Duvar YAZISIMSILAR(ЛIУ)

Bir davada ithamlarla yolunuzu bulup yürüyemezsiniz. Eğer elinizden gelmeyenler için sadece suçlama yolundaysanız zaten o dava sizin için bitmiştir ve artık siz davayla yolunu bulmaya çalışan bir dava asalağısınız.

______________________________________

Beğenmediğiniz düşünce sahiplerinin düşünceleri yerine şahsı hedef almak zayıflıktır. Düşünceleri hedef aldığınız halde karşılığında şahsınız hedef alınırsa o zaman o şahsı hedef alabilirsiniz

_____________________________

Bizde nahoş olanı yapmak serbest söylemek yasak, yabancılarda nahoş olanı söylemek serbest yapmak yasak.
S.B.
Peki biz Çerkeslerde;
Önceden nahoş olanı incelikle/espiriyle söylemek varken şimdi hem atış serbest hem de yapmak ve yapmamış gibi yapmak moda.

________________________________________

KAFFED’e maddi güç vermeden devletsel eylem bekleyen ve akıl hocalığı yapan zevatın yaptığı zırvalar iyice sıktı artık!
İnsanını sömüren ve parlak aklı dışında halkına bir katkı sunmayanlar artık iyice sıktı!

_______________________________________

Гугъэр хуэфащэмэ бжэхэр къытхузэ1ук1ынущ

_______________________________________

Лъым итхьэщ1 хуэфащэр гуращ. Лъы къик1ам зри итхьэщ1къым, мапц1эри гъащ1эр егъауф1ыц1.

_____________________________________

 

 

ÇÖZÜLMESİ GEREKEN EN ÖNCELİKLİ SORUNUMUZ

ÇÖZÜLMESİ GEREKEN EN ÖNCELİKLİ SORUNUMUZ
БЗЫЛЪХУГЪЭРАЩ ДИ ГЪУАЗЭР
Бзылъхугъэр Адыгэ Iуэхум ипэ идмыгъэщижым икIи дыкIуэтэнукъым икIи дыIуэтэнукъым. Бзэри, гъэсэныгъэри зыIэщIэлъыр бзылъхугъэращ. Лъэпкъым и пщэдейм и IункIыбзэри зыIэщIэлъыр бзылъхугъэращ.
Адыгэуэ Адыгагъэм и IэФIыгъэ зыIухуа сэр хуэдэхэр дыжейми, дыкъэтэджми, сыт Iуэху яужь дитыми Адыгэм и пщэдейм щхьэ зыгуэр тщIэФыну пIэрэ жоуэ жэщи, махуи зыдоукIижыр. Жэщи махуи зыгуэрхэм яужь дитщ мы Iуэхум щхьэ. ИкIи зыгуэрхэри утыку къыдолъхьэ ауэ лъэпкъыр дыгъэкIуэтэФкъым ипэкIэ. Ди бынхэм АдыгэцIэхэр яФIыдощ, додауэ, дозауэ ауэ хъукъым. Ди щIэблэри, ди хабзэри махуэ къэскIэ тФIокIуэд.
