SOÇİ GÖRÜŞMELERİNDEN ÖNCE RUSYAYA ÇERKESYAYI HATIRLATIYORUZ

SOÇİ GÖRÜŞMELERİNDEN ÖNCE RUSYAYA ÇERKESYAYI HATIRLATIYORUZ

(SOÇİ KADİM BİR ÇERKES ŞEHRİDİR AYRICA)

Rus Devleti global bir aktördür ve global alanda etkili işler başarmaktadır ancak kendi ülkesinde oluşturması gereken dengeleri oluşturmakta yavaş kalmaktadır ve de eski devletçi geleneğinin hantallığı global olarak kazandıklarını kendisine yerelde kaybettirecek güçlü bir potansiyele sahiptir. Rusyanın rakipleri bu durumu elbette ki kendisine karşı kullanacaklardır.

Rusyanın görmezden gelmeye devam ettiği en büyük yerel problemlerinden birisi Çerkes problemidir. Rusyanın çözümsüz bırakarak çözdüğünü zannettiği Çerkesya problemi önüne çözümü daha zor bir mesele olarak yeniden gelecektir. Rus Devleti Çarlık zamanında vatanlarından koparılan Çerkeslerin sorununu çözmek zorundadır. İkinci Dünya Savaşından sonra Çerkesyadan sürdüğü Çerkes olmayan unsurların sürüldüğü bölgelere dönüşüne imkan sağlamıştır. Çerkesyanın asıl unsuru olan Çerkesler için Çarlık zamanında yaptığı haksız sürgün ve soykırım için hiç bir resmi düzeltme yoluna gitmemiştir. Boris Yeltsin’in açıklaması ve yerelde alınan soykırım kararları resmi devlet kararlarına ve mekanizmalarına yansımamıştır. Rus Devleti yerelde kendisine çalışan ve statükoyu koruyan ve geçmişi dillendirmeyen yöneticilerle devam etmekle sadece oluşacak büyük sorunlara zemin hazırlamaktadır.

Rusyanın Çerkeslerle ilgili korkuları yersiz ve anlamsızdır. Özde barışçıl olan bir kitleden oluşan Çerkesler vatanlarına döndüğü zaman üretime ve barışa eklemlenecek bir toplumdur. Çerkes halkının çoğunluk bölümü halihazırda bu yapıdadır ancak asimilasyonun toplumun yapısını deforme etmesi deforme olan kitleleri barışçıl yapıdan koparacak ve yeni kimlik arayışı esnasında global oyuncuların mutasyona uğrattığı tehlikeli Rus düşmanlarına dönüştürecektir. Rusyanın bugün Suriye gibi yerlerde hak koruması adı altında yürüttüğü faaliyetler yarın eski Çerkesyada rakiplerinin kullandığı mutantlaştırılmış Çerkesler vasıtasıyla kendi iç nüfuz alanına taşınacaktır.

Sadece kültürünün, dilinin, yaşam tarzının, halkının barış temelli bir ortamda geleceğe uzanması isteğiyle Çerkesyada yeniden yeşermek isteyen Çerkes halkının Çerkesyaya dönmek istemesi Rusyanın geleceğini sağlam bir zeminde inşa edebilmesi için büyük bir şanstır. Çerkeslerin ülkeye yeniden dönmesi demek nitelikli ve ülkeye katkı sağlayacak taze bir nüfus demektir. Çerkeslerin yeniden ülkeye dönmesi demek global rakiplerin Çerkeslerden mutant düşmanlar devşirmesini engelleyerek kendilerini güvende hisseden bir kitlenin gönüllü müttefikliğini kazanarak ülkeyi daha güvenli hale getirmek demektir.

Yarında hem Ruslar hem Çerkesler için kanlı senaryoları bozmanın yolu geçmişle yüzleşmek ve karşılıklı bir uzlaşıyla devlet destekli iyi yapılandırılmış geri dönüş planı hazırlamak ve uygulamaktır. Biz kimsenin oyuncusu ve savaş ve şiddetin aktörü olmak istemiyoruz. Aklımız başımızda olarak muhattabınızız. Dünya hızla dönüyor ve değişiyor. Bazen öyle şeyler değişiyor ki insanın aklını başından alabiliyor… Aklımızla yarınımızı kuralım geç kalmadan.

