ХЭКУМ ЩЫЗЭГЪЭКIУЭКIЫН ХУЕЙ ХАБЗЭХЭР 1

ХЭКУМ ЩЫЗЭГЪЭКIУЭКIЫН ХУЕЙ ХАБЗЭХЭР 1
Хэкум хабзэ дахэхэр яхэлъщ цIыхум дэIэпыкъуным теухуауэ. Мыхм зыри зы щIалэм къыщишэкэ абы и лъэпкъым зэрзэхуэсыу зы унэ хуащIынращ. Уеплъмэ мыр хабзэ дахэщ ауэ ныджы дыщыпсо лъэхъаным екIуу тIэкIу зэгъэкIуэкIын хуейщ.
Адыгэм нобэ нэхъ дызхуэныкъуэр лэжьагъэ Iэнатэ диIэу дигъащIэр ахъшэ тхурикъу къэдлэжьыурэ етхьачынращ. Лъэпкъым нобэ къэс къынигъэса хэбзэ дахэхэр нобэм цIыхум зэрыщхьэпэным хуэдэу зэгъэкIуэкIын хуейщ. Нобэ къэбэрдейми, адыгейми, шэрджэсыми дызхуэныкъуэр экономикакIэ дыхэхъуэу лъэщ дыхъуныращ.
Пэжщ зы цIыхум къыщишэкIэ абы и хьэгъуэлIыгъуэр дэIэтыныр, абы унэ хузэтеухуэныр ФIыуэ зыгуэрэщ. Ауэ щIалэм къыхуэшэу гъэтIыса нэужь Iуэхур зэФIэкIкъым. А цIыхур Iуэху IэнатIэ хуэныкъуэщ, иунагъуэр и гъашхэн хуейщ.
ЩIалэ къэзышэм дэIэпыкъун хабзэр мыпхуэдэу зэтхъуэкIмэ нэхъыФIкъэ! ЗыщIэсыну унэр хуедывгъэгъэщI ауэ лъэхъан екIуэкIым зэриIэту зыхуэныкъуэн хуэдиз пэш иIэу едывгъэгъащI. Унэ пэшиплIыр хэт зыхуримкъунур? ТIанэ а шIалэм унэшхуэ иригъэщIынущ жоуэ хухэтлъхьэ ахшэмкIэ лъэпкъ унаФэ хэлъыу шIалэм хузэФIэкIын зы Iуэху IэнатIэ хузэIудывгъэх. Мыпхуэдэу тщIэмэ а щIалэм унэшхуэ тщIынурэ ди лъэпкъым и цIэр ипэ идгъэщынущ жоуэ щIым щIэттIэу щыт ахшэмкIэ икIи и лъэпкъыр зыгъэкIуэтэн икIи адыгэ лъэпкъ псоми щхьэпэн ахшэ нахъыбэ куэд къилэжьынущ. ТIанэ мы щIэлэ гъуалэр лоби зэхэхъухьынурэ хэкури лъэпкъри ягъэкIуатэу щIадзэнущ. Абы щхьэ щIалэм дэIэпыкъун хабзэр щIалэми лъэпкъми зэр щхьэпэным хуэдэу зэгъэкIуэкIын хуейщ. Унэ щIыным хэкум псоми зы унаФэ къэщтэу зы стандарт къыхуэхьын хуейщ, унэ пэшиплI-пэшитху ФIэкIыныр зыгъэемыкIуу. ТIанэ щIалэм Iуэху IэнатIэкIэ дэIэпыкъуныр ипэ игъэщын хуэйщ. МыбыкIэ зым зым ипэ ищын щхьэ хущIэкъун хуейщ.
Дунейр ахъшэкIэ йокIуэкIыр нобэм. ПэмыщIхэм я ахшэр хагъахъуэхъу дэ щIым щIыдотIэр. Хабзэ дахэ диIэхэщ. Хабзэр дызгъэлъэщынкIэ зэтхъуэкIын хуейщ. Хэкум хэт сепсэлъами мы гупщысэр къыздиубыдыу сылъэгъуащ. ЩIэлэ гъуалэми, ди нахъыжьхэми, къэзышагъэщIэхэми, къалэдэсхэми, къуэжэдэсхэми я гупщысэр мы Iуэхур зэржысIамкIэ зэрзэхъуэкIын хуей гупщысэм къытохьэхэр. КЪэдлэжыр къыщIэдлэжьыр икIи нобэм иригуФIэн икIи пщэдейр ди шщIэблэм дахэкIэ хузэхэлъхьэн щхьэщ. Уэ маржэ дихэкурысхэ зып дахэкIэ ежьэмэ адрехэри къыФкIэлъыкIуэнущи иIэ зыр дипэ Фищи мы хабзэ дызгъэкIуэтэнур евгъажьэ.
ДЭ ДИЕКIУЭКIЫКIЭМ ДИ ДУНЕЙР ЗЭСХЪУЭКIЫФЫН КЪАРУМ ГУ ЛЪЫТТЭМЭ ДИ ДУНЕЙР ФIКIЭ ЗЭТХЪУЭКIЫФЫНУЩ.
Маргъущ везир саврум
24.08.2014
17:50