Щэхуу ди бзылъхугъэу ди пщэдейр зэпхахэм я зы ныкъуэм дащIэдэIумэ жаIэ куэдыр гурымыхьрэ хуэмыФащэщ. “Адыгэхэр зыкIи ФIыкъым. Сыт хуэдиз уапэжыжэми уэркIэ нэхъыФIщ./ Дэдейхэм нэхъ цIапIэ щыIэкъым./ Зэр Адыгэр зэрысщIэм щхьэ пэжыжэу сыщытщ. /Хамэ гъунэгъухэр нэхъыФIщ. / Дэдейхэм я жьэм къыпхумхьын щыIэ./ Адыгагъэм сыт къытхуихьыну!/ фыкIэрыкI Адыгэбзэми инджылизыбзэ явгъащIэ цIыкIухэм. /Анна, сыту ФIы хъуа къуажэм сыкъызэрдэкIар, сыIуэтэжащ. Сэ дауэ мыхэм садэпсоуа! /Алыхь, Адыгэмэ ФIы къыпомхын….” Хуэдэрэ нэхъыкIэрэ куэд къэжьэдоукIрыкI ди бзылъхугъэм.
Ипэ ди бзылъхугъэм гу лъегъэтэжын хуейщ лъэпкъым и къэкIуэныр зэраIэщIэлъыр. Ахэр хасэхэми тщIэн хуей Iуэхухэми я гупщысэкIэ ди Iуэхум итхьэмадэ тщIижын хуейщ. Унагъуэр зэрщыту Адыгэ Iуэхум хэшэу ар пщэдейм Адыгэу къызэтегъэнэным и гъуэгур бзылъхугъэр ипэ игъэщижынращ зэпхар. Дэ сыт хуэдихуи дэгъугъуэу дыгупщысэмикI абы хулъхугъэу псэ хэлъхьэн Iуэхур тхузэФIкIкъым.
Ди бзылъхугъэр Адыгэ гупщысэкIэ къэдгъэунэхуижу ди Iуэхур ипIэ игъувэжын хуейщ. Ахэм яIэу щыт къэрурм гу лъадгъэтэжу я къэрур гъэщIэ зэхъуэкIыныгъэкIэ дыгъэсэбэпын хуейщ. Хулъхугъэр лъэщрэ Iущым гъащIэр лъэщрэ Iущу зэрихъуэкIыФкъым. ГъэщIэр лъэщрэ Iущ зыщIыр бзылъхугъэм и къэруращ. Ди бзылъхугъэм губзыгъагъэрэ Адыгэ еплъыкIэкIэрэ зыкъагъэIэтижын хуейщ. Адыгэм и пщэдейр зыбзынури ар хуэФащэ Адыгэ Фащэуэ лъэпкъым щезгъэтэгъанури бзылъхугъэращ. Адыгэ бзылъхугъэр Адыгэ псэукIэм зэри дэрбзэрым гу лъыттэжын хуейщ. Бзылъхугъэм дэрбзэрын щIэныгъэм щыгъэгъуэзэжын хуейщ.
Ди нахъыбэр хасэхэми Адыгэ Iуэхуми ди бзылъхугъэхэм къэФIэддыгъу зэманымкIэ долэжьыр. Ди бынхэм адыгэцIэхэр яФIыдощыр ауэ къэдлэжь Iуэхугъуэр ди гъащIэм тхухэлъхьэкъым икIи адыгэцIэ зыФIэтща ди бынхэри адыгэ тхуэгъэхъукъым. Аращи бзылъхугъэр лъэпкъым зэригъэсакIуэр ди Iэпэдэгъэлэлщ псэуми. Ахэм я къэру дэ тхэмылъымкIэ лъэпкъыр тхуэгъэкIуатэкъым. Догупщысэ, зыдоФыщIиж ауэ лъэпкъыр зыми къедгъэлыФкъым.
Унэм зыщыгъаси хасэм кIуэ жаIэ Адыгэм. Унэм щIэсыр зыгъэпсынур бзылъхугъэращ. Адыгэгури Адыгэ еплъыкIэри гъащIэм хэгъувэжынуым и гъуэгъур ди бзылъхугъэр ди гъуазэ хъуижыным епхащ.
Маргъущ Везир
16.06.16
22:48