 

Marğuş Vezir

24.12.17

00:15

АДЫГЭ ХЭКУ/ЧЕРКЕСЯМ И БЫНХЭ

АДЫГЭ ХЭКУ/ЧЕРКЕСЯМ И БЫНХЭ

Узыхуейр мы нахуэмэ уи гъуэгур нэхукъым. Дызыхуейр нахуэу ди цIыхум къыжиIэнущ ипэ Iуэхууи адрей цIыхухэми ди гъуэгум дызертетынумрэ, дызыхуеймрэ ягурыIуэнурэ ди гъуэгум тхуихьынущ ди гугъэм.

Хэкурысым быдэу триубыдэнущ: « Ди лъэпкъэгъуу ди хэку патхъахэм -дунейм зэращIэ и цIэкIэ Черкесям патхъахэм- хэт и хэку къэкIуэжын фIэфIми зэфIыныгъэ хабзэм тету и хэку къигъэзэжыфын хуейщ.» жоуэ.

Хэкурысхэм быдэу траубыдэнущ: «ЕтIыуэнэрей дунейпсо зауэ нэужьым Черкеся ирагъэкIа Къэрщейхэмрэ, Балъкъархэмрэ Чэркесям къызэрагъэзэжыфа хабзэм хуэдэу зы хабзэ зы унафэкIэ Черкесям и цIэр зыхуфIаща Адыгэхэми къэгъэзэжыфIын хабзэ къахудэгъэкIынкIэ.»

Хэкурысхэм унафэ къэщтэн хуейщ: «Хэтым, сыт дуней еплъыкIэ зиIэм хэкубжьэр хузэIухын хуейми.»

Хэкурысым лъэщу и макъыр къыригъэкIын хуейщ: «Хэт Урысей Федерецием, сыт щхьэусыгъуэкIэ пасэм икIар къэралыгъуэ цIыхуу щабжкIэ дэ ди цIыхухэри къэралъыгъуэ цIыхуу фыбжын хуейщ жоуэ.»

Хэкурысым фIигъэнэн хуейщ: «Урысей Федерацием Адыгэхэм я Iуэхур къэралыгъуэ Iуэхуу зэфIихын зы къудамэ дунейм къытытигъахьыу ар игъэлэжьэнумкIэ.»

Зыми тхуейкъым зауэрэ банэрэ. Псэуми дызыхуейр ди бзэрэ ди хабзэрэ пщэдейм нэхьэсынщ. Жагъуэи, жэгъуэгъуущIэи тлъыхъуэкъым. Хэт Черкесям патхъамикI ахэм хэтыр хуейми абы ипщIэнтIэпсыр хэкум и нобэмрэ лъэпкъым и пщэдеймрэ хэлъхьэн Iуэхур дызхущIэкъу Iуэхугуъэращ.

Хэкум папщIэ илъэсищэкIэ зэуа лъэпкъым я щIэблэр я пщэдейм щхьэ пщIэнтIэн хуейщ нобэм. Ди блэкIам IэщэкIэ тхуахъумар дэ акъылкIэ пщэдейм нэтхьэсын хуейщ.

Бзэ-хабзэ-Хэку(Черкеся)

Маргъущ Везир

22.12.17

22:32

 

 

EY RUS DEVLETİ YETKİLİLERİ, “SOÇİ ÇERKESTİR.” DİYEBİLİYORSANIZ BARIŞA İNANIYORSUNUZ

EY RUS DEVLETİ YETKİLİLERİ, “SOÇİ ÇERKESTİR.” DİYEBİLİYORSANIZ BARIŞA İNANIYORSUNUZ

Soçi’de Suriye Halkları Kongresi toplanacakmış, Çerkes halkının inkar edilişinin kendisinde sembolleştiği şehir Soçi’de…

Çerkesler de var mı bu kongrede bilmiyorum. Ama olmalılar ve kendi halklarının asıl meselesinin Suriye değil de Soçi olduğunu hatırlayıp Ruslara da hatırlatmalılar.

Rusya başka bir ülkedeki halkları birleştirmek ve geleceğe barış içinde yürümelerini sağlamak için Soçi’de kongre planlarken acaba niçin kendi ülkesinde halkının geleceğini gasp ederek el koyduğu Soçi’nin gerçek sahiplerini hatırlamaz!

