ХЭТ ЗЫЩХЬЭПЭР МЫ IУЭХУР?

ХЭТ ЗЫЩХЬЭПЭР МЫ IУЭХУР?
Тыркум КАффЕД’кIэ дызэджэ, Адыгэ хасэхэм я зэгуэхьэныгъэ хасэм и тхьэмадэ Хьэгъундокъуэ Йашар Асланкайа Бжьыхьэпэ Мазэм и 20’ым хэкум щекIэкIа Адыгэ Махуэ зэщIэхъеиныгъэм хэтауэ, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и зэхуэсым хэтауэ Тыркум къыщигъэзэжым щыгъуэ кхъухь лъатэ тедзапIэм сыхьэтитIкIэ ягъэхьэулейуэ яIыгъэ нэужь “Уэ Урысей Къэралыгъуэм илъэсиплIкIэ укъихьэну нобэ щыщIэдзауэ ухуиткъым.” къыжыраIэри къэутIыпщижащ. Мыр къызыращIа цIыхур ягъащIэкIэ зауэрэ банэрэ жызмыIэ, Адыгэ Iуэхур зэФIыныгъэрэ дийалогкIэ зэФIэсхыну яужь ит зы цIыхущ. Аращи зауэрэ банэрэ зимIуэху мы цIыхум хэкум зэримхьэФынумкIэ хэт ФIыгъэ къехъулIэну?
Хэкум ис ди Адыгэми, зищхьэ акъыл илъ хэхэсхэми, Урыс лъэпкъыми Адыгэ Iуэхур зэрзэФIахыФынури, зыхуейхэри зэр мы зауэрэ банэмрэ къыбгъэдэкIыу жытIэФынур аращи: мы Iуэхур Адыгэмрэ Урысымрэ язэхуакум зауэрэ банэрэ къыдигъэкIыу езбы и Iуэхур дахэ зыщIыну зиужь ит цIыхугъэншэ хьэкIэкхъуэкIэхэращ. яIуэхум къыщекIуам деж “Дэ къэралыгъуэ къэру диIэкъым. Ди IэмыщIэ зыри илъкъым.” жызыIэ куэдыр Адыгэ лъэпкъ Iуэхур зэтекIутэнкIэ Iэзэхэщ. Ахэр Урыс къэрэлыгъуэм и Iуэху щIакIуэхэм ятхьэмыкIуэхэм йоIущащэ, ахэр къагъапцIэ, ахэр щыхьадашри езбы яныбэФыжьхэм лъэпкъитми ипщэдейр трагъакIуадэр.
Адыгэ Iуэхур зэФIэхыныр Адыгэм щхьэ зэр Iуэху щIапхъэм хуэдэ къабзэу Урысхэм щхьэи Iуэху щIапхъэщ. Урысым мы Iуэхур Iэпэдэгъэлэл ищIу зэФIимыхмэ пщэдей къэхъунур къывжесIэнщ: Америкамрэ дыгъэ къуэхьэпэ къэралыгъуэхэмрэ я бийышхуэр Урысей къэралыгъуэращ. ягугъэри Урысейм иIэ щIым къыщIэкI газхэмрэ, щIы дагъэм хуэдэхэр зыралъэФIэлIэнрэ ис цIыхухэм япщIэнтIэпсхэрмрэ ялъхэмрэ иФынрэщ. Мыр зымыщIэ къытхэткъым. Пщэдей мы Iуэхур зэФIэмхауэ къанэрэ Адыгэри хэшэпсыхьа нэухь социальный инженерхэм Адыгэ хэшэпсыхьахэмкIэ я гугъэр нахуэщ. “фэ Фы адыгэт ауэ къыващIар мыхэращи Урысейм IэщэкIэ зэран ехын нэхъ амал ФиIэжкъым.” жаIэурэ езым еплъыкIэкIэ ягъэса националист адыгэхэмрэ, экстремист адыгэхэу зищхьэ иратхьащIыкIахэмрэ Грузия хуэдэ къэралыгъуэхэм Iэщэ IуэхукIэ щагъасэурэ хэкумкIэ ныраутIыпщхьэнущ. Апхуэдэу къэхъумэ урысхэри, адыгэхэри текIуэдэнурэ зигугъу тщIа къэралыгъуэхэри Урысэйр зыхуейм ирагъэзынущ. ЗыгъэкIуэдари Адыгэмрэ Урысымрэ хъунущ.
Аращи Адыгэ Iуэхур Урысымрэ Адыгэмрэ зыздыФIахмэ мыбы лъэпкъитIри лъэщ зыдищIынурэ зауэрэ банэрэ щымыIэ лъэхъаныр тIумкIи къытхуэкIуэнущ. Адыгэ Iуэхур хэхэсым Урысхэм япэтIысу зыздыФIэсхын хуэйри зауэ зимыIуэху, Адыгэ пщIэнтэпсыр хэкумкIэ езгъэзэн хасэхэращ. Урысхэм Iуэхур нобэ зыФIахыФын зэмани къэруи яIэщ нобэм.
Урысхэмрэ Адыгэхэмрэ зыщызгъэу, хэкурысхэмрэ хэхэсымрэ пэжым тету зыпыщIэныгъэ ягъуэтыным амал езмыт, Урысхэм ятхьэкIумэм иIущащэурэ Адыгэ Iуэхур зэФIэзгъанэхэр пщэдейм лъы гъажэ нэхъ зыри къызхэмкIын Iуэхум хущIокъухэр.
Ди хэкурысхэ, Адыгэ Iуэхур псэуми дизэхуэдэу ди къэлэнщ. “фэ Адыгэ IуэхумкIэ Фигур Фымгъэныкъуэ, дэ яужь дитщ.” жаIэурэ Фщызгъэуэ къэум щыIэщ хэкум. Ахэм зэрщытуми я напэр къыщIэгъэщыныр Фи пщэдэлъщ. Ахэм къытхуахьыну щыт пщэдей Iейм пэувынур Фэращ. ЗикI ФымувыIэу Урысхэми ди лъэпкъуэгъухэми пэжыр наIуэ яхуэзщIын хуейр Фэращ. Хэкум дапхуэдэ цIыхухэр сытым тету нэкIуэжу ди Iуэхур зэФIэха зэрхъунуми и политикар дунейм къытезгъэхъуэн хуейри Фэращ. Лъэпкъым и пщэдейр езбы я ныбэмрэ я пщэдеймрэ нэхъ емгупщысхэм къаIэщIэхижын хуейщ.
Маргъущ Везир
20.10.2016
23:11

RUSYA FEDERASYONU VE KAFFED

RUSYA FEDERASYONU VE KAFFED

KAFFED Genel Başkanımız sayın Yaşar Aslankaya’’nın 20 Eylül 2016 tarihinde Rusya Federasyonu’na yaptığı ziyaretten sonra Türkiye’ye dönerken havaalanında iki saat bekletilmesi ve akabinde dört yıl süreyle Rusya Federasyonu’na giremeyeceğinin tarafına bildirilmesi Rusya Federasyonu’nun yaptığı önemli bir hatadır.

Çerkesler 19. yüzyılda haksız yere vatanlarından koparılmış ve dünyanın pek çok yerine dağılmak zorunda bırakılmış bir halktır. Her ulusun olduğu gibi Çerkes ulusunun da kendi topraklarında yaşama ve kimliğini koruyarak yaşama hakkı vardır. Çerkes halkının diasporadaki örgütlülüğü devletsel değil, devletle karşılaştırıldığında asimetrik örgütlülüktür. Çerkes halkının örgütlerinde her türlü ideolojik izlere rastlanabilmektedir. Çerkes halkının diasporada yaşamaktan kaynaklı örgütsel bazda Rusya Federasyonuyla masaya oturacak yapıda bir örgüte sahip olmaması sorunu Çerkesler açısından derin bir sorun olduğu kadar Rusya Federasyonu açısından da derin bir sorundur.

