Обращение к русским.

Обращение к русским.
Мы живем далеко от Адыгеи. Это от того, что у нас нет родины.
Вы живете там, в Адыгее. Все от того, что адыги, живущие по всей земле, которые надеялись на возвращение на родину, ее теряют – из-за того, что сейчас такая международная обстановка. Нам сейчас трудно, страшно, но и до вас может докатиться война.
Потерявших надежду на родину , можно подчинить и толкнуть на страшные мысли и действия. когда адыг больше душой не надеяться ни на что, его охватывает пламя и он способен сжечь не только врагов , но и себя. Тогда сгорят и адыги и русские – из-за неумения понять друг друга и согласия мирной жизни. Это не подлежит сомнению
Когда нет взаимопонимания, можно все разрушить, предать огню. Или этим же огнем можно растопить сталь и и отлить что-то необходимое для жизни. Чтобы не уничтожить себя, мы, – и русские, и адыги – должны забыть все плохое, что до сих пор происходило между нами и начать мирное строительство.
Ни русским, ни адыгам вражда не принес ничего хорошего. И если огонь уже горит, чтобы он не погс, его надо использовать на общие цели. Тем, кто пытается похитить этот огонь для того, чтобы поджечь нас, мы должны противостоять, ели мы его еще больше разожжем, то больше не сможем потушить. . Идите к нам, и давайте постараемся сжечь то, что между нами происходило плохого до сих пор. Пусть мир, уважение, добро будет исходить от нас с вами по отношению друг к другу. Потому что может показаться, что огонь потух, но он внутри будет тлеть до тех пор, пока не появится новый толчок к войне. И тогда надеяться нельзя на то, что огонь можно потушить, этого мира нам не дадут – слишком много недоброжелателей со всех сторон. И они радуются нашему несогласию.
Если адыги ошибутся в правильном выборе, их приберут игиловцы, радикалы, националисты. Они сейчас занимаются подготовкой новых членов у ваших соседей, рядом с вами. Если они развяжут войну. Погибнем и вы, и мы.
Поэтому участь адыгов, оторванных насильно от Адыгеи, надо решать – русские вместе с адыгами Постараться, чтобы мы не вредили друг другу и чтобы не было нами сейчас недопонимания. Мы должны использовать все, что может привести нас к миру.
Маргуш Везир.
23.08.15
01:12

Translated by Nurihan Kiyarova

Nurihan Kiyarova ЗридзэкIащ
http://margusvezir.net/lepk/?p=247

TRAVMA DEĞİL ÇÖZÜM

TRAVMA DEĞİL ÇÖZÜM

Davamızın amacı düşmanlıkları organize edip Rus karşıtı kitlesel düşmanlar yaratıp yeni bir savaşa girmek ve savaş ikliminde hakkımızı aramak değildir. Amacımız hem kendi geçmişimizdeki acıları geleceğimize taşımamak hem de geçmişimizde yaşadığımız acıları bazı küresel güçlerin kullanıp hem bize hem de Rus halkına yeni düşmanlıklar yaratıp kanlı senaryolarına alet olmayı engellemektir.

Sürgüne ve soykırıma uğradık. En ağır bedelleri ödedik ve toplumsal olarak geleceğe uzanma konusunda diğer toplumlardan oldukça dezavantajlı bir konuma geldik. Yönümüzü ve geleceğimizi aramaktayız. Her şeyden en önemlisi de geçmişten ders çıkarmak, günü okumak ve geleceğimizi yaratmak zorundayız. Muhattabımız Rus Devletidir ve geçmişte ödediğimiz ağır bedelleri geleceğe düşmanlık ve yeni boğuşmalara yönelmeden insani bir mesele olarak Rus Devletiyle sorunumuzu barış içinde işleyen mekanizmalarla çözmek zorundayız.