ЗэбгырывгъэкI /Paylaşın /Share

VATANI YENİDEN HAKETMEMİZ LAZIM

VATANI YENİDEN HAKETMEMİZ LAZIM
Biz diasporadaki Çerkeslerin/Adıgelerin en büyük hayali vatanımızda yeniden yaşamaktır. Vatan sevgimiz olduğu aşikardır ancak vatanımıza yeniden ulaşmak için yaptıklarımız maalesef ki vatanımızı bizden daha çok uzaklaştırmaktadır. Vatanın ve günümüz şartlarına uymayan hayalci yaklaşımlar sadece biz diasporadakileri avutan düşüncelerdir ve de vatandaki bir avuç insanımızı zor durumda bırakan düşüncelerdir. Pratikte gerçekleşmeleri hem olanaksızdır hem de vatan-diaspora işbirliğiyle ortak adımlar atılmasını engellemektedirler.
Evet yüzyıllar boyunca Ruslarla mücadele ettik ve yenilgiden sonra pek çok kayıplar vererek vatanımızı yitirdik. Haksızlıklara uğrayarak dünya üzerinde bölük pörçük bir insan yığınına döndük. Halkımızın geleceğini tartışmaya ise bu kayıplardan sonra başlayabildik. Dünya üzerinde global olarak süregelen diğer halkların yapısına pek benzemeyen bir yapımız olduğu için çözüm önerilerimiz de ayakları yere basan öneriler olamadı çoğu kez. Halen bizi buralara savuran nedenleri bile tam olarak idrak de edebilmiş değiliz.
Pek çok kesimimiz Rus düşmanlığı ve cihat ile meseleyi çözebileceğimizi düşünmektedir. Önce Kafkasyadaki insanlara din anlatılıp o insanlar dindarlaştırılacak daha sonra ise diasporanın silahlı desteğiyle cihat ilan edilerek vatandan Ruslar temizlenecek. Bu çözüm önerisi halkımızı büyük bir ateşin içine atacaktır. Zaten az olan nüfus daha da azalacak, diaspora dan da o vaad edilen destek hiçbir zaman gitmeyecek ve halkımız için sonuç felaket olacaktır. Büyük bir kesimimiz de Rus düşmanlığı ve milliyetçilikle meseleye yaklaşmaktadır ve onların çözüm önerisi de milliyetçi Çerkesleri/Adıgeleri vatana yerleştirmek ve fiziki olarak tüm yabancı unsurları oradan temizleyerek yeniden orada devletleşmektir. Bu düşünce de hayalperest bir düşüncedir. Yıllardır vatanına dönenlerin sayısı ortadadır ve yapılan şovenist propagandalar vatanda etkili olamamaktadır.
Önce gerçeklerimizi ortaya koymak lazımdır. Vatanda sayıca azız. Diasporadan dönüşler de vatandaki sayımızı ve etkinliğimizi arttıramaktadır. Ekonomik olarak zayıfız ve hepimizin destekleyebileceği lobi faaliyetlerimiz maalesef ki yoktur. Marijinal ve dünya gerçeklerine uymayan fikirler Rus devletinin olumsuz dikkatini vatanımıza çevirmekte ve oradaki insanlarımız baskıya maruz kalabilmektedir.
Her şeyden önce niçin vatanda olmak gerektiğini cevaplamamız lazımdır. Vatan niçin gereklidir bunu kendimize izah etmemiz lazımdır.