MESELEMİZ

MESELEMİZ
İçselleştirilmeyen meseleler çözülemez. Meselemiz derin ve çetrefilli iken çözümü içselleştirmemiz de bir o kadar güç.
21. yüzyıldayız. Diasporada kültürel anlamda üretme ve ürettiklerimizi halkımızın tüketmesini sağlama konusunda oldukça diplerdeyiz. Toplu olarak yaşadığımız yerler azaldığı ve genel toplum içinde dağınık halde yaşadığımız için bir araya gelme ve yeniden toplumsal kültürel değerleri besleme ve ileriye taşıma konusunda dezavantajlıyız. Birbirimizi bir araya getirecek yaklaşımlar ortaya koyma ve uygulama konusunda yetersiziz. Hepimiz sadece kaygılıyız ve kaygılarımız da bizi ileri götürme konusunda çözümlere dönüşememektedir.
Kendi dilinde konuşabilen ancak okuma yazma bilmeyen azımsanmayacak bir kitleye sahibiz mesela. Birbiriyle hiç denecek kadar az etkileşime sahip bu kitlemiz maalesef ki ne dili çocuklarına aktarabilmekte ne de yarına kalacak kültürel ürünler ortaya koyabilmektedir. Nostaljik anıları yaşatmaktan öte bir işlevi olmayan bir araya gelişler ise sadece kaygılarımızı ifade eden ve hiçbir somut çözüme evrilmeyen faaliyetler olarak toplumumuzda devam etmektedir. Festivaller, anmalar, dernek geceleri bunlara verilebilecek örneklerdir.
Öncelikli olarak dili anlayan ve konuşan kitleler artık 21. yüzyılda olduklarını hatırlayarak toplumun geleceği için okuma yazma öğrenmeleri ve anadildeki ürünleri okumaya ve dünyalarına dahil etmeye başlamalıdırlar. En büyük ayıbımız bu yüzyılda halen kendi dilimizde okuyup yazmayan insanlar oluşumuz, dolayısıyla dilimizi çağın keşmekeşine kurban edişimizdir. Öncelikli olarak dili bilenlerin okuma yazma öğrenmeleri ve toplumun bu aşamadan sonra kurumsal çözümler araması gerekmektedir.
Bunca dağılmışlık içinde tek çaremiz kurumsal çözümler üretmektir. Hem devletin sağladığı yasal olanaklardan faydalanmak hem de derneklerimize gereken parasal gücü edinmelerini sağlayarak kurumsal güçlü adımlar atmak gerekmektedir. İnsanlarımızın kültürün yitmemesi gerektiğini içselleştirmeleri için durmadan, dinlenmeden insanlarımıza ulaşacak şekilde yazıp çizmek ve meselemizi dokunulabilir çözümlerle insanlarımızın önüne sermek zorundayız.
Sorunumuz derneklerde canla, başla çalışan bir grup azınlığın çözemeyeceği ağır bir sorundur. Bulunduğumuz çağda güçlü kurumsal çözümler geliştiremediğimizde sadece meselenin varlığını ifade etme dışında meselenin çözümü konusunda ilerleme kaydedemeyiz. Toplumun içselleştirip sürükler hale getirmediği ve çözümü konusunda katkı sunmadığı bir meselede kurumsal çözüm arayışı da ortaya çıkmaz. Sorunumuzu halkımızın içselleştirmesine yönelik her türlü girişim ilk olarak üzerine eğilmemiz gereken çalışma alanımız olmalıdır.
Meselemizi halkımızın günlük hafızasına öyle bir işlemeliyiz ki meselemizin çözümü için talep ettiğimiz her katkıyı sağlamak noktasında toplumsal sinerjik bir birliktelik yaratalım. İşçisinden, iş adamına kadar her kesimin sahiplendiği bir meselede herkes üzerine düşeni yapmak zorunda kalacaktır. Toplum adına bir şeyler yapması gerekirken yapmayanlar ancak o zaman baskı hissedecek ve kuru laflarla kılavuzluk devri sona erecektir.
Özet olarak; meselemizin çözümü toplu bilinç oluşturmak bu bilinci toplu reflekslere dönüştürmek ve bu refleksleri de kurumsal güçlere dönüştürmekten geçmektedir. Sadece kaygıyı canlı tutmak ve kaygı sahibi olmak hiç bir şey ifade etmemektedir. Öncelikli olarak meselemizi içselleştirmemiz ve ona eğilmemiz gerekmektedir. Şu an kaygı taşıyan herkes meselemizin içselleştirilmesine yardımcı olmak zorundadır. Öncelikli olarak şu an meselemiz için uğraşan kurum ve kişilere her türlü -öncelikli- maddi ve manevi desteği sağlamaya başlamak zorundadır. Kurumlarımızı gerektiği gibi meselemizle uğraşabilecekleri aşamaya taşımak zorundadırlar. Meselemizi sadece entelektüel bir uğraşı alanından çıkarıp halka mal etmek zorundadırlar.
Marğuş Vezir
09.06.16
22:56

