RUS HALKINA ACİL ÇAĞRIMIZDIR:

RUS HALKINA ACİL ÇAĞRIMIZDIR:
Biz Çerkesler vatanlarından koparılmış ve çok azı vatanında kalabilmiş bir halkız.
Vatanımızda kitlesel katliamlara ve soykırımlara uğradık. Kitleler halinde vatanımızdan zorla koparıldık.
Rus halkına sesleniyoruz, dün uğradığımız haksızlıkların yarınlara taşınmasını istemiyoruz ve desteğinize ihtiyacımız var. Aynı coğrafyanın ve aynı iklimin insanlarıyız. Çarlarınız sizi bize karşı savaştırıp felakete uğramadan önceki 200 yılda çoğunlukla dostane ilişkiler içindeydik. Bize karşı çarlarınız tarafından 100 yıl savaştırılmanıza rağmen daha iyi bir yaşam için çarlığa son veren de sizin halkınız. Bir halk manipüle edilmediğinde diğer halkın acılarını anlayacağına ve adaletin sağlanması için harekete geçeceğine inanıyoruz.
İnsanların birbirine kırdırıldığı savaşlar insanlığa hayır getirmez ve başkalarının acısı üzerine mutluluk inşa edilmez. Elbette ki dedelerinizden acımıza sebep olanlar vardır. Şundan eminiz ki eğer ki dedeleriniz savaş konusunda özgürce karar verebilecek durumda olsalardı bu acılara sebep olmaktan uzak dururlardı. Savaşta ve sonrasında yazılanlardan anlıyoruz vicdanınızın acılarımızı onaylamadığını.
Hiçbir insan başka insanlarının kanı ve canı üzerine mutluluk inşa edileceğine inanmaz. Bizi zehirleyen ideolojilerimizdir ve bizi insan olarak yaşatmak yerine canımızı, kanımızı kullanan devletlerimizdir. Devletler halklarını vahşete alet edebilecekleri gibi o devletin halkları devleti insan gibi yaşamanın kamusal gücü haline de getirebilirler. Eğer ki halk devlete insanlığını istismar ettirtmezse halk da devletin gücünün basit bir tetikçisi olmaktan kurtulur ve insanca yaşanan bir ülke kurulur.
Rus halkı olarak tarafımıza yapılan haksızlığın telafisi için bize destek olunuz. Bizim yeniden topraklarımızda kendi renklerimizle yeşerebilmemiz için destek olunuz.
Şu an 3 milyonu aşkın bir Çerkes topluluğundan bahsedilmektedir Rusya Federasyonu dışında. Bizi Rusya Federasyonu eski düşmanlar olarak kabul etmekte ve bizi unutmak istemektedir. Rusya Federasyonunun düşmanları ise bizi bulunmaz bir koz olarak kabul etmekte ve Rusya Federasyonuna karşı nasıl kullanacağının saha çalışmalarını yapmaktadır. Rusya Federasyonunun rakipleri için Çerkesler Rusya Federasyonuna karşı kullanılacak asimetrik terör unsurlarının insan kaynağıdır. Asimilasyonumuzun tamamlanmasıyla bu mümkündür ve Rusya Federasyonu yöneticilerinin Çerkes Soykırımına ve Vatansızlık problemlerine duyarsız tutumu Çerkeslerin orta vadede teröre malzeme yapılmasının önünü açmaktadır. Bu ise hem Rus hem Çerkes halklarına acı ve ölüm olarak dönecektir. Biz ölüm ve çatışma istemiyoruz. Biz halkların ölüm ve çatışma istemediğini biliyoruz. Rus halkına sesleniyoruz: Halk olarak bize yapılan haksızlığa karşı devletinizi çözüme zorlayın, derdimizi anlatmamıza yardımcı olun. Biz halk olarak eski Çerkesya topraklarına barış içinde yaşamak istediğini beyan ederek dönmek isteyen ve orasını vatanı olarak kabul edip orada barış içinde geleceğini çizmek isteyen herkese Rusya Federasyonu vatandaşlığının verilmesini ve orada yaşamaları için gereken altyapının devletçe sağlanmasını istiyoruz.
Bize empati yapmanızı istiyoruz sizden. Bizi anladığınızda hepimizin insan ve sıcak olduğunu göreceksiniz. Bizi tanıdıkça adaletin niçin gerektiğini kendiniz göreceksiniz. Karanlıklara fırsat vermemek elinizde.
Vezir Marguş
31.12.2018
12:42

FSB ФСБ

FSB ФСБ

İstihbarat örgütlerinin devletler için çok önemli işlevleri vardır. CIA ve FSB gibi örgütler dünyada en çok bilinen örgütlerdir. Konumuz bir istihbarat örgütünün dedikodu örgütüne dönüşmesidir.

Birkaç gün önce bir dostumuzun Rusya Federasyonuna bağlı tarihi Çerkesya topraklarındaki Kabardey-Balkar Cumhuriyetindeki oturumunun iptali ile ilgili davası görüldü. FSB aracılığıyla yapılan bir ihbarla oturumun iptali istendi ve taraflardan birisi FSB diğeri ise dostumuz. Meseleyi burada bırakalım ve size şunu hatırlatayım. Şamil Basayev adlı şahsın Rusya Federasyonu içindeki rüşvet ve satın alma operasyonuyla Rusyanın kalbine kadar sokulup kalabalık bir grupla gerçekleştirdiği silahlı eylemi hepimiz hatırlıyoruz. İnsanların rüşvetle kolaylıkla satın alınabildiği o günler maalesef geçmişte kalmadı. FSB gibi ciddi Putin’i de yetiştiren bir örgüt maalesef Şamil Basayevin geçmişte yaptığı satın alma işlerini halen devam ettiriyor. Yerelde kendisine çalışmak için satın aldığı kişilerle sözde tarihi Çerkesya topraklarını kontrol ettiğini sanıyor. Yerelde kendisine çalışan işbirlikçilerinin, kulağına fısıldadığı her türlü komplolara inanıyor ve asıl gözünden kaçırmaması gerekenleri gözünden kaçırıyor. Yerel işbirlikçiler demokrasi karşıtı ispiyonlarda bulundukça efendileri de daha fazla keyifleniyor ve işlerin yolunda olduğunu zannediyorlar. Ancak Rusyanın her yerinde olduğu gibi tarihi Çerkesyada da bu yerel işbirlikçiler para ile başkaları tarafından da satın alınabilmekte ve yerelde her şey yolunda izlenimi verdikleri için de bu iş FSBnin gözünden kaçmaktadır. Sonuçta dostumuzun davası da bu yerel işbirlikçilerin geleceğe dönük statükolarını korumak için açtırdıkları bir davadır.

Eğer bir istihbarat örgütü ciddiyse ve dünya gücü olmaya oynuyorsa gerçeklerden kaçarak ve gerçeklerden saklanarak bunu başaramaz. FSBnin önünde çok ciddi bir mesele vardır. O da Çerkes halkının ertelenen ve ötelenen meselesidir. Bu meseleyi hem RF ve hem Çerkesler lehine çözmek mümkünken yereldeki istihbaratını dedikoducu mahalle karımsı işbirlikçilere teslim etmiştir, dışarıda da meseleyi beraber oturup çözmek zorunda olduğu insanlarla ciddi bir işbirliğine gitmesi gerektiğini görememektedir… Dünya o kadar değişmiştir ki artık ayının kış uykusuna yatacağı bir kış dahi yoktur.