İnsanoğlu yeryüzünde sadece karnını doyurmak ve cinsel ihtiyaçlarını karşılamayı arzulamaz. Psikolojik olarak değer üretmek ve onları paylaşmak ihtiyacındadır. Çerkesliği/Adıgeliği sevmemizin nedeni bu ihtiyaçtandır. Aynı kandan oluşan insanlardan oluşan bir devletten ziyade aynı bakış açılarının devletleştiği ya da somutlaştığı bir siyasi ortam arzulamaktayız. Vatanımızda olmasını arzuladığımız şey günlük yaşantımızda Çerkesliği/Adıgeliği kurumsallaştırmaktır. Çerkeslik/Adıgelik özde insan sevgisi taşıdığı için bu kurumsallaşma çatışma doğurmayacaktır. Ayrıca diasporada saksı misali küçük küçük yaşattığımız değerler vatanda kendi doğasında elbette ki daha kolay yeşerecek ve canlanacaktır.
Dünyayı gerçeklerle okuyup önce bulunduğumuz yeri okumak, yeniden konumlanmak ve harekete geçmek lazımdır. Bulunduğumuz durum ortadadır: haksızlığa uğramış, vatanından uzak yerlerde yeni yaşantılar kurmuş ve bu yaşantılarının akışlarını değiştirmeyi istemeyen bir insan kitlesi, herşeye rağmenÇerkesliği/ Adıgeliği geleceğe taşıma isteği ve bunun için en çok toplu olarak yaşanılan vatanda yaşama arzusuna sahip bir kısım insanımız, çözüm önerilerinin çözümden çok kendilerinin varlıklarını ileriye taşıyan bir kitlemiz var. Konumlanmak meselesine gelince vatanla ilgili somut olarak beraber davranacağımız grup önemlidir bizim için. Bu grup Çerkesliği/Adığeliği geleceğe taşıma isteği duyan ve bunun için en çok toplu olarak yaşanan vatanda yaşama arzusuna sahip insanımızdır. Bu grup günümüz gerçeklerine uygun olarak kendisine bir yol çizer ve yolda yürümeye başlarsa bundan hem vatan hem diaspora hem de Rus Devleti fayda sağlayacaktır.
Vatan herşeyin güllük gülistanlık olduğu bir yer değildir. Yüzü ve gönlü gerçekten vatana dönük kişiler bu gerçekle yola çıkarsa durumumuz iyileşecektir. Vatana dönüldüğünde hazır bir yaşantı beklememektedir kimseyi. Diasporada akıttığımız alınterini avatanda akıtmaya başladığımız gün işler olumlu yönde değişecektir. Vatan atalarımızın terkettiği günlerden oldukça uzaktır. Global dünyanın geçim kaygısı orada da sürmektedir. Orada Çerkeslerde/Adıgelerde aynı diasporada olduğu gibi her çeşit insan vardır. Farklı olarak vatanda Çerkesliğin/Adıgeliğin gelişme ve iyileşme ve kurumsal kimlikle sürme umudu ve şansı mevcuttur. Vatanı gezen ve orayı bizlere anlatan insanlar tüm gerçekleri önümüze serememektedirler. Bir kısmı oradaki ağırlama kültürü ve doğasının güzelliğinden başka bir şey görememektedir. Bir kısmı oradaki insanların nasıl kendisini aldatıp dolandırıldığını anlatmaktadır. Bir kısmı diasporadaki yaşantının tercih edilmesi gerektiğini oradaki yaşamın sancılı olduğunu anlatmaktadır. Genellikle vatana gidenlerin çoğunluğu parası pulu olan insanlardır. Bu insanlar ya gezmeye tozmaya ya da parasına para katmaya giden insanlardır. Yüreği ve gönlüyle oraya yaşamak için gidenler azınlıktadır. Yüreği ve gönlüyle oraya gidenler zaten orada yaşamaya devam etmektedirler.
