Гъуафэ Руслан дыкъуэтщ псэури.

Гъуафэ Руслан дыкъуэтщ псэури.

Зы лъэпъышхуэм и Хэкур лъэщыгъэкIэ IэщIэптхъыу тIанэ а лъэпкъыр а хэкум зикI имса хуэдэу дунейр къэбгъэпцIэну яужь уитыныр фашизмщ. Дэ мыр зыми хуэддэнукъым.

Дыгъуасэм и гуауэр ди щIэблэхэм нырремыс жыдори зэфIыныгъэкIэ гъуэгу ттехьащ. Дыгъуасэм зырахьа мыхъумыщIэныгъэм нобэ къыщхьэщыжыным къихьынур жэгъуэгъугъэрэ зэфыгъуэныгъэращи Урыс лъэныкъуэм ягурыIуэн хуейщ а еплъыкIэм къихьынур. БлэкIа махуэм я едэжьхэм зырахьа Iуэху мыхьумыщIэхэм къыщхъэщыжхэр зауэмрэ мафIэмрэщ къысщхьэщыжыри мыбы тIумкIи ди пщэдейм фIы къыхуихьынукъым.

Пэжщ, ди Хэкуми ди щIыгуми тхуеижщ ауэ Хэкур дыIэщIэсхахэм я адэхэм зырахьа лейр ятхижу ахэм ялъхэр итфын ди гугъэкъым. Дэ ди хэкум ис лъэпкъхэм ягъусу зэфIыныгъэм теухуа гупщысэкIэ пщэдейм дынэсын тхуейщ. Дэ дыгъуасэм и губжьыр нобэрей цIыхум къатехижынракъым зи яужь дитыр. Дэ ди хэкум ис цIыху хамэхэмкIэ ди дыгъуасэр къызэхащIу ди пщэдейми ди хэкум зызэрыдгъэзэжын хьэкъыр ялъытэнращ дызыхуейр. Зыр зыр зээхэзейхуэ дыщIын ди гугъэкъым. Зыри жэгъуэгъуу, укIыпхъэуи тлъытэкъым.

Губжьым губжьщ къилъхунур. Акъылщ ди пщэдейр зэрыдухуэнури лъэпкъ гъэбииныр акъылыншагъэщ. Абы щхьэ Урысхэм нахуэу ягурыгъэIуэн хуейщ акъылым и гъуэгур; дэ къыдахар къэпсэлъу лъэныкъуэ зэдегъэзу ди хьэкъыр гъэтэрэзынращ.

Нобэ дунейм зауэ зеррагъэкIуэкIыр терорзмщ. КъызэхамыщIэ цIыхубэхэмрэ зи гугъэр кIуэда цIыхухэмрэщ тероризтхэри къызыхагъэхъукIыр. Адыгэ хэхэсым и хэку гугъэмрэ и пщэдей лъэIэсын гугъэмрэ гъэкIуэдыныр пщэдейм и дунейм адыгэр Iекстремизмым и IэкуэщI идзэн нэхъ зыри къигъэхъунукъым. Мыбыи мафIэрэ зауэрэ нэхъ зыри къэхуихьынкъым Урысыми Адыгэми.

Дэ ди дыгъуасэр тщыгъупщакъым. ЗэфIыныгъэм нэхъ пэмыщI зы гуэрэ диIэкъым пщэдейр зэрыдыухуэфын хэкIыпIэуэ. Дэ ди хэкум дыхуейижщ, дыгъуасэм и жьауэр пщэдейм зауэрэ, банэрэкIэ темыхуэным тхуейщ. АкъылкIэ, зэфIыныгъэкIэ ди пщэдейм тхуеижщ.

 

Маргъущ Везир

06.06.17

23:05

 

Bir cevap yazın