Asimetrik yapıdaki örgütleri Rusya Federasyonunun ciddiye almayıp Rusya Federasyonu’nun Çerkes sorununu çözmeye yanaşmaması ileriye yönelik ekilmiş kanlı problemler demektir. Günümüz dünyasında savaşlar şekil değiştirmiştir. Güçlü orduların karşısına çıkamayan asimetrik unsurlar dünyanın her yerinde terör örgütleri şeklinde güçlü devletlere büyük zararlar vermekte, bu tür örgütler başka düşman devletler tarafından himaye edilerek istikrarsızlaştırılan bölgelerde hem kanlı senaryolar sergilenmekte hem de ilgili bölgeler himaye eden devletlerce ekonomik olarak sömürülmektedir.

Rusya Federasyonu doğal kaynaklar açısından oldukça zengin bir coğrafyaya sahiptir ve rakiplerinin de tek gayesi Rusya Federasyonu devletini istikrarsızlaştırıp onu bir şekilde sömürmektir. Rusya Federasyonu’nu fiili olarak istikrarsızlaştırma potansiyeline sahip en büyük unsur diasporada görmezden gelinen Çerkeslerdir.  Rusya Federasyonu adım adım kuşatılmıştır ve sırada Rusya’ya sızdırılacak asimetrik unsurların hazırlanması ve sızdırılması vardır. Rusya tarihinde en büyük haksızlığa uğrayan ve meselesi halen soğumamış en büyük kitle Çerkeslerdir. Diasporada bulunan asimetrik yapıdaki Çerkes örgütlenmelerinin Rusya Federasyonu’na karşı düşmanlıkla doldurulup, her türlü ekonomik desteği alarak Rus düşmanı büyük güçlerin asimetrik teröristleri olarak Rusya’ya karşı kullanılması olasılığı hiç olmadığı kadar hayat bulmaya yakındır. Dini yapıların içine sızarak insanları teröristlere dönüştürebilen global oyuncular için Çerkeslerin örgütlerine sızmak ve onları gelecek çıkarları için devşirmek sadece bir oyuncaktır.

Çerkes halkının sorunlarının çözümsüz bırakılması ve asimile edilip özünde barışçıl olan ve müzakereci olan yapısının global toplum mühendislerinin insafına bırakılması Çerkesleri Ruslar açısından en tehlikeli unsur haline getirmektedir.

KAFFED’in gayesi diasporadaki kendi tabanını asimile edilmeden geleceğe taşımak ve barışçıl bir şekilde Çerkeslerin uğradığı tarihi haksızlığı ortadan kaldırmak için Çerkeslere elinden gelen kapıları açmaktır. Devletle karşılaştırıldığında güç ve muhataplık açısından asimetrik olan dernek yapılanmasında olan KAFFED’in önünü en çok açması gereken güç Rusya Federasyonudur. Çerkes yapısına uygun barışçıl bir şekilde faaliyette bulunan bu yapı hem Çerkes hem de Rus halklarına felaket ve çatışma yaratacak çatışmacı yapıların güçlenmesine izin vermeden Çerkesler ve Ruslar arasındaki tarihi çözümün sağlanması için Rusya Federasyonu’nca özellikle öne çıkarılmalıdır. Rusya Federasyonu KAFFED yapılanmasını muhattap konumuna bizzat taşımalı ve Türkiye Cumhuriyeti yönetimiyle de bu konuda yasal zeminler yaratmalıdır.

Biz Çerkeslerin Rusya Federasyonu’ndan talep ettiği her şey insani haklarımızdır. Bizler hiçbir global oyunun piyonları olmak istemiyoruz. Rus halkıyla geleceğe dönük sorunlar yaşamak istemiyoruz. Kimliğimizle ve kendi alın terimizle vatanımızda yaşayabilme hakkı istiyoruz. Rus Devleti bir an önce asıl büyük sorunu olan Çerkes sorununu bir an önce masaya yatırmalı ve barış diliyle bu sorunu çözerek rakiplerine karşı önleyici hamlesini tamamlamalıdır.

Yarın kimse bedel ödememeli.

 

Marğuş Vezir

19.10.16

16:00