Entelektüel insanlarımızın toplumu ve vatandaki siyasi yapıyı doğru yönlendirmeleri gerekmektedir. Vatan hayali kurmanın hiçbir işe yaramadığı, bir yere alınterini akıtmadan oranın vatan olamayacağı gerçeğini işlemeleri lazımdır. Toplumumuzu gerçeklerle bilgilendirmek ve onlara bakış açısı kazandırmak ve seçenekler sunmak gerekmektedir. Kuru ve eylemsel hiçbir değeri olmayan söylemlerden toplumumuzun sıyrılması gerekmektedir.
Vatanın şu an en çok ihtiyaç duyduğu kitle gözü ve gönlü vatana dönük ve günümüz gerçeklerinin farkında olan, ekonomik olarak da işgücü ve sermaye katkısıyla vatana faydalı olacak kişilerdir. Gerçekten gönlü vatana dönük insanlar eğer ki oralara varabilirlerse sahip oldukları yeteneklerine uygun bir iş dalında iş bulablecekler ve zamanla da eğer diyasporadaki tempoyla çalışırlarsa iş sahibi de olabileceklerdir. Diyasporada köylerden kentlere taşındığımızda minimum hayat şartlarında yaşadık çoğumuz ve geleceğin iyi olacağı inancıyla çalışarak çoğumuz çok iyi yerlere geldik. Vatana gidince elbette ki sıkıntılar ve zorluklarımız olacak ancak geleceğimizin iyi olacağı düşüncesiyle hayata ve çalışmaya sarılmak kesinlikle hem kendi geleceğimizi hem de vatanın yarınını olumlu anlamda değiştirecektir. Bu arada sermaye sahipleri de vatanı üs olarak kullanarak Rus Devleti içinde pekçok bakir alanda yatırımlar yapabilirler. Mesele vatansa gerisi ayrıntıdır.
Bizim işimiz gözü ve gönlü vatana dönük insanlarladır. Bu insanların bir şekilde vatanda yaşamalarını sağlamaya yönelik çalışmalar önceliğimizdir. Bunu somutlaştırmak hedefimizdir. Bu konuda önce entelektüellerimize doğru yönlendirme işi düşmektedir. Sonra ise imkan sahibi insanlarımıza iş düşmektedir. Tüm yüreğiyle vatana bağlı ama vatanda yatırım yapmayı elindeki imkanları vatanda kumara yatırmak olarak düşünen imkan sahipleri imkanı olmayan orada her şartta yaşamayı ve çalışmayı isteyen insanlara yardım ederek vatana en büyük katkıyı sağlayabilirler.
Günümüzde ekonomik güç her şey demektir. Vatanı ekonomik olarak ayağa kaldırmak ve ondan sonra ise aklı başında öngörülerle hedef koyup halkımızın geleceğini çizmek gerekmektedir. Güzel günlere inancımızı yitirmemeliyiz. Güzel günlere ulaşmak için terlemeliyiz. Şu an sadece isim olarak vatanımız var. Vatanı için çalışan ve terleyen insanlara evrilirsek işte o zaman vatan bizi kollarına alacaktır.
Marguş Vezir
24.08.14
00:59