Soçi’nin gerçek sahipleri ile Ruslar elbette ki masaya oturacaklar ve Soçi’nin gerçek sahipleri talep ettikleri adaletin yerini bulduracaklar…

Rusların Soçi’nin gerçek sahiplerini görmezden gelmeleri sadece rakiplerinin radikalizmi besleyerek Rusyayı kalbinden vurmasına yol açacaktır kısacası…

Biz adaletin ete kemiğe Çerkesler için bürünmesini ve Soçi’nin Rusyanın sevgiyle atan kalbi olmasını istiyoruz…

Marğuş Vezir

01.11.2017

22:42

FSB’YE RUS DEVLETİNE İLETİLMEK ÜZERE AÇIK İSTİHBARAT

FSB’YE RUS DEVLETİNE İLETİLMEK ÜZERE AÇIK İSTİHBARAT

DİYORUZ Kİ;

 1. Rakiplerinizin bizlimle ilgili saha çalışması tamamlanmış ve Rusyayı kana bulayacak planları var. Pilot uygulamaların gayet başarılı olduğunu da bizzat biliyoruz. Bizimle işbirliği yapmak zorundasınız.
 2. Bizi inkâr etmeniz sadece rakiplerinizin işine yarıyor çünkü kayıtsızlık rakiplerinizin size karşı silaha çevirecekleri en güçlü unsurdur. Bizimle işbirliği yapmak zorundasınız.
 3. Çerkes bölgelerinde statükonuzu korumak için kullandığınız yerel işbirlikçileriniz sadece rakiplerinizin planının altyapısını oluşturmalarına yardımcı oluyor. Onların geleceği dinamitleyen fısıltılarına son verip gerçek dünya vizyonuna sahip gerçek yerel yöneticilerin önünü açmalısınız.
 4. Bizim umutlarımızı yok etmeniz ve diasporada asimile olmamız bizi rakiplerinizin bizi radikal yapılanmalara hazırlamasına yardım edecek. Bizimle işbirliği yapmak zorundasınız.
 5. Gürcistan, Ukrayna gibi ülkeler rakiplerinizin bizi kan dökmeye hazırlayacağı eğitim bölgeleri olacak uyanın. Bizimle işbirliği yapmak zorundasınız.
 6. Abhazya ile kurduğunuz dengeyi Çerkeslerle de kurmadığınızda Çerkesya yumuşak karnınız olacak ve rakipleriniz tam da oradan sizi hançerleyecek ve hançer olarak da bizi kullanmayı hedefliyorlar. Bizimle işbirliği yapmak zorundasınız.
 7. Biz, intikam değil adalet diyen insanlar her iki halk için kanlı senaryoları önlemek için en büyük şansız ve bunu göz ardı edemezsiniz. Bizimle işbirliği yapmak zorundasınız.
 8. Tarihi topraklarımıza barış içinde dönmek ve oradaki halklarla barış temelli bir gelecek talebimizi göz ardı edemezsiniz. Bizimle işbirliği yapmak zorundasınız.
 9. Tarihi olarak Rusyadan çeşitli sebeplerle ayrılmış insanlara tanıdığınız ve sadece Ruslar için işlettiğiniz vatandaş olma hakkını anayasanıza uyarak Çerkeslere de tanımalısınız. Bizimle işbirliği yapmak zorundasınız.
 10. Bize ekonomik, sosyal alt yapı hazırlayarak bizden vatana döneceklerin işini kolaylaştırmak gibi iyi niyetli adımlar atmak zorundasınız. Bizimle işbirliği yapmak zorundasınız.
 11. Çerkes meselesini çözmek için rakiplerinize hizmet etmeyen ve aynı zamanda yerel Çerkes bölgelerinde kullandığınız işbirlikçiler gibi size şirin görünme kaygısı taşımayan, gerçeği gören Çerkeslerle iş birliği yapıp barış temelli bir çözüme odaklanmalısınız. Bizimle işbirliği yapmak zorundasınız.

İNTİKAM DEĞİL, ADALETE ŞANS VERİN. KORKULARI DEĞİL KARŞILIKLI GÜVENİ BESLEYİN.

 

Marğuş Vezir

16.10.17

21:31

RUS YÖNETİMİNE ÇALIŞAN YEREL TAŞERONLAR ÇERKES HALKININ VE RUS HALKININ EN BÜYÜK GÜNCEL SORUNUDUR

RUS YÖNETİMİNE ÇALIŞAN YEREL TAŞERONLAR ÇERKES HALKININ VE RUS HALKININ EN BÜYÜK GÜNCEL SORUNUDUR

Batı ve Amerika coğrafyaları karıştırmak için taşeronlarını ustalıkla kullanırken Rusya Federasyonu da taşeronlarını kendi topraklarını denetim altında tutmak için kendi topraklarında kullanma yoluna gitmiştir. Rusyanın kendi topraklarında çıkabilecek sorunları bu yöntemle kontrol altında tutma yöntemi iflas etmiştir çünkü bu yöntem sorunları çözmek yerine sorunların artarak ötelenmesine sebep olmakta bu da Batının taşeronu olabilecek örgütlere alan açmakta bu da hem Rusların hem de sorunun muhattabı olan halkların yaşayacakları daha büyük sorunların önünü açmaktadır.

