumunun kültürünü pop kültürü zanneden birileri de hızını alamamış ve milletvekili adayı oluvermişler. Herhangi ortak bir anlayışımızın olmadığı ve ortak bir hedefimizin olmadığının aşikar olduğu bir ortamda bu insanların halkımız için değil de kendi zavallı çıkarlarının peşinde olduğu aşikardır. Daha düne kadar askeri darbe öncesinde her akımda her ideolojideki insanımız söz konusu kendi halkları olunca Adıgağe’nın gerektirdiği gibi birbirlerini kollamasını da başarıyorlardı. Kimse zavallı çıkarının değil de Adıge halkının selametinin peşindeydi.

Her şeye rağmen Adıge halkının selameti için ortaya çıkan ve Adıge ağırlığıyla siyasete giren insanlarımız da var. 6 milyonluk anlamsızlığımızdan Adıge halkı adına anlamlı sonuçlar için uğraşanlarımız da var.

Örgütlenme ve toplumsal refleksi organize eden bir yapıya yakın zamana kadar iç işleyişinde sahip olan bir halk olan Adıge halkı bu refleksini şehirleştikçe yitirmiş ve duyarsızlaşmıştır. Ancak yok olmamak için bu işleyişin modern versiyonu işler hale gelmelidir.

Açız. İnsanımız aç. Kendi yapısında var olanın ifade edilmesine aç. Kendi yapısına uygun şekilde dimdik kendi halkı için ayakta duranlara aç. Uğradığı haksızlık ve yok oluşuna dur diyenlere aç. Ama tok karnımız, kimliğini ve halkının geçmişini biat kültürüne kurban eden ve zavallı heveslerine anavatanı da meze yapmaya çalışanlara tok. Tok karnımız, karanlık paralarla halkımıza tuzak kuranlara. Tok karnımız, Adıgağeyi deforme eden anlayışları halkımıza ithal edenlere. Karnımız tok ve öfkeyle kusmamıza ramak kaldı.

10.03.15

Marğuş Vezir

20:04

 

 

 

МИС МЫРАЩ

МИС МЫРАЩ

Мис мыр дыдэращ дэ дызхуэныкъуэнэр. Адыгэм и къэкIуэныр и хэкум зэр щыIэ гупщысэр ипэ идгъэщыу Адыгэм ипщэдейр хэкумкIэ зэр щалъыхъуэн зэр хуей гупщысэр ди цIыхухэм ягу итлъхьэу дунейм къытедгъэхьан хуейщ дыщIэ псомкIэ. Мис дыгъуэпщыхь Нэхущ Черим и консерт щекIуэкIащ Къайсери къалэм. НетIэ зэр жысIам хуэдэ къабзэу ди къэкIуэныр ди хэкум зэр щыIэ гупщысэр лъэщыу лъагъуэ къищIащ Нэхущым.

Ейым зиIэ ди Iуэху нахыщхьэр нобэмкIэ ди хэкурысхэмрэ ди хэхэсхэмрэ я зэпыщIэныгъэр лъэщ щIыуэ хэхэсымрэ хэкурысымрэ зыдаIыгъ зы гупщысэкIэ хэхэсым ягухэр хэкумкIэ гъэзэжынращ. Дызхуныкъуэ дыдэр ди зэпыщIэныгъэр лъэщ щIыуэ хэкум къинар пщэдеймкIэ Адыгэу къэнэн IуэхукIэ зэр нэхъ лъэщыр ипэ къидгъэщыу ди цIыхухэм яФIэщ дыщIижынращ. Хэкуншэу пщэдейыншэу зэрмыхъуныр ФIэщыгъэ дыщIын хуейщ. Хэт “си лъэпкъ” жиIэми ищIэн зыхуейр лъэпкъым пщэдей къыхуэзгъэщIэныу щыт зэпыщIэныгъэм дэIэпыкъунращ.

Хэти ищхьэ закъуэкIэ мы IуэхумкIэ хузэФIэкIын куэд щыIэщ. Чэрим зы нэрыбгэ закъуэу “си цIыху” жоуэ ежьати мис ипэ хэкум цIыхухэм ягухэр щызэпищIэри а зыпыщIэныгъэмкIэ мис хэхэсми къэсри цIыху куэдым ягур хэкум ирипхащ. Чэрим хуэдэ къэбзэу Чэрим игъусэу къэкIуа ди шыпхъу Марина и псэлъэ дэтхэнэри гум хэхьэу, гуп кIапсэ пищIэу ари хэкум езыпхижт. ПэмыщIуи хэхэсым ди Къайсери хасэм итхьэмадэри абы и дэIэпыкъуэгъухэри ящIа мы IуэхумкIэ хэкумрэ хэхэсымрэ лъэмыж хуэхъуахэщ.

ТхакIуэр тхэнущ дызэпищIэн щхьэ. УсакIуэр усэнурэ дэжьыунущ абы. Уэрэд жыIакуэм уэрэд жиIэнурэ гухэм икум щызридзэнущ кIапсэ хэкум пыщIар. ЕгъэджакIуэм Адыгэбзэм хуигъэпсынурэ цIыхухэр хэкум щыбзэФыну ищIынущ цIыхухэр. Спикерыр гум нэIусынущ Марина хуэдэуэ. НэIусынурэ къынигъэсынущ хэкум и гужьдэкIым и жьыр. КъэФакIуэм и нэгур хэкумкIэ игъэзэнурэ Iуэхъус ярихынущ ди едэшхуэхэм япсэм… Псоми къытлъыс гуэрхэр щIыэщ. ДиIэ IэщIагъэхэр зэрзытпыщIэжын IуэхумкIэ дыгъэсэбэпын хуейщ. ЗызэпытщIэжын хуейщ. Ди пщэдэйр хэкум щыхэсэн хуейщ. Мыбы цIыхухэр хуэдгъэпсыу ди хэкум зыхуэдгъэпсын хуейщ…

Маргъущ Везир

02.03.2015

21:54