ЗэбгырывгъэкI /Paylaşın /Share

ХЭКУМ ЩЭКIУЭКI ДЫЗХУЭМЭ ЕКIУЭКIЫКIЭ

ХЭКУМ ЩЭКIУЭКI ДЫЗХУЭМЭ ЕКIУЭКIЫКIЭ
Зы къэралыгъуэм щекIуэкI цIыхугъэм емыкIу, зэмхъуэкIын пФIэщI екIуэкIыкIэ куэд щыIэкIи хъунщ. Ауэ Iуэхур ФIыкIэ зэрзэкIуэкIын хуей гупщысэм куэдыр зырехъуэкIыФ.
Хэкум щыслъэгъуэ жагъуэ екIуэкIыкIэхэм зыр Iулъхьэ(ахъщэ къуэдзэ) жыхуаIэ Iуэхуращ. ПэмыщI зыри полициям цIыхур зэхэзехуэ зэращIын къару зэраIэращ. Сэплъыу сегупщысмэ Тыркум илъэс 25 хуэдиз ипэкIэр сигу къегъэкIыр. Зы сымэджэщым ущыкIуам де зыкIэлъыбгъэплъыФын щхьэ е пцIыху зыгуэр щылэжьэн хуейт абы е Iулъхьэ ептын хуейт. Полицияри зэрхуем хуэдэу цIыху иубыду, иубэрэжьыу, зыхуейри ягъэкIуэду щытт. Нобэ хуэдэ зы махуэ къэсыФынуи куэдым яФIэщ хъуртэкъым. Ауэ ди нобэм сызэплъэкIмэ куэд ФIыкIэ зэкIуэкIащ, мыр лъытэгъуэщ.
Нобэм дыгъу щыIэкъэ мыбы, щыIэщ. Iуэху мыхъумыщIэ щыIэкъэ, щыIэщ ауэ нобэ и лэжьыгъэ зияужь ит зы цIыхум занщIэу къынэс мыхъумыщIэр куэддыдэжкъым. ЦIыхухэр нахъыбэу зияужь итыр я гъащIэр нахъыФIкIэ зегъэужьынращ.
Аращи Iулъхьэ жыхуаIэ мыхъумыщIагъэри, полициям я зэхэзейхуэри хэкум щыгъэувыIэн хуейщ. Хэкум утхьэмыщкIэмэ, къыпкъуэт щымыIэмэ уи Iуэхур гугъущ. Ауэ цIыхум хэлъыу щыт цIыхугъэ гупщысэм къилъытэ мыхъумыщIагъэхэр лIы хуэдэу къыжыIэу зэр пхэнджыр нахуэу къэтпсэлъыу щыщIэдзам де ФIыкъкIэ мыхъумыщIэр зэхъуэкIын гъуэгум дытохьэ. ГЪуэгур жыжэу щытми гъуэгум утейхьэмэ ар хыощIыр. ТIанэ Урысейм и къэралыгъуэ хабзэри ФIыуэ зэгъащIэн хуейщ. КЪэралыгъуэ хабзэр цIыхум ФIыуэ щащIам деж мыхъумыщIэ зыщIэр ипэ йокIуэт, тIанэ гъэпщкIуаурэ мыхъумыщIэр зэрахьэ, иужь дыдэми бэуапIэ ямгъуэтижу мэкIуэдижхэр.
Нобэ хэкум щыIэ мы Iуэхугъуэхэр дэри дипщэ дэлъащ. Ауэ зэржысIам хуэдэурэ дыгъэкIуэдижащ. Адыгагъэм хэт гупщысэм зыри мыращи “У Адыгэмэ дунейр къыппэувами уэ мыхъумыщIэм упэувынущ.”
Маргъущ везир саврум
22.08.2014
22:29