Rusya Çerkesya bölgesinde istikrarını sürdürmek adına yerel taşeronlar kullanmaktadır. Rusya böyle yaparak sözde iç istikrarını sürdürmektedir. Yerli taşeronlar da sürekli olarak yönetimin kulağına her şeyin yolunda olduğunu fısıldamakta onlar da taşeronlarının işlerini iyi yaptıklarını ve işlerin yolunda gittiğini zannederek taşeronlarını kullanmaya devam etmektedirler. Bu taşeronlar, ülkeyi ileride büyük sorunlara yol açması kaçınılmaz sorunları öteledikleri gerçeğini gizlemekte uzmanlaşmış kişilerdir. Bazen yönetimi kendi yazdıkları senaryolara dahi inandırarak yerel halkın ileride patlayacak hoşnutsuzluklarını ve dışarıdan gelecek taşeron örgütlere alan açtıkları gerçeğini gizleyerek ülkenin geleceğini dinamitlemektedirler.

Rus yönetimi sadece sorunları ötelemeye ve içinden çıkılmaz hale getirmeye yarayan taşeron kullanarak ülke istikrarını koruma politikasından derhal vazgeçmelidir. Rus yönetimi , Çerkeslerin gerçek sorunlarını sadece kendi çıkarlarını korumak için çarpıtan ve kendileri olmadığında kıyametin kopacağını fısıldayan yerel hainlerden derhal kurtulmalıdır. Baskıya, haksızlığa, çözümsüzlüğe ve hoşnutsuzluğa sebep olan bu vizyonsuz ve çıkarcı insanların aslında kendisinin en büyük düşmanı olduğunu görmelidir Rus yönetimi.

Çözüm gerçeklerden geçer ve gerçek muhattaplarıyla sağlanır. Ortada Çerkes sorunu vardır ve sorunun muhattabı Çerkes halkının gerçek temsilcileridir. Şiddeti onaylamayan, diyalog yanlısı ve barış yanlısı söylemlerle mücadele eden bu insanların “intikam değil adalet” söyleminin ciddiye alınması gerekmektedir. Böyle insanların ciddiye alınmaması barış içinde yaşamaya inancını yaralamakta ve hoşnutsuzluğu beslemektedir. Hoşnutsuzlukla taşeronlar beslenirken ülkenin barış içinde geleceğe uzanmasını engelleyecek alanlar açılmaktadır ve bu alanların nasıl terörle doldurulduğunun örnekleri de çoktur dünyamızda.

“İntikam değil adalet” isteyen insanların her faaliyetini çarpıtarak Rus yönetimine rapor eden ve alandan haberdar olmayan Rus yönetimine vesveselerine inanmaktan başka seçenek bırakmadıkları için yönetime yanlış adımlar attıran taşeronlardır asıl ortak düşman. Bu düşmanlara hayat hakkı tanımamak Rus yönetiminin atacağı en gerçekçi adım olacaktır. Taşeronlar sorunu derinleştirme ötesinde hiçbir işe yaramamaktadır. Rusyanın silahsız ve kendi bekasına hizmet ettiğini zannettiği taşeronları Batının silahlı taşeronlarından daha tehlikelidir. Rusya kendi bekası için oluşturduğu yerelde faaliyet gösteren kendi taşeronlarının tehdidi altındadır. Günlük çıkarlarının peşinde olan bu taşeronlar ülkeyi çıkmaza sokmaktadır ve bu açıktır.

 

Marğuş Vezir

30.09.17

00:06

LOCAL KRASNODAR ADMINISTRATION MUST STOP ITS RACIST ACTIONS IMMEDIATELY

LOCAL KRASNODAR ADMINISTRATION MUST STOP ITS RACIST ACTIONS IMMEDIATELY

The real owners of the Krasnodar Krai are Circassians and most of the Circassians are now away from their homeland. Tsarist armies exiled Circassians and carried out massacre against Circassians. Only a few of the population escaped from Tsarist violence.

Nowadays in Krasnodar Krai the local administration is carrying out racist actions. The administration is denying Circassians and their rights. Ghuafe Ruslan ,an old Circassian activist, is on hunger strike to tell the unfair actions against Circassians to the world. Ruslan made a declaration on 21st of May ,the Memorial Day of Circassian Genoside and Exile. The administration arrested him then, the administration fined him.

