Хэкурысхэр хущIэкъун хуейщ

Хэкурысхэр хущIэкъун хуейщ Урысей Федерацием и къэралыгъуэ хабзэм Адыгэбзэ зыщIэхэми къэралыгъуэ паспорт къызэратын хуей хабзэр хырагъагъувэным.
Урысыбзэ щIэн зэр хуейм нахърэ, къэралыгъуэр зэфIыныгъэм тетыну цIыхухэм зэрхуэныкъуэ хабзэм тэшэн хуейщ паспорт IуэхумкIэ.
Мыр хущIэзкъузэнури мис иджы къэралыгъуэм ис фэхэращ.

 

24.01.2018

ЗэбгырывгъэкI /Paylaşın /Share

Bir cevap yazın