ЩХЬЭКIУЭ

ЩХЬЭКIУЭ
ЩхьэкIуэ зимиIэм и щыгъуэм къикI щыIэкъым.
Адыгэм зы псалъэ иIэщ “ЩхьэкIуэм щIакIуэ уегъэщI жоуэ. “ ЩхьэкIуэ тхуэхъун куэд дищхьэ къырикIуащ икIи къырокIуэр. Ауэ дищхьэ къырикIуэ да зы Iуэхум щхьэ сыт тщIэрэ?
Илъэс къэс Майым и 21м ЩыгъуэщIэж махуэ жыдори псэури дызхощыгъуэр. Ауэ дызгъэщыгъуэнур къытхуэсхьа Iуэхухэм дахэплъэу мы Iуэхур къытхуэсхьа щытыкIэхэр зэхэтхуу дищхьэ къырикIуар щхьэкIуэ зыхуэтщIижу ди пщэдейм щхьэ зыри тщIэкъым. Дощыгъуэри дызбгыролъэлъижыр. Щыгъуэм къыхэтхын хуей щхьэкIуэр къызэрхэдмыхым щхьэ мэхуит нэужъым псэури тщогъупщэжыр.
ДищхьэкIуэмкIэ дежьэн хуейщ. Мы махуэхэр къытхуэсхьауэ щыт ди щытыкIэхэр зэхэдгъэкIыу дэ зэрыдимыIам щхьэ дэзгъэгъэкIуэда еплъыкIэрэ щытыкIэхэр къэдгъэунэхун хуейщ. ТIани щхьэкIуэ Фхуеймэ мис ди дуней тетыкIэр: хэхэсыр зыщIыпIэкIэ маплъэр хэкурысыр пэмыщI зыщIыпIэкIэ маплъэр. Псалъэ гъущэкIэ Iущыу дунейм дытет дызФIощIиж.
Майым и 21м хэкум щыIэн зигугъа гупыр хэкум ирагъэхьакъым. Мыр хэт зищхьэкIуэр? Зым моращ зи ягъэр жи адрейм мыращ зи ягъэр жи. Мыр псэуми ди щхьэкIуэщ. ДАХми, КАффЕДми, уэри, сэри псэуми ди ягъэ хэлщ мы Iуэхум. Дэ къэралыгъуэ къэру диIэкъыммым къикI щыIэкъым. Щхьэусыгъуэм къыкI щыIэкъым. ИкIи КАффЕДми икIи ДАХми мы ди цIыхухэр хэкум зэркIуэнур щащIэкIэ, мы зэщIэхъейыныгъэр зытетыри щащIэкIэ, мы ди цIыхухэр зауэи банэи зэрхуэмейхэр щащIэкIэ мы Iуэхур зым зы тетхъуэным къикI щыIэкъым.
ДищхьэкIуэр нобэ нэхъ инщ. Псэум нэхрэ нэхъыбэ дылэжьын хуейщ. Хэкуншагъэм нэхъ нэхъ щхьэкIуэшхуэ щыIэ хэхэсым щхьэ? Уи блэкIар зытекIуэдар зыщыгъэгъупщэу нобэ къудейм щхьэ псэуным нэхъ щхьэкIуэшхуэ щыIэ?
Е дищхьэкIуэхэм къыдитыну къэрумкIэ гъащIэм дырикIуэнурэ зы пщэдей диIэнущ е дищхьэ дипсэм ирикIуэнущ псэури.
Маргъущ Везир
24.05.2016
15:18

СПЕКУЛАЦИЯ/SPEKÜLASYON/SPECULATION

YAZININ TÜRKÇESİ AŞAĞIDADIR
(TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLİP yeni BİLGİLERE GÖRE DÜZELTİLMİŞTİR)
(Схэплъэжри зэзгъэзэхуэжащ икIи зэсхъуэкIижаи хэтщ.)