FSBnin dikkatine:

http://margusvezir.net/lepk/?p=437

http://margusvezir.net/lepk/?p=434

http://margusvezir.net/lepk/?p=519

http://margusvezir.net/lepk/?p=513

http://margusvezir.net/lepk/?p=568

http://margusvezir.net/lepk/?p=564

http://margusvezir.net/lepk/?p=555

http://margusvezir.net/lepk/?p=545

http://margusvezir.net/lepk/?p=536

http://margusvezir.net/lepk/?p=525

http://margusvezir.net/lepk/?p=459

 

Vezir Marguş

30.12.18

20:44

 

Хэт Дэ КъэдгъэпцIэжыр

Хэт дэ къэдгъэпцIэжыр?

Хэкурысым зэпымычу жывоIэ: ФкъэкIуэж, фкъэкIуэж! жоуэ. Дэ тщIэкъэ зы лъэпкъым пщэдей иIэн папщIэ щIырэ гурэ зэрыхуэныкъуэр! НобэкIэ дэ хэхэсми хэкурысми дэ ди уэрэдхэр къыдош къудей нэхъ зэжыдытIэу зы уэрэд диIэкъым.

Зы лъэпкъым пщэдей иIэн щхьэ абы и лъэр зытеувэфын щIырэ, а щIы гущIыIум зэфIыныгъэрэ (мамырыгъэрэ) хуэныкъуэщ. Нобэ фыкъэкIуэж жыхуэфIэ ХэкумкIэ абы нихьэжыр ивгъэсыфыну амалыгъуэи, къэру намили фиIэкъым. ЩiывимыIэри аращи фэ псэури фищхьэ фхуэАдыгэжщ. Ар амыпхуэдатэмэ игъащIэ лъандэрэ «хэку, адыгэ» жызыIэу къэсхьа, хэхэсым никIыу нэкIуэжа ди лъэпкъэгъухэм факъыщхьэщыжынт. Дэ куэду фIыуэ дощIэри Адыгэм и напэтехыу къытхэт гуэрхэм (хэкумкIэ) ФСБм пцIы хузэхэзылъхьэу щымыIэ къэхъугъэм и бзэгур яхузезыхьахэм фIи IэмыщIэ ирахащ лъэпкъ Iуэхур. «ФкъэкIуэж» жоуэ зыжэф’Iа фи къуэшхэр зэрмыбзэджащIэхэуэ бзэджащIэу ягъэлъэгъуауэ хэкум къырахуижынущ. ЦIыхухэр хэкум нырекIуэж ауэ ахэм ящхьэ Iуэху къыщырикIуам деж ящхьэ зэрыхьыу къэвгъэнэнущ ара!

Iуэхур и пэжыпIэм тедгъувэхукIи Адыгэ Iуэхури кIуэтэнукъым, диIэ тIэкIури дытырахынущ. Фэ ипэ Хэкум исхэр фитхьэкIумэхэм къиIущащэурэ фызгъэхьэулей, фызгъэшынэ, фщызгъауэхэм яжьэхэр щIэвкъутыхь. Хэт щэхуу, гъэпщкIуауэ къывэпсалъэми хэт «Iэйм фыкъызогъэл» жоуэ къывэпсалъэми ар пцIыупсщ. ФызщIэдэIукIмэ, ахэр хэтми гу лъыфтэнщ. КъывэIущащэхэр лIыуэ щытатэмэ мыIущащэу занщIэу псэуми зэхырагъэхыурэ псалъэнт.

Фэ фызэкъуэтмэ, фэ фи фIэщ хъуурэ яужь фитмэ, фэ мы Iуэхур мамырыгъэкIэ фыIэтмэ хэт къыфпэрыуэфын!!! Лъэпкъ Iуэхур зезыхуэн къыффIэзгъэщIхэр лъэпкъым и бзэгузехьэхэщ нобэм. Лъэпкъ Iуэхур къэIэщIэфхиж икIэщIыпIэкIэ нэхъкIэ и кIэщIыпIэкIэ дагъэкIэдын я гугъэщ!!!!

 

Маргъущ Везир

30.12.2018

19:44