ÇERKESYA ÇERKESLERİN KADİM VATANIDIR VE BU GERÇEĞİ UNUTAN HAYALCİLERİN UYANMASI LAZIMDIR

ÇERKESYA ÇERKESLERİN KADİM VATANIDIR VE BU GERÇEĞİ UNUTAN HAYALCİLERİN UYANMASI LAZIMDIR
İkinci Dünya Savaşının bitiminde Karaçaylar, Balkarlar gibi tarihi Çerkesyada yaşayan halklar ve Çeçenler ve İnguşlar Alman işbirlikçiliği suçlamasıyla yaşam alanlarından sürülmüşlerdir. Bu halklar Kruşçev zamanında gerekli yasal düzenlemeler yapılarak yaşadıkları yerlere dönebilme olanağına sahip olmuşlardır.
Karaçay ve Balkarlar yaşam alanları olan Çerkesyaya döndükten sonra eski topraklarına yerleşmek dışında da Çerkeslerin yaşam alanlarına da yerleşmişlerdir. Ayrıca devletin kendilerine sağladığı maddi olanaklarla da ekonomik anlamda avantajlı hale gelmişlerdir. Karaçay-Çerkes Cumhuriyetinde iş o hale gelmiştir ki toprakların kadim sahibi olan Çerkesler baskılanmaya başlanmış ve sürgüne uğrayan unsurlar kendi yaşadıkları sürgün ve yok edilme tehlikesi çabucak unutulmuştur.
Karaçay ve Balkarlar Çerkesyada yaşayan ve Çerkesya kültürünü benimsemenin yanı sıra etnik kimliklerini de koruyan halklardır. Sürgüne uğramaları ve yok edilmeleri kabul edilemez elbette ancak kadim ülkenin kadim halkı olan Çerkeslerin yaşadığı dezavantajlı durumdan faydalanıp kendilerine avantajlı durumlar yaratma ve sürgüne kendilerinden önce uğramış ve durumları yasal olarak düzeltilmemiş Çerkesleri yok sayarak kapıldıkları hayaller de asla kabul edilemez.
Her unsurun kendi rengini koruduğu kadim Çerkesyaya götürecek hedefler dışındaki her yapılanmanın karşısındayız. Sürgüne ve soykırıma uğradıkları tescil edilen Çerkes halkı yasal olarak alması gerekenleri alana kadar da mücadelemiz devam edecektir. Tarihi gerçeklerden uzak ve ayağı yere basmayan sürgüne uğrayıp geri dönmüş halklara tarihi gerçekleri ve tarih içindeki yerlerini hatırlatıyoruz. Çerkesyayı barış bölgesi olmaktan çıkaracak bu tür kaşımaları elbette ki ortadan kaldıracak iradeyi de göstereceğiz.
Marğuş Vezir
29.12.17
11:45

SOÇİ GÖRÜŞMELERİNDEN ÖNCE RUSYAYA ÇERKESYAYI HATIRLATIYORUZ

SOÇİ GÖRÜŞMELERİNDEN ÖNCE RUSYAYA ÇERKESYAYI HATIRLATIYORUZ

(SOÇİ KADİM BİR ÇERKES ŞEHRİDİR AYRICA)

Rus Devleti global bir aktördür ve global alanda etkili işler başarmaktadır ancak kendi ülkesinde oluşturması gereken dengeleri oluşturmakta yavaş kalmaktadır ve de eski devletçi geleneğinin hantallığı global olarak kazandıklarını kendisine yerelde kaybettirecek güçlü bir potansiyele sahiptir. Rusyanın rakipleri bu durumu elbette ki kendisine karşı kullanacaklardır.

Rusyanın görmezden gelmeye devam ettiği en büyük yerel problemlerinden birisi Çerkes problemidir. Rusyanın çözümsüz bırakarak çözdüğünü zannettiği Çerkesya problemi önüne çözümü daha zor bir mesele olarak yeniden gelecektir. Rus Devleti Çarlık zamanında vatanlarından koparılan Çerkeslerin sorununu çözmek zorundadır. İkinci Dünya Savaşından sonra Çerkesyadan sürdüğü Çerkes olmayan unsurların sürüldüğü bölgelere dönüşüne imkan sağlamıştır. Çerkesyanın asıl unsuru olan Çerkesler için Çarlık zamanında yaptığı haksız sürgün ve soykırım için hiç bir resmi düzeltme yoluna gitmemiştir. Boris Yeltsin’in açıklaması ve yerelde alınan soykırım kararları resmi devlet kararlarına ve mekanizmalarına yansımamıştır. Rus Devleti yerelde kendisine çalışan ve statükoyu koruyan ve geçmişi dillendirmeyen yöneticilerle devam etmekle sadece oluşacak büyük sorunlara zemin hazırlamaktadır.

Rusyanın Çerkeslerle ilgili korkuları yersiz ve anlamsızdır. Özde barışçıl olan bir kitleden oluşan Çerkesler vatanlarına döndüğü zaman üretime ve barışa eklemlenecek bir toplumdur. Çerkes halkının çoğunluk bölümü halihazırda bu yapıdadır ancak asimilasyonun toplumun yapısını deforme etmesi deforme olan kitleleri barışçıl yapıdan koparacak ve yeni kimlik arayışı esnasında global oyuncuların mutasyona uğrattığı tehlikeli Rus düşmanlarına dönüştürecektir. Rusyanın bugün Suriye gibi yerlerde hak koruması adı altında yürüttüğü faaliyetler yarın eski Çerkesyada rakiplerinin kullandığı mutantlaştırılmış Çerkesler vasıtasıyla kendi iç nüfuz alanına taşınacaktır.

Sadece kültürünün, dilinin, yaşam tarzının, halkının barış temelli bir ortamda geleceğe uzanması isteğiyle Çerkesyada yeniden yeşermek isteyen Çerkes halkının Çerkesyaya dönmek istemesi Rusyanın geleceğini sağlam bir zeminde inşa edebilmesi için büyük bir şanstır. Çerkeslerin ülkeye yeniden dönmesi demek nitelikli ve ülkeye katkı sağlayacak taze bir nüfus demektir. Çerkeslerin yeniden ülkeye dönmesi demek global rakiplerin Çerkeslerden mutant düşmanlar devşirmesini engelleyerek kendilerini güvende hisseden bir kitlenin gönüllü müttefikliğini kazanarak ülkeyi daha güvenli hale getirmek demektir.

Yarında hem Ruslar hem Çerkesler için kanlı senaryoları bozmanın yolu geçmişle yüzleşmek ve karşılıklı bir uzlaşıyla devlet destekli iyi yapılandırılmış geri dönüş planı hazırlamak ve uygulamaktır. Biz kimsenin oyuncusu ve savaş ve şiddetin aktörü olmak istemiyoruz. Aklımız başımızda olarak muhattabınızız. Dünya hızla dönüyor ve değişiyor. Bazen öyle şeyler değişiyor ki insanın aklını başından alabiliyor… Aklımızla yarınımızı kuralım geç kalmadan.

 

Marğuş Vezir

24.12.17

00:15

АДЫГЭ ХЭКУ/ЧЕРКЕСЯМ И БЫНХЭ

АДЫГЭ ХЭКУ/ЧЕРКЕСЯМ И БЫНХЭ

Узыхуейр мы нахуэмэ уи гъуэгур нэхукъым. Дызыхуейр нахуэу ди цIыхум къыжиIэнущ ипэ Iуэхууи адрей цIыхухэми ди гъуэгум дызертетынумрэ, дызыхуеймрэ ягурыIуэнурэ ди гъуэгум тхуихьынущ ди гугъэм.

Хэкурысым быдэу триубыдэнущ: « Ди лъэпкъэгъуу ди хэку патхъахэм -дунейм зэращIэ и цIэкIэ Черкесям патхъахэм- хэт и хэку къэкIуэжын фIэфIми зэфIыныгъэ хабзэм тету и хэку къигъэзэжыфын хуейщ.» жоуэ.

Хэкурысхэм быдэу траубыдэнущ: «ЕтIыуэнэрей дунейпсо зауэ нэужьым Черкеся ирагъэкIа Къэрщейхэмрэ, Балъкъархэмрэ Чэркесям къызэрагъэзэжыфа хабзэм хуэдэу зы хабзэ зы унафэкIэ Черкесям и цIэр зыхуфIаща Адыгэхэми къэгъэзэжыфIын хабзэ къахудэгъэкIынкIэ.»

Хэкурысхэм унафэ къэщтэн хуейщ: «Хэтым, сыт дуней еплъыкIэ зиIэм хэкубжьэр хузэIухын хуейми.»

Хэкурысым лъэщу и макъыр къыригъэкIын хуейщ: «Хэт Урысей Федерецием, сыт щхьэусыгъуэкIэ пасэм икIар къэралыгъуэ цIыхуу щабжкIэ дэ ди цIыхухэри къэралъыгъуэ цIыхуу фыбжын хуейщ жоуэ.»

Хэкурысым фIигъэнэн хуейщ: «Урысей Федерацием Адыгэхэм я Iуэхур къэралыгъуэ Iуэхуу зэфIихын зы къудамэ дунейм къытытигъахьыу ар игъэлэжьэнумкIэ.»

Зыми тхуейкъым зауэрэ банэрэ. Псэуми дызыхуейр ди бзэрэ ди хабзэрэ пщэдейм нэхьэсынщ. Жагъуэи, жэгъуэгъуущIэи тлъыхъуэкъым. Хэт Черкесям патхъамикI ахэм хэтыр хуейми абы ипщIэнтIэпсыр хэкум и нобэмрэ лъэпкъым и пщэдеймрэ хэлъхьэн Iуэхур дызхущIэкъу Iуэхугуъэращ.

Хэкум папщIэ илъэсищэкIэ зэуа лъэпкъым я щIэблэр я пщэдейм щхьэ пщIэнтIэн хуейщ нобэм. Ди блэкIам IэщэкIэ тхуахъумар дэ акъылкIэ пщэдейм нэтхьэсын хуейщ.

Бзэ-хабзэ-Хэку(Черкеся)

Маргъущ Везир

22.12.17

22:32