СПЕКУЛАЦИЯ/SPEKÜLASYON/SPECULATION
Ди лъэпкъэгъу нэрыбгэ 22р Хэкум зэррамгъэхьа Iуэхум теухуауэ ФIэщIыныгъэм къыбгъэдэкI псалъэ куэд къэпсэлъыр нобэхэм. Зы гуэрхэм яФIэщIу ятха/жаIа псалъэхэр ди цIыхухэм захуэ ящохъури тIанэ Iуэхум дыкъыхэкIижыФкъым.
Зыуэ КАффЕДым, пэжщ щыгъуэщIэж махуэм “ХыФIыцIэм и IуФитIми дыщыIэнущ зэржиIар.” Ар щIыжаIари нэгъабэ 2015м щыгъуэщIэж махуэм хэкум щыIа гупыр хэкумкIи, хэхэсымкIи Адыгэ Iуэхум ипщэдейм зэрщхьэпа гупщысэрат. Урысеймрэ Тыркумрэ я зэхуаку къыдэхъухьа Iуэхум Адыгэр зэрхамгъэзэрыхьын хуей еплъыкIэр Урысей къэралыгъуэм къызэрищтэн хуей гупщысэр КАффЕДым сыт щыгъуи Урысхэми, ди лъэпкъэгъу хэкурырсхэми, икIи хэхэсхэми ягуригъэIуэн щхьэ лэжьащ. Щыгъуэ махуэм нэгъабэ хуэдэу зы гуп зэрагъакIуэмэ язэрФIэФIыр ДАХми гурагъаIуащ. Мы Iуэхур зэФIэмынэу екIуэкIын щхьэи КАффЕДыр мазитI хуэдиз ипэкIэ ДАХым и гъусэу мы Iуэхур хъуФынымрэ мыхъуФынымрэ еплъахэщ. Ауэ Мэзкум утыку къырилъхьауэ щыт гугъэхьхэм хэкIыпIэ къэримыту хэкIыпIэ ягъуэтакъым нэгъабэрейм хуэдэу Iуэхур егъэкIуэкIыным. Урысейм автобускIэ Тыркум икIхэр зэрихуэмейм щхьэ, зыи кхъухь лъатэ Iуэхум и кIэр зэримутIыпщар къигъэлъэгъуэн щхьэ нэрыбгэ куэдкIэ екIуэкIыну щыт организацияр зэрримдэнур утыку къырилъхьащ икIи утыку илът. Мыпхуэдэу щыхъум КАффЕДыми символическийуэ нэрыбгэ 10ым щигъу хуэдиз куэФын хуей амалым еплащ. ДАХри къыдэIэпыкъури нэрыбгэ 10ым щIигъу хуэдизыр кхъухь лъатэкIэ гугъу емыхьхэу зэркIуэФын унаФэр къырагъащтащ Урыс къэралыгъуэм.
ДАХри зэр хасэ къудейм къыбгъэдэкIыу нэгъабэрейм хуэдэ Iуэху егъэкIуэкIын Iуэхум щхьэ къэралыгъуэр къытыригъэхьэФакъым.
ГъуэгурыкIуэхэр хэкум зэррамгъэхьэн хуэдэу зэрщытмкIи езыхэри щыгъуазэт. Ахэм я визахэр тэмамт. Гупыр гъуэгум щытетым шэФорхэр ипэкIэ Урысейм зэрримхьам щхьэ проблэм къыкъуэкIыну пIэрэ жари Iуэхухэр зытетыр нэхыыФIу зыщIэ гуэрым щечэнджэщым абыи Урысейм нэгъабэ куэуэ щыт зы Фирмам ечэнджэщынхэ папщIэ иригъэпсэлъащ. Зэчэнджэща цIыхуми “дозбула” жыхуаIэ докумэнтыр яIэрэ ямыIэрэ щаупщIым абыи ямыIэу щыжаIэм Урысейм ар ФымIыгъмэ зыкIи Фырагъэхьэнкъым яжыриIащ. Мыбы къытэхьейыкIу псэуми автобусыр Ларс бламгъэкIа тФIэщIа щхьэ Ларсым автобусыр благъэкIауэ, шэФорхэри абы иужь гупым деж къэкIуэжу Фэ дынывожьэ къыжыраIауэ къыщIэкIащ. Ауэ гупыр щыблэмкIыФым автобусыр ГрузиямкIэ къыблэкIижауэ къыщIэкIащ. мэзкум