Klasik anlamda meseleye bakarsak güç sahiplerinin güçlerine dayanarak neden oldukları haksızlıkları ortadan kaldırmak eski dünya düzeninde yine güçle mümkündü. Hakkınızı almak için mutlaka bir eşdeğer güç oluşturmanız ve o gücü fiziki olarak yenmeniz gerekiyordu. Ancak 20. Yüzyılın son çeyreği ve 21. Yüzyılda güç olarak dezavantajlı yani asimetrik unsurlar kendi haklarını aramak için teröre yönlendirilmiştir. Büyük güç sahiplerinin güç alanlarında sürekli huzursuzluk, ölümler, katliamlar gerçekleştirerek devletleri istikrarsızlaştıran asimetrik unsurlar uğradıkları haksızlıklar için bedel ödetiyorlar ve zamanı geldiğinde büyük güçle masaya oturacaklarını hayal ediyorlar zamanımızda. Ancak bu zamanla düzenli ölümler ve sürekli istikrarsızlık dışında bir işe yaramamaktadır. Öldürmekle hak arayanlar diz çöktüreceklerini ve haklarını alabileceklerini sandıkları devletleri istikrarsız alanlar haline getirmekteler ve bu devletleri büyük küresel güçlere peşkeş alanı haline getirmektedirler.

Çerkes halkının diasporadaki unsurlarından asimetrik güçler oluşturmak ve bunları kullanmak, bu unsurları kutsal ya da milli bir davaymış gibi inandırmak mevcut şartlarda ve gelecekte başvurulacak bir yöntemdir. Doğal işleyişinden koparak asimile olmuş Çerkes halkı içinde arayış içinde olan kesimler mevcuttur ve devşirilecek unsurların alt yapısı hazırdır. Büyük küresel güçler propaganda malzemelerini ve kullanacakları kurumları hazırlamışlardır. Bu güçler gayet başarılı bir şekilde kendi kurumlarıyla ortaya çıkmaktadırlar ve Çerkes halkının geçmişteki acılarını öfke ve intikam duygusuna dönüştürerek asimetrik silahlı güçlerinin sempatizanlarını hazırlamaktadırlar.

Rus Devleti aklın ve insanlığın gereği olarak meseleyi çözmek için Çerkes meselesini acilen gündemine almalı ve kurumsal mekanizmalar oluşturmalıdır. Meselenin çözümünü barış üzerine temellendirmeli ve Türkiye Devletiyle de kurumsal iş birliği içinde devletsel mekanizma oluşturup işletmelidir. Barış temelli çözüm arayan Çerkes kurumlarıyla meseleyi masaya yatırmalı ve devletsel çözüm mekanizmalarına bu kurumları dahil etmeli ve etkin kılmalıdır. Bu aşamadan sonra ise barış ilkesine dayalı sosyal, ekonomik, eğitim, bürokrasi alanında kararlar alınmalı ve Çerkes halkının travmasının hem Çerkes halkının geleceği hem de Rus halkının güvenli geleceği için çözümü hayata geçirilmelidir.

Marğuş Vezir

27.05.17

23:05

 

НАПЭ

НАПЭ
Узыхэхьэм закъыхэумгъэщ
ЖэIэ Адыгэ псалъэжьым.
Дызыхэсым захэдгъэгъуащэурэ
Дыхъуащ ахэм дакъыхэмыщ.
Задгъэщхьурэ дыщыгъупщащ,
ДызыIисыр дыгъэкIуэдащ.
ДыIэщIэхуащ дэ ди хабзэр
Зыдущэхуащ, ди фэр пихуащ…
Узыхэхьэм узхимыщIэм
Уахэмгъуащэ закъыхэгъэщ
УмыпIэнкIыу зыкъэIэти
УзыIисыр ипэ игъэщ!
У Адыгэщ умыгъуащэ
Уахэмгъуащэ уищхьэр къэIэт
Адыгагъэр уи нып лъапIэщ
Уи напэщ ар лъагэу къэIэт!

17.05.2017
Маргъущ Везир
21:48