Хэкурысхэр хущIэкъун хуейщ

Хэкурысхэр хущIэкъун хуейщ Урысей Федерацием и къэралыгъуэ хабзэм Адыгэбзэ зыщIэхэми къэралыгъуэ паспорт къызэратын хуей хабзэр хырагъагъувэным.
Урысыбзэ щIэн зэр хуейм нахърэ, къэралыгъуэр зэфIыныгъэм тетыну цIыхухэм зэрхуэныкъуэ хабзэм тэшэн хуейщ паспорт IуэхумкIэ.
Мыр хущIэзкъузэнури мис иджы къэралыгъуэм ис фэхэращ.

 

24.01.2018

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.