и унаФэкIэ ди цIыхухэр ирамгъахьэу къырагъэгъэзащ. Ауэ щIырамгъэхьар зигугъ тщIа документым папщIэкъым. Автобусыр ихьагъэхэт. ЦIыхухэр щыррамгъахьэм ари цIыхухэр зыдыщагъат щIыпIэм деж къырагъувалIэри абдежым Iуэхум кIэ игъуэтыху яжьэу щытащ. Черкэся Хьарекетыми цIыхухэм къэзэрщыхъуам хуэдэу “Автобус имхьэФынкIэ щежьахэкIэ мыхэм я гугъэр щхьэхуэт” гупщысэкIэ къыщыдэплъхэкIэ апщыгъуэ ди Iуэхур зэФIэзгъэнари ахэрау къыщIэкIынщ жари щегупщысым Iуэхур хэкIыпIэншэу зэхэзэрыхьащ.
Мы организацияр КАффЕДми, ДАХми я организациятэкъым. Зэр апхуэдэуи мы хаситIри мы цIыхухэм иихьэным амал хуалъыхъуащ. Ауэ Мэзкум быдэу зэрытыриубыдам щхьэ зыри яхузФIэкIакъым.
Черкэся Хьарекети зыФэсщижа организацияр зауэи банэи зимIуэху зы зэщIэхъыхъеиныгъэщ. Абы я гугъэр ипэ Адыгэ цIыхум игур хэкум ешэлIэжынщ, итIани Адыгэхэр адрей лъэпкъхэми Адыгэми зауэи банэи къыхуамыхьу я хэкум ешэлIэжынщ. Нобэ ахэм ящIэр захуэщ. Урысхэм ди проблемахэр ирагъэлъытэу мы проблемахэм кIэ егъэгъуэтын щхьэ мэлажьэхэр. Мыхэм IэщэкIэи зауэкIэи Iуэху зэррамыIэм щхьэ хэкум зэррамгъэхьамкIэ Урыс къэралыгъуэр протест ящIынри я хьэкъщ. Мы Iуэхур судым иратынри яхьэкъщ. Адыгэм и зэран зэкI Урысей федерация къэралыгъуэ хабзэхэри зырагъэхъуэкIын щхьэ сытри ящIэн я хьэкъщ. ИкIи ящIэ Iуэхури захуэщ.
Ауэ мы нэрыбгэ 22р хэкум щIимхьэФам ищхьэусыгъуэу КАффЕДри, ДАХри лъагъуныр къуэншагъэщ. Ахэм езбыхэм ящIахэр ФаупщIымэ сыткIэи утыку къыралъхьэФ икIи утыку илъщ. Зэзэмызэ дигу ирихь гъуэгум тету дымлъагъухэми мы хасэхэращ иджыркIэ ди Iуэхум хэтыр хэкукIи хэхэскIи зэпызыщIыу. ТхузФIэмкIынкIи хъунщ дызэрхуейм хуэдэу Iуэхухэр. Ауэ ди ФIэщIыгъэр ФIэщыгъэ зыщытщIу зыр зыр дыубым, зыр зыр дыгъэкъуаншэм къихьын щыIэкъым.
КАффЕДми, ДАХми, ЧЕРКЭСя ХьАРЕКЕТИми я гугъэхэр зы щхьэ я къэлэнхэр щхьэхуэщ. я къэлэн щызтехуэ лъэхьани щыIэнущ. Игъуэ къыщыкIуам дежи щыздэIэпыкъуи хъунущ. Ауэ зым ирихьэжьар адрейм зэхикъутэн Iуэхури зымы гъуэгу зэртет я гупщысэм зэрремыкIум щхьэ, зыи къызэрщIэкIижыным щхьэ зыхуагъэФэщэнкъым.
Аращи ди гугъэр щызкIэ гъуэгу дыздырикIэр щхьэхуэ хъуным ейым иIэкъым. Ди гъуэгум къыримыкIуэхэми дыздынэсыныр щызкIэ гъуэгуракъым Iуэхур гугъэращ. Аращи зи гугъэхэр зы цIыхухэр зэжэгъуэгъухэкъым. Хэти игъуэгур щыхьэхуэ хъуФынщ. Гугъэм и гъуэгур зыкъым. Аращи гугъэри, цIыхухэри, дыздэкIуэри зыщ.