ЗэбгырывгъэкI /Paylaşın /Share

ЛЪЭПКЪЫР ГЪЭКIУЭТЭН ХУЕЙЩ

ЛЪЭПКЪЫР ГЪЭКIУЭТЭН ХУЕЙЩ
ЗытхьэмахуэкIэ хэкум сыщыIащ. Лъэпкъым и нобэр зыми дигу ирихькъым. ДыкIуэтэн хуейрэ пэт дымыкIуатэу дыздэщытым дикIуэтыкIыу щытщ. Дийаспорам щыIэ Адыгэхэм гупщысэ куэд хуаIэщ хэкум ауэ зыри щIыгу теувэкъым. Дийаспорари хэкури щызэрыгъуэт гупщысэр лъэпкъыр гъэкIуэтэн зэрхуей гупщысэращ. ЩызгурымыIуэ гупщысэри дауэ зэрыщIынращ.
ягъащIэм хэку мыкIуауэ, хэкум и екIуэкIикIэр зымыщIэ цIыхухэм я гупщысэхэм хэкур ягъэкIуэтэнукъым. ИкIи хэкурысу дунейм и екIуэкIыкIэм дэмыкIу хабзэкIэ ежьахэми лъэпкъыр ягъэкIуэтэФынукъым. Хэхэхсхэм я гупщысэр нахъыбэу щыуэ зыщхьэщехыр. Зым динкIэ урысым пыщIэувэу къыригъэлыФынкIэ мэгугъэр, зым дин хэмыту урысым зыпыщIэтIэу текIуэжыу Iуэхур зыФIагъэкIын я гугъэщ, ещIанэми ныджыре дуней екIуэкIыкIэм екIу гупщысэкIэ лъэпкъыр зы гъуэгу тегъаувэным хущIокъур. Сэ ещэнэре гупым сыхэтщ. Сэр хуэдэхэр мащIэщ ауэ хэкум щыслъэгъуар аращи ди гупщысэр щIым тоувэр. Хэт сепсэлами ягум зэрхэхьэр къэслъэгъуащ.
Мор мыпхуэдэу иррехъу жыпIэм къикI щыIэкъым. ЩIэхъун зэр хуейр цIыхум игум къебгъащIэмэ абы гукIэ зыкъыпщIэгъакъуэр. Мы гъуэгум диз цIыху закъуэ гъуэгум зэртехьам щхьэ ар ипсэкIэ едмыгъэпшынынщIыкIэр ди IуэхуФэщ. Зымахуэ тIэкIу сызФIэна зы бзылъхугъэм мыпхуэдэу жиIат “Хэку щы1экъым ц1ыхуншэу” . Дунейм ипхъыхьа ди цIыхуу хъуар къыщедмышэлIэжыФынукIэ хэкури хабзэри иридэдгъэкIуэФын сыт хуэдиз цIыху хэкум етшэлIэжыФмэ аращ дипщэдейр къэзыгъэщIэнур.
Хэхэсым хэкукIэ унаФэ зыщI куэдым я нахъыбэм хэхэсым щырахьэкI я псоукIэр зэтыракъутэу хэкуми нэкъуэжынукъым. Абы щхьэ я гупщысэхэми пщIэ иIэкъым. Ауэ мыхэм язныкъуэм хэкур зэхэзехуэ зыщI гупщысэхэр яIэщ. Я макъыр уэру къызэррикIым щхьэ жэгъуэгъу ялъагъу урысейм хэкурысым къытырпагъэкъузэ. Хэкурысхэри хэкIыпIэншэщ. ИкIи хэхэсхэр къэгъэзэжу хэкур лъэщ ящIын хуейщ икIи хэхэсым я гупщысэм и зэхэзехуэм хэкIыФхэкъым.
Лъэпкъыр дыгъэкIуэтэнущ. Лъэпкъыр зауэрэ банэрэкIэ едмыгъэухыу дыпщIантэурэ хэкур лъагэм дыIэтынущ.
Маргъущ везир саврум
19.08.14
23:01

ЗэбгырывгъэкI /Paylaşın /Share

Masal Değil Zamanın Gerçeklerine Bakalım

Masal Değil Zamanın Gerçeklerine Bakalım

Üç gün önce anvatandaydım. Düşlerimizin ve masalsı yaşantımızın mekanındaydım. Orada bir hafta kaldım. Çoğu kimsenin yaptığı gibi orada yiyip içebilirdim, turistik yerlerde keyif çatabilirdim, güzel videolar çekip kendimi tatmin edebilirdim, ya da bir güzel gönül eğlendirebilirdim ama yapmadım. Büyük ve kimsenin çözüm için kıyısından geçmediği sorunlarımız var. Diasporadan ahkam kesmek ve akıl vermek çok kolay. Ayakları yere basan ve dünya gerçeklerine uyan çözümler ihtiyacındayız. Pek çok notlar aldım. Bütün kesimlerden insanlarla konuştum. Sevindirici olan şudur ki dünya gerçeklerine uyan çözüm önerilerine halkımız açık. Adıge xabzenin dünya gerçeklerine uygun hale getirilip yaşanmasını vatandakiler de istiyor. Politik olarak şu anda dünyadaki gelişmeleri halkımız lehine çevirecek ve Rusya Federasyonunun da işine gelecek karşılıklı dengeye dayalı bir çözümü vatandakiler de arzuluyor. Vatandaki gözlemlerime dayanarak hem Çerkesce hem de Türkçe olarak çözüm önerilerini dile getireceğim. Kısır çatışmalardan beslenen ve şu ana kadar hiçbir çözüm üretemeyen herkesi karşıma alıyorum ve yazılarıma başlıyorum.
Pek çoğunuz vatana gitmekle herşeyin çözüldüğünü zannediyor. Orada harika bir doğa olduğunu, oranın cennet olduğunu, oraya gitmekle dilini ve kültürünü koruyabileceğini, orada geleneksel elbiseli xabzeye bağlı atalarımızın yaşadığını zannediyor ve bunları bulamayacaksınız.
Vatan demek halkın toplu düşüncesini yeşerdiği ve beraber yaşama arzusunun hayata geçtiği yer demektir. Bunun için de vatan için alınteri akıtmak ve çalışmak gerekmektedir. Önce yeniden kendimizin farkına varacağız ve vatanımızı yeniden hakkedeceğiz ve arzuladığımız yaşantıya da işte o zaman ulaşacağız.
маргъущ Vezir Savrum
19.08.2014 13:43

ЗэбгырывгъэкI /Paylaşın /Share

IУЩ

IУЩ

Адыгэр, адыгэбзэм хэлъу щыт ауэ езым куэду къыхэмнэжа гупщысэм къытемхьэжу и дуне тэтыкIэр абыкIэ иригъэкIуэкIыну щIимдзэжмэ иухыгъуэ махуэр жыжзкъым.

Адыгэм нобэ уахэплъэмэ зэдищту, зэдекIуу зы дуне еплъыкIэ яIэкъым, Зыр зыщIыпIэкIэ адрейр зыщIыпIэкIэ йокъур. Хэти езбы иплъэкIэр захуэ зыФIощIижыр. Адыгэхэм езым яхэлъу щыт дуне еплъыкIэр ягъатIылъауэ щыпсоуэ зыдэщыIэхэм яплъэкIэмкIэ дунем йоплъыр. Мыбы къыбгъэдэкIыуи зы зэдэхъуФхэкъым.

Адыгэр, тIысу зэщIэдэIукIижын хуейщ. Сыту пIэрэ сэ щхьэхуэу сыхэлъыр жоуэ. Лъо пIэрэ сэ си гугъэр жоуэ. ТIани лIо пIэрэ сэ сыхэлъыр хэзгъэхъуэнур, си гугъэм сынэзгъэIэсыну къарур сыт жоуэ.

УзыIисыр къомыщIэмэ уздэкIуэн хуейр пщIэкъым. УздэкIуэнум зы гупщысэкIэ уздемжьамэ зыщIыпIи унэскъым. Гъуэгум узэрышхыу укъытонэр. Нобэ куэд дызэрыщIыкIауэ гъуэгум дыкъытенащ. Адыгэри кIуатэкъым, дипсоукIэри дэ къытхуэФащэкъым.

Адыгэм къыхуэнэжа, ар пщэдейм зыхьыну щыт къару закъуэр ибзэм хэлъ гупщысэФэращ. Дэ дибзэр адре бзэхэм хуэдэу мэканