Moskova ve Çerkesler Çatışma Yolundalar mı Yoksa Moskova ve Çerkesler Varmaları Gereken Uzlaşma Yolundalar da Bu Birilerinin İşine mi Gelmiyor

Moskova ve Çerkesler Çatışma Yolundalar mı Yoksa Moskova ve Çerkesler Varmaları Gereken Uzlaşma Yolundalar da Bu Birilerinin İşine mi Gelmiyor

Çerkes Ulusal Hareketinin hem anavatanda hem de diasporada yükseliş eğiliminde olduğu gerçektir. Daha önce mevcut olanların aksine dinamik ve gerçekçi bir ruhun yükselişte olduğu da aşikardır.

Yakın dönemlere kadar Çerkes Ulusal Hareketinin temellendirilmeye çalıştığı çatışmacı ve eski dünyaya ait mücadele yöntemlerinin işe yaramadığının Çerkes gençlerinde algılanması ve olması gereken yöntemlerle mücadeleye girişilmesi, bunun da işe yarıyor olması coğrafyamızda kan, şiddet ve çatışma arzulayan kesimleri endişelendirmişe benzemektedir. Çerkes gençliğinin yeni ve olması gereken mücadele yönteminden bu kesimlerce çatışma ve kaos devşirilmeye çalışılmaktadır.

Vatan kapılarını barış temelli zorlayan, zamanın şartlarına uygun şekilde vatana ulaşma ve orada gelecek kurma arzusunda olan gençlerin bu mücadelelerini çatışmaya devşirmeye çalışan malum odaklar Çerkes gençliğinin zamanı okuyan hareketini etno-ulusal olarak nitelendirerek bu hareketi sulandırmak çabasındadırlar.

Malum odaklar Rusya devlet başkanlığı seçimlerini de bir algı yanılması için kullanma çabasındadır. Sözde etno-ulusal Çerkes hareketinin şiddete dayalı protestolarının olacağı ima edilmekte, Moskovanın buna acımasızca karşılık vereceği açıkça belirtilmektedir. Ancak son yıllarda yükselişte olan bilinçli ve sonuç getirici, şiddete dayalı olmayan mücadeleden ve Moskovadaki karşılığından bahsedilmemektedir. Her şeyin bir günde değişmeyeceği gerçeği göz ardı edilerek oluşan güncel sorunlar için şiddet teşvik edilmektedir. Bilinçli bir şekilde ve şiddete başvurmanın getireceği karşılıklı zararın farkında olan bu hareket bu karanlık odaklarca giderek baskıyı artıran Rus devleti ve Çerkesler arasında ciddi bir çatışmanın zeminini oluşturuyor diye lanse edilmektedir.  Yerel makamların zamanı okuyan ve ona göre adım atmanın gerektiği düşüncesini taşıyan yeni hareketin makul bazı taleplerini karşılaması veya onlara sıcak bakması da Batı merkezli karanlık odaklarca Yerel makamların Moskova’ya sadakatle Çerkes gençleri arasında bir tercih yapmak zorunda kaldıkları şeklinde çarpıtılmaktadır.

Kanlı ve karanlık dış güçler Çerkesyayı yeniden kaosa ve savaşlara sürükleyemeyeceklerdir. Barışla, ısrarla ve bilinçle Vatanda gelecek inşa etmek için yola çıkanlar kazanacaktır. Coğrafyamızın gerçeği barış içinde Çerkes halkının kendi topraklarına dönüşünün önünü açmak ve bu insanların gelecekte de iş birliğine dayalı olarak Ruslarla denge kurması gerektiğidir. Çerkeslerin halk olarak geleceğe uzanmak, Rusların da rakiplerinin yaratacağı kaosları önlemek gibi kesişen eşdeğer çıkarları vardır.

Marğuş Vezir

30.06.17

23:38

Гъуафэ Руслан дыкъуэтщ псэури.

Гъуафэ Руслан дыкъуэтщ псэури.

Зы лъэпъышхуэм и Хэкур лъэщыгъэкIэ IэщIэптхъыу тIанэ а лъэпкъыр а хэкум зикI имса хуэдэу дунейр къэбгъэпцIэну яужь уитыныр фашизмщ. Дэ мыр зыми хуэддэнукъым.

Дыгъуасэм и гуауэр ди щIэблэхэм нырремыс жыдори зэфIыныгъэкIэ гъуэгу ттехьащ. Дыгъуасэм зырахьа мыхъумыщIэныгъэм нобэ къыщхьэщыжыным къихьынур жэгъуэгъугъэрэ зэфыгъуэныгъэращи Урыс лъэныкъуэм ягурыIуэн хуейщ а еплъыкIэм къихьынур. БлэкIа махуэм я едэжьхэм зырахьа Iуэху мыхьумыщIэхэм къыщхъэщыжхэр зауэмрэ мафIэмрэщ къысщхьэщыжыри мыбы тIумкIи ди пщэдейм фIы къыхуихьынукъым.

Пэжщ, ди Хэкуми ди щIыгуми тхуеижщ ауэ Хэкур дыIэщIэсхахэм я адэхэм зырахьа лейр ятхижу ахэм ялъхэр итфын ди гугъэкъым. Дэ ди хэкум ис лъэпкъхэм ягъусу зэфIыныгъэм теухуа гупщысэкIэ пщэдейм дынэсын тхуейщ. Дэ дыгъуасэм и губжьыр нобэрей цIыхум къатехижынракъым зи яужь дитыр. Дэ ди хэкум ис цIыху хамэхэмкIэ ди дыгъуасэр къызэхащIу ди пщэдейми ди хэкум зызэрыдгъэзэжын хьэкъыр ялъытэнращ дызыхуейр. Зыр зыр зээхэзейхуэ дыщIын ди гугъэкъым. Зыри жэгъуэгъуу, укIыпхъэуи тлъытэкъым.

Губжьым губжьщ къилъхунур. Акъылщ ди пщэдейр зэрыдухуэнури лъэпкъ гъэбииныр акъылыншагъэщ. Абы щхьэ Урысхэм нахуэу ягурыгъэIуэн хуейщ акъылым и гъуэгур; дэ къыдахар къэпсэлъу лъэныкъуэ зэдегъэзу ди хьэкъыр гъэтэрэзынращ.

Нобэ дунейм зауэ зеррагъэкIуэкIыр терорзмщ. КъызэхамыщIэ цIыхубэхэмрэ зи гугъэр кIуэда цIыхухэмрэщ тероризтхэри къызыхагъэхъукIыр. Адыгэ хэхэсым и хэку гугъэмрэ и пщэдей лъэIэсын гугъэмрэ гъэкIуэдыныр пщэдейм и дунейм адыгэр Iекстремизмым и IэкуэщI идзэн нэхъ зыри къигъэхъунукъым. Мыбыи мафIэрэ зауэрэ нэхъ зыри къэхуихьынкъым Урысыми Адыгэми.

Дэ ди дыгъуасэр тщыгъупщакъым. ЗэфIыныгъэм нэхъ пэмыщI зы гуэрэ диIэкъым пщэдейр зэрыдыухуэфын хэкIыпIэуэ. Дэ ди хэкум дыхуейижщ, дыгъуасэм и жьауэр пщэдейм зауэрэ, банэрэкIэ темыхуэным тхуейщ. АкъылкIэ, зэфIыныгъэкIэ ди пщэдейм тхуеижщ.

 

Маргъущ Везир

06.06.17

23:05