Маргъущ Везир
25.05.16(ипэ дыдэ щыстхар)
16:11
26.05.16(сыщыхэплъэжар икIи щызэсхъуэкIар)
22:02

SPEKÜLASYON
Vatanımıza sokulmayan 22 soydaşımızla ilgili zanlarla ortaya konan pek çok iddia konuşulmakta bugünlerde. Birilerinin zanlarından yola çıkarak söyledikleri/yazdıkları pek çok şeyi insanlarımız gerçek sanmakta ve iş içinden çıkılmaz bir hale bürünmektedir.
İlk olarak KAFFEDin 21 Mayıs anmalarıyla ilgili “Karadenizin iki yakasındayız.” dediği ortadadır. Böyle bir söylemin sebebi geçen yıl,2015teki, vatana giden grubun etkinliğinin hem vatan hem de diyasporada yarattığı izlenimin Çerkes meselesi için olumlu bir getirisi olduğu düşüncesinden yola çıkarak yine benzeri bir organizasyonu gerçekleştirme isteğiydi. Türkiye ve Rusya arasındaki meselede Çerkes toplumunun dışarıda tutulması gerektiği konusunda KAFFED Rus Devletinin bir strateji geliştirip uygulaması konusunda hem Ruslar hem vatandaki insanlarımız ve hem de diasporadaki insanlarımız nezdinde gayret içinde bulunmuştur. Geçen yıl olduğu gibi bir grubun vatana gönderilmesi gerektiği düşüncesi bu aşamada DÇBye bildirilmiştir. Bu girişimin hayata geçmesi için yaklaşık iki ay önce KAFFED ve DÇB girişimlere başlamıştır. Fakat Moskova’nın olumsuz tutumu karşısında çabalar sonuçsuz kalmıştır. Rus Devleti karayoluyla Türkiye’den giriş yapılmasını istemediğini ortaya koymuş ve de uçak krizini hala gündemde tuttuklarını göstermek için çok kişinin katılacağı organizasyonları istemediği yönündeki niyetini ortaya koymuştur ki bu durum zaten ortadaydı. Durumun böyle olduğu netleşince KAFFED en azından sembolik bir 10-15 kişilik grubun gidebilmesi için girişimlere başlamıştır. DÇBnin yerel katkısıyla 10-15 kişilik bir grubun havayoluyla sorunsuz bir şekilde katılabilmeleri yönünde Rus yönetimi ikna edilmiştir.(Havayoluyla gitmek için sadece 3 kişi başvurmuş ve sadece bir kişi evraklarını tamamlayıp gitmiştir.)
DÇB ise sadece bir sivil örgüt olması dolayısıyla yönetimi geçen yıla benzer bir organizasyon konusunda ikna edememiş ve yönetimi aşamamıştır.
Yola çıkan insanlarımız da vatana girememe ihtimalinin olduğu bilincindeydiler. Bu insanların vizeleri vardı. Grup yoldayken şoförlerin daha önce Rusya’ya giriş tecrübeleri olmadığından çıkabilecek muhtemel problemlerden dolayı bunu bertaraf etme adına sistemin işleyişi konusunda tecrübeli olan biriyle konuştuklarında o da geçen yıl Rusya Federasyonuna yolcu taşıyan firmayla bağlantı kurmalarını sağlamıştır. Danıştıkları bu kişi “dozbula” adlı bir dökümana sahip olup olmadıklarını sorduğunda sahip olmadıklarını ifade edince Rus devletinin o belge olmaksızın aracın geçişine izin vermeyeceğini ifade etmiştir. Bu durumdan haberdar olanlarımız da otobüsün Lars’ı geçemediği izlenimi uyanmış ancak otobüsün gümrük kontrolünden geçtiği ve kontrolleri geçtiği, şoförlerin geçiş yaptıklarını gelip bekleyen gruba bildirdikleri ve yolcuları beklediklerini beyan ettikleri ortaya çıkmıştır. Fakat grubun geçiş yapamaması üzerine otobüsün yeniden Gürcistan tarafına geçtiği anlaşılmıştır. Moskova’nın talimatıyla bu insanlar geri gönderilmiştir. Bu insanların sınırdan sokulmamasının nedeni adı geçen belgenin eksikliğinden kaynaklanmamıştır ki otobüs geçiş yapmıştı. İnsanlar sınırdan içeri alınmayıncaaraç insanların beklediği yere geçmiş iş netileceleninceye kadar orada bekletilmiştir. Çerkesya Hareketinde “ İçeri alınmayacağı zaten açık olan bir araçla gidildiğine göre niyetiniz farklıydı” ithamı kendilerine yöneltildiğine göre girişlerinin engellenmesinde itham sahiplerinin de parmağı olabilir düşüncesi uyanmış ve iş içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Bu, organizasyon ne KAFFEDin ne de DÇBnin organizasyonuydu. Böyle olduğu halde yine de her iki kurum da bu insanların ülkeye alınmaları için uğraşı verdiler. Fakat Moskova’nın kesin talimatı dolayısıyla teşebbüsleri sonuçsuz kaldı.
Çerkesya Hareketi adlı organizasyon barışçıl bir organizasyondur. Onların amacı önce Çerkes Halkının gönlünü vatana bağlamak sonrasındaysa hem diğer halkları hem de Çerkes Halkını çatışma ortamına sokmadan Çerkes Halkını yeniden vatanla buluşturmaktır. Bu hareket doğru yoldadır. Bu insanlar Rus tarafında problemimizle ilgili farkındalık yaratmak ve problemlerimizi çözmek gayreti içindedirler. Bu insanların silahla ve savaşla ilgileri olmadığı halde vatana sokulmadıkları için Rus Devletini protesto etmeleri, mahkemelerde dava açmaları haktır. Çerkeslerin aleyhine olan Rusya Federasyonu yasalarını değiştirmelerine yönelik her eyleme hakları vardır bu grubun. Yöntemleri de uygundur.
Ancak bu 22 insanımızın vatana giriş yapamamaları konusunda KAFFEDi de DÇByi de itham etmek yanlıştır. O kurumlara bu konudaki fonksiyonlarını sorduğunuzda cevabınızı alabiliyorsunuz hem de cevap ortadadır. Bazen bizim beğenmediğimiz yolda olduklarını düşünsek de vatan ve diasporayı birbirine bağlayan tek iki kurumumuzdur bu iki kurum davamız bağlamında. Bazen girişimlerimizde başarısız olabiliriz. Fakat zanlarımızdan yola çıkıp birbirimizin kuyusunu kazarak, kötüleyerek bir yere varamayız
Sonuç olarak amaçlar bir olduktan sonra farklı yollarla amaca yürümenin önemi yoktur. Diğerleri bizim yolumuzdan yürümezseler de varılacak hedef bir ise yürünen yolun önemi yoktur, önemli olan amaçtır. Herkesin yolu farklı farklı olabilir. Öyle ki amaç da, insanlar da, hedef de tek ve özde bütünleşik.
Marğuş Vezir
25.05.16(İLK YAZI TARİHİ)
16:11
26.05.16(Düzeltme ve ekleme tarihi)
22:02

