Хэт Дэ КъэдгъэпцIэжыр

Хэт дэ къэдгъэпцIэжыр?

Хэкурысым зэпымычу жывоIэ: ФкъэкIуэж, фкъэкIуэж! жоуэ. Дэ тщIэкъэ зы лъэпкъым пщэдей иIэн папщIэ щIырэ гурэ зэрыхуэныкъуэр! НобэкIэ дэ хэхэсми хэкурысми дэ ди уэрэдхэр къыдош къудей нэхъ зэжыдытIэу зы уэрэд диIэкъым.

Зы лъэпкъым пщэдей иIэн щхьэ абы и лъэр зытеувэфын щIырэ, а щIы гущIыIум зэфIыныгъэрэ (мамырыгъэрэ) хуэныкъуэщ. Нобэ фыкъэкIуэж жыхуэфIэ ХэкумкIэ абы нихьэжыр ивгъэсыфыну амалыгъуэи, къэру намили фиIэкъым. ЩiывимыIэри аращи фэ псэури фищхьэ фхуэАдыгэжщ. Ар амыпхуэдатэмэ игъащIэ лъандэрэ «хэку, адыгэ» жызыIэу къэсхьа, хэхэсым никIыу нэкIуэжа ди лъэпкъэгъухэм факъыщхьэщыжынт. Дэ куэду фIыуэ дощIэри Адыгэм и напэтехыу къытхэт гуэрхэм (хэкумкIэ) ФСБм пцIы хузэхэзылъхьэу щымыIэ къэхъугъэм и бзэгур яхузезыхьахэм фIи IэмыщIэ ирахащ лъэпкъ Iуэхур. «ФкъэкIуэж» жоуэ зыжэф’Iа фи къуэшхэр зэрмыбзэджащIэхэуэ бзэджащIэу ягъэлъэгъуауэ хэкум къырахуижынущ. ЦIыхухэр хэкум нырекIуэж ауэ ахэм ящхьэ Iуэху къыщырикIуам деж ящхьэ зэрыхьыу къэвгъэнэнущ ара!

Iуэхур и пэжыпIэм тедгъувэхукIи Адыгэ Iуэхури кIуэтэнукъым, диIэ тIэкIури дытырахынущ. Фэ ипэ Хэкум исхэр фитхьэкIумэхэм къиIущащэурэ фызгъэхьэулей, фызгъэшынэ, фщызгъауэхэм яжьэхэр щIэвкъутыхь. Хэт щэхуу, гъэпщкIуауэ къывэпсалъэми хэт «Iэйм фыкъызогъэл» жоуэ къывэпсалъэми ар пцIыупсщ. ФызщIэдэIукIмэ, ахэр хэтми гу лъыфтэнщ. КъывэIущащэхэр лIыуэ щытатэмэ мыIущащэу занщIэу псэуми зэхырагъэхыурэ псалъэнт.

Фэ фызэкъуэтмэ, фэ фи фIэщ хъуурэ яужь фитмэ, фэ мы Iуэхур мамырыгъэкIэ фыIэтмэ хэт къыфпэрыуэфын!!! Лъэпкъ Iуэхур зезыхуэн къыффIэзгъэщIхэр лъэпкъым и бзэгузехьэхэщ нобэм. Лъэпкъ Iуэхур къэIэщIэфхиж икIэщIыпIэкIэ нэхъкIэ и кIэщIыпIэкIэ дагъэкIэдын я гугъэщ!!!!

 

Маргъущ Везир

30.12.2018

19:44

 

ЗэбгырывгъэкI /Paylaşın /Share

Bir cevap yazın