The administration of the Krasnodar Krai should know that your land is our homeland. We are going to get our rights. We are a peaceful nation and you should not act in a racist way. We do not blame the children of Tsarist fathers because of their father’s sin. If the administration handles the hatred of tsarist period to our period nobody will win. You will cause radicalism and you will be targets of an asymmetric and bloody war. There are a lot of supporters of such wars in the world as you clearly know.

We are demanding our rights. You are going to recognise our issue and you are going to act for it.

You are going to accept your grandfathers’ bloody faults and understand what it costed.

We demand citizenship of Russia,

We demand to be able to live on our homeland,

We demand to live on our homeland together with whoever there lives,

We demand to live on our homeland keeping our Circassian colour,

We demand a future on our homeland….

WE DEMAND JUSTICE, WE DO NOT WANT TO TAKE REVENGE.

WE HAVE POTENTIAL TO CREATE A PEACEFUL FUTURE OR YOU CAN WASTE LIVES IN ENDLESS WARS.

 

Margus Vezir

12.09.17

20:53

 

 

SİZ TALEP ETMEDEN NE KİMSE GELİP ÇERKESLİĞİNİZİ KURTARACAK NE DE DEVLETİ SOSYAL DEVLET DEĞİL DİYE SUÇLAMAYA HAKKINIZ VAR

(KÜÇÜK BİR AZINLIĞIMIZI TENZİH EDEREK)

SİZ TALEP ETMEDEN NE KİMSE GELİP ÇERKESLİĞİNİZİ KURTARACAK NE DE DEVLETİ SOSYAL DEVLET DEĞİL DİYE SUÇLAMAYA HAKKINIZ VAR

Ekseriyeti “Asimile oluyoruz, yok oluyoruz, Çerkeslik yaşamalı, Xabze yaşamalı, Çerkesce yaşamalı…” diyen bir toplumumuz var. Ancak kaygısı kuru sözlerden öteye geçmeyen, kaygısı için terlemeyen bir toplumumuz var.

Çerkesliğini yazın kısa bir zaman gittiği köyünde geçmişte kalan anılarını o an köyde bulunanlarla hatırlamak, ya da şehirlerde çocukluk anılarını senede birkaç kez çocukluk arkadaşlarıyla paylaşmak olarak yaşayan, ya da sosyal medyada birkaç slogan paylaşarak/beğenerek yaşayan büyük bir kitlemiz var.

Dili bilen ancak üşendiği için 21. Yüzyılda kendi dilinde okuma yazma öğrenmeyen, çok bilmiş Çerkeslik alanında profesörlerimiz var.

“Yaw arhadaş, biz Adıgeceyi niye seçtirek. Yabancı dil daha iyi.” diyen kendine yabancılarımız var.

Muhabbette her seferinde kahramanlık anılarını anlatan ancak “Neden Çerkesce seçmiyorsunuz?” dendiğinde “Yaw arhadaş, ilerde başımıza iş açılır. Hele başkaları bir seçsin.” diyen korkaklarımız var.

Var da var anlayacağınız…

Hayır sevgili halkım, bu halinle sadece kuru bir kalabalıksın ve ciddiye alınmayı hakketmiyorsun.

Asimile edilmiyorsun. Çerkesliği dejenere ettiğin için ve yaşam tarzın Çerkes gibi olmadığı için asıl sen kendini asimile ediyorsun.

Yok oluyorsun evet ama ne devlet ne de Marslılar yok etmiyor seni. Sen boş vererek, yatarak, en iyi Çerkes benim diye kendini kandırarak kendi kendini yok ediyorsun.

Anılarda bıraktığın ve asla günlük yaşantında yaşamadığın o güzel değerleri sadece kendini parlatmak için gündeme getiriyorsun ama bil ki bunu yaparak güzelleşmiyorsun. Sosyal medyada da sadece antisosyal bir ibaresin.

Sadece dil bilmen seni kutsal yapmıyor. O dilin kullanılması, öğrenilmesi, kurumsal olarak öğretilmesi için hiçbir şey yapmıyorsan o dilin laneti elbet seni çarpacak, bil bunu.

Önce dürüst olacaksınız. Gerçekten dillendirdiklerinizi istiyorsanız ortaya çıkacaksınız ve mücadele edeceksiniz.

Talep ve mücadele sözcüklerinden korkmayacaksınız. Ana sütü kadar helaliniz olandır zaten talep edecekleriniz.

Eğer gerçekten dürüst olarak şu an mevcut olan haklarınızı kullanmak isteseydiniz ne Çerkesce ne de değerlerimiz bu kadar hızlı yok oluyor olmayacaktı. Mesela koca ülkede sadece 250 civarında öğrenci değil de on binlerce öğrenci Adıgece öğreniyor olacaktı. Bu durum da Adıgece için ekonomik açıdan bir alan yaratacaktı. Ayrıca aklı başında projeler ve organizasyonlar için kendisine hizmetler talep eden bir kitle olsaydınız bu ülke insanları bizi daha çok tanıyor ve bizimle daha çok empati kuruyor olacaktı…

Yakınmakla, anılarda yaşamakla, yatmakla, “Yaw arhadaş..” demekle bir geleceğimiz olamaz.

Talep eşit değildir kavga. Mücadele eşit değildir vurmak kırmak.

Kültürel dokumuzu korumak ve geleceğe taşımak için devletten destek talep etmek haktır.

“Neden ve niçin talep ettiğimizi anlatmak ve taleplerimizde ısrarcı olmak” ise mücadelemiz olmalıdır.

Talep etmeyi öğrenmeliyiz… Taleplerimizin arkasında durmalıyız…

Dürüst ve cesur değilsek aynen devam ki artık son virajdayız.

 

Marğuş Vezir

04.08.17

02:07

AKLA GELENLERDEN/NEDEN OLMASINLARDAN

AKLA GELENLERDEN/NEDEN OLMASINLARDAN

-Rus Devleti barış içinde vatanında yaşamak isteyen herkese vatandaşlık hakkı tanımalıdır.

-Öncelikli olarak nitelikli her iş gücüne Rus Devletinde ihtiyaç vardır ve nitelikli iş gücü için her türlü barınma, uyum konusunda Rus Devleti destek sağlamalıdır. Diasporada her alanda becerikli insanlarımız vardır ve Rus Devletinde bu insanlarımızın becerilerinin değerlendirileceği ve emeklerinin karşılığını hakkıyla alabilecekleri bir ortam vardır. Diasporadaki tempoyla çalışan bir fabrika işçisinin bile aynı işi yaparak vatanda en az beş kat büyüme olasılığı vardır.

-Diaspora Çerkeslerinin Çerkesyayı tüm Rusyanın tarım bölgesi yapacak potansiyelleri vardır. Diaspora Çerkeslerinin ayrıca Çerkesyayı herhangi birkaç üretim dalında ülke ihtiyacını karşılayıp ileri götürecek potansiyelleri vardır.

-İkinci Dünya Savaşında Çerkesyadan sürülen Karaçay ve Balkarlara dönüş hakkı tanındığı gibi bu insanlara maddi destek de sağlanmış ve bu maddi destek yeniden yaşam kurma ötesinde maddi olarak bu insanların öne geçmelerini de sağlamıştır. Aynı topraklardan sürülen ve aynı haklara sahip Çerkesler için yeniden vatana yerleşmek için bürokratik ve ekonomik kolaylıklar talep etmesi haktır. Çerkes nüfusunun artması ve üretime yöneltilmesi herkes için kazançlı olacaktır.

-Rus Devleti şeffaf ve açık diaspora Çerkes kurumlarıyla geleceğini vatanda kurmak isteyen Çerkeslerin vatanlarında nitelikli ve üretken bir toplum olmaları konusunda somut projeler üretmesi lazımdır.

-Rus Devleti Çerkesleri geleceksiz ve umutsuz bırakarak emperyalist rakiplerinin emellerine hizmet edecek şekilde devşirilmelerine göz yumduğunda asıl bedeli kendisinin ödeyeceğini bilmelidir. Bunu önleyecek tedbirler almalı ve vatanı Çerkeslere ulaşılabilir kılmalıdır.

-Elbette ki üretime katkı sunacaklara avantajlar sağlanırken barışı sabote edecek durumlar için de tedbir almalıdır. Alın terini veya pozitif çabasını vatana taşıyanlar yüreklendirilmelidir.

-Federe Çerkes Cumhuriyetlerindeki yönetimlerle uyum ve iş alanları konusunda iş birliği yapmalıdır Rus Devleti. Rus Devleti makamlarını korumak maksadıyla diasporadaki soydaşlarının işini ağırdan alan veya onlar için hiçbir şey yapmayan Yerel Yöneticilerin aslında hem Ruslar hem de Çerkesler için geleceği sabote eden unsurlar olduklarını fark etmeli ve Çerkes halkının kendi vatanlarında gelecek kurmalarının önünü açacak şekilde yerel yönetimleri yönlendirmelidir.

 

Marğuş Vezir

10.07.17

00:51

 

RUSLARLA ÇERKESLERİ UZLAŞMAK ZORUNDA BIRAKACAK EŞDEĞER ÇIKARLARI VAR VE OKUYABİLMEK LAZIM BUNLARI…

Ruslarla Çerkesleri uzlaşmak zorunda bırakacak eşdeğer çıkarları var ve okuyabilmek lazım bunları…

Batı politikasının temelinde ülkelere, ideolojilere, dinlere, kurumların her türlüsüne sızmak ve onları dönüştürerek insanlığın kaynaklarının sömürmek vardır. Elbette ki Batı diasporadaki Çerkeslerin arasına da sızmıştır ve onları kendisinin çıkarlarına hizmet ettirecek politikaları da vardır.

Reelde hiçbir zaman Çerkesleri somut olarak uğradığı haksızlıklarda desteklememiş olan Batı, taşeronları olan ülkeler vasıtasıyla Çerkeslerin uğradığı haksızlıkları gelecekte oldukça içine yarayacak şekilde manipüle etme yolundadır. Demokrasi masallarıyla aldatılan Gürcistan ve Ukrayna canlı örneklerdir. Hedef oldukça değerli kaynaklara sahip olan Rusyayı istikrarsızlaştırıp sömürmektir. Satın alınan yöneticilerle ve parıltılı vaatlerle Gürcistan ve Ukrayna işi kotarılmıştır. Rusyanın güneyindeki eski Çerkesya ve Abhazya Rusyanın yumuşak karnıdır. Rusya Abhazyayı tanıyarak ve Abhazyayla denge oluşturarak Abhazyadan gelecek tehlikeyi bertaraf edebilmiştir ancak Çerkesya Rusyanın yumuşak karnı olmaya devam etmektedir çünkü ayı(RUSYA) yavaş hareket ettiği için Batının sızmaları gittikçe artmakta mesele riskli bir aşamaya ilerlemektedir.

Elbette ki Gürcü halkına saygı duyuyoruz. Hatırlayın yakın zamanda Çerkesler ve Gürcülerin birbirleriyle ne kadar benzeştiğinin propagandasının nasıl tuttuğunu. Çerkes Soykırımının ilk olarak Gürcü Devleti tarafından tanındığını da hatırlayın. Ukrayna gibi ülkelere yapılan soykırım başvurularını ve lobileri hatırlayın. Ayrıca paralel ve imkanları bol olan Çerkes yapılanmalarını hatırlayın… Batının ne Çerkesler ne Gürcüler ne de başkaları umurunda değildir. Batının hedefinde Çerkesler, Gürcüler ve diğerlerini kullanarak Rusyayı kaosa sürüklemek ve sömürmek hedefi vardır. Bu hedefe varmak için dönüştürülmüş ve mutantlaştırılmış Çerkesler verimli bir insan kaynağı olarak tasarlanmaktadır Batı tarafından. İyice asimile olmuş bir halka havuç göstermek ve onun peşinden koşturmak Batının çok iyi becerdiği bir iştir. Çerkeslerden kan dökücü örgütler devşirmek, bunu dinle ve milliyetçilikle maskeleyip Gürcistan üzerinden sahaya sürmek ve buna özgürlük mücadelesi adı altında her türlü kirli kaynağı akıtmak Batının bir planıdır.

Ayının ininden çıkması lazım artık. Sinsi bir şekilde yaşam alanını tehdit eden tehlikeyi bertaraf etmek zorunda.

Çerkesler kimsenin maşası veya kullanılan unsuru olmak istememektedir ancak uğradıkları haksızlığın geleceğe taşınmasıyla ve bu haksızlığın Batı tarafından manipüle edilip kanalize edilmesiyle kanlı senaryoların parçası olacaklardır. Dinleri, milletleri mutantlaştırıp kanalize eden sinsi güç için bu çocuk oyuncağıdır.

Rusya meselenin farkındadır ancak farkında olması meseleyi çözmemektedir. Batının Çerkeslerle yaratacağı kaos adım adım olgunlaşma dönemindedir. Rusyanın güvenliğe ve istikrara ihtiyacı vardır. Güvenliğini eski yöntemlerle sağlayamayacaktır ve Çerkesleri kazanmaya ihtiyacı vardır. Çerkeslerin uğradıkları haksızlıkların giderilmesine ihtiyaçları vardır ve Ruslarla uzlaşmaya ihtiyaçları vardır. Ruslarla Çerkeslerin çıkarları eşdeğerdir. Haksızlıkların yarasının sarılması Rusyanın yumuşak karnı meselesini çözecektir.

Rusyanın Batının yaptığının tersine açıkça ortaya çıkması, kurumlara sızıp ajancılık oynamadan açıkça aklı başındaki kurumlarla işbirliği yapması, gerekirse bu kurumlarla meselenin psikolojik, sosyal, ekonomik yapısını oluşturmak için ortak kurumlar tesis etmesi ve meseleyi Çerkeslerle yöneterek iki tarafın da yararına olacak şekilde gelecekte kan ve şiddet için kullanılabilir bir mesele olmaktan çıkarmalıdır.

İntikam değil adalet istiyoruz.

Eşdeğer çıkarlarımız var ve bu yüzden meselede eşdeğer taraflarız.

Marğuş Vezir

04.07.17

02:34

Moskova ve Çerkesler Çatışma Yolundalar mı Yoksa Moskova ve Çerkesler Varmaları Gereken Uzlaşma Yolundalar da Bu Birilerinin İşine mi Gelmiyor

Moskova ve Çerkesler Çatışma Yolundalar mı Yoksa Moskova ve Çerkesler Varmaları Gereken Uzlaşma Yolundalar da Bu Birilerinin İşine mi Gelmiyor

Çerkes Ulusal Hareketinin hem anavatanda hem de diasporada yükseliş eğiliminde olduğu gerçektir. Daha önce mevcut olanların aksine dinamik ve gerçekçi bir ruhun yükselişte olduğu da aşikardır.

Yakın dönemlere kadar Çerkes Ulusal Hareketinin temellendirilmeye çalıştığı çatışmacı ve eski dünyaya ait mücadele yöntemlerinin işe yaramadığının Çerkes gençlerinde algılanması ve olması gereken yöntemlerle mücadeleye girişilmesi, bunun da işe yarıyor olması coğrafyamızda kan, şiddet ve çatışma arzulayan kesimleri endişelendirmişe benzemektedir. Çerkes gençliğinin yeni ve olması gereken mücadele yönteminden bu kesimlerce çatışma ve kaos devşirilmeye çalışılmaktadır.

Vatan kapılarını barış temelli zorlayan, zamanın şartlarına uygun şekilde vatana ulaşma ve orada gelecek kurma arzusunda olan gençlerin bu mücadelelerini çatışmaya devşirmeye çalışan malum odaklar Çerkes gençliğinin zamanı okuyan hareketini etno-ulusal olarak nitelendirerek bu hareketi sulandırmak çabasındadırlar.

Malum odaklar Rusya devlet başkanlığı seçimlerini de bir algı yanılması için kullanma çabasındadır. Sözde etno-ulusal Çerkes hareketinin şiddete dayalı protestolarının olacağı ima edilmekte, Moskovanın buna acımasızca karşılık vereceği açıkça belirtilmektedir. Ancak son yıllarda yükselişte olan bilinçli ve sonuç getirici, şiddete dayalı olmayan mücadeleden ve Moskovadaki karşılığından bahsedilmemektedir. Her şeyin bir günde değişmeyeceği gerçeği göz ardı edilerek oluşan güncel sorunlar için şiddet teşvik edilmektedir. Bilinçli bir şekilde ve şiddete başvurmanın getireceği karşılıklı zararın farkında olan bu hareket bu karanlık odaklarca giderek baskıyı artıran Rus devleti ve Çerkesler arasında ciddi bir çatışmanın zeminini oluşturuyor diye lanse edilmektedir.  Yerel makamların zamanı okuyan ve ona göre adım atmanın gerektiği düşüncesini taşıyan yeni hareketin makul bazı taleplerini karşılaması veya onlara sıcak bakması da Batı merkezli karanlık odaklarca Yerel makamların Moskova’ya sadakatle Çerkes gençleri arasında bir tercih yapmak zorunda kaldıkları şeklinde çarpıtılmaktadır.

Kanlı ve karanlık dış güçler Çerkesyayı yeniden kaosa ve savaşlara sürükleyemeyeceklerdir. Barışla, ısrarla ve bilinçle Vatanda gelecek inşa etmek için yola çıkanlar kazanacaktır. Coğrafyamızın gerçeği barış içinde Çerkes halkının kendi topraklarına dönüşünün önünü açmak ve bu insanların gelecekte de iş birliğine dayalı olarak Ruslarla denge kurması gerektiğidir. Çerkeslerin halk olarak geleceğe uzanmak, Rusların da rakiplerinin yaratacağı kaosları önlemek gibi kesişen eşdeğer çıkarları vardır.

Marğuş Vezir

30.06.17

23:38