XABZE VE GÜN

XABZE VE GÜN
Xabze, insanlık tarihi boyunca halkımızın insanlığından damıtarak oluşturduğu ve zamana göre değişik şekilsel uygulamalara kendini dönüştüren merkezinde ise insan olmanın ve yürekle algılayarak yaşamanın olduğu anlayışımızın toplamıdır. Xabze uygulamadaki değişmez şekilsellik değil özdeki anlayışın zamana uyan halidir.
Özdeki anlayış sabittir sadece ve orda da insan varlığının öze uydukça iyi olduğu düşüncesi vardır. Bu yüzden hiçbir zaman Adıge toplumunda özdeki anlayışla yetişen hiçbir birey inancı, tarzı ne olursa olsun dışlanmamıştır. Her daim herkes ruhunun özgürlüğüyle kendisini inşa etme hazzını tadabilmiştir. Hoş görülmeyen tek durum ise özdeki anlayışa saygı duymayan ve bu anlayışı deforme edebilecek yönelimler olmuştur.
Günümüze baktığımızda, Adıge toplumunda diasporada birkaç on yıl öncesine kadar Xabzenin merkezi anlayışı korunurken son yıllarda yoğunlaşmak üzere ideolojik, dini, şahsi anlayışlar özdeki anlayışın yerine konmaya çalışılmış bu da toplumsal deformasyon ve ayrışmaya neden olmuştur. Birbirine uymayan anlayışlarla hareket eden insanlarımız anlayışlarına uymayan kendi insanımızı birbirine düşman etmiştir. Özümüzde taşıdığımız insan olmanın gücüne ve iyiliğine inanma kavramı yerine benim gibi düşünmeyen kötüdür kavramını besledik. Toplumsal birliktelik refleksimiz bu şekilde yavaşladı ve Adıge toplumu hantal ve hareketsiz bir evreye geçiverdi.
Yeniden refleks gösterip zamana adım uydurarak geleceğe yürümenin tek yolu ideolojik şartlanmışlıklarımızdan sıyrılmak ve insan olmanın iyiliğine ve gücüne inanmanın yeniden merkeze konulmasıdır. Adıge Xabze Adıge insanının insanlık tecrübesi ve bilgeliğidir. Bu tecrübe ve bilgeliğin yeniden hayat bulması gerekmektedir. Somut olan her Xabzenin bu bilgelik ve tecrübe süzgecinden geçip zamana uygun olarak yeniden hayat bulması için çaba harcamalıyız. Xabze, bedenin kendisi değildir, canın bedenle buluşmuş halidir.
Sosyal medya ortamında her birisinin kendisini Çerkes toplumunun geleceğine adamış olduğu söyleminde bulunan insanlarımız arasında ideolojik bir kör döğüş vardır. Benim kadar din düşmanı değilsen iyi Çerkes değilsin, benim kadar dindar değilsen iyi Çerkes değilsin, benim kadar solcu/sağcı değilsen iyi Çerkes değilsin, hükümete düşmansan/düşman değilsen iyi Çerkes değilsin vs mealinde kirli bir kavgamız var maalesef. Herhangi bir anlayışın dar alanına sığmayacak genişlikteki Çerkeslik ise kendisini ifade edemeyen daracık kavramlara sığamamakta, insanlarımız ideolojik bakış açılarıyla Çerkesliği taşıyamamakta, deforme etmektedirler.
İdeolojik yönelimi ve dini anlayışı ne olursa olsun özde Xabzenin temel felsefesini taşıyan her insanımız iyi Çerkes’dir ve toplumumuzun parçasıdır. Xabzenin temel felsefesinde buluşan herkes bu toplumun geleceğinde beraber yürüyecektir. Xabze, bütün alt yaklaşımları Çerkes halkının insanlık tarihi boyunca damıtarak ortaya koyduğu anlayışla yumuşatır ve daha barışçıl hale getirir. Xabze toplumunda dinlerin, ideolojilerin çatışması yoktur. Xabze, bir özgürlük alanıdır. Her türlü mimariyle insanın bina edilebildiği bir anlayıştır. Binalar ise toplum yararınadır ve geleceğe mirastır.
Marğuş Vezir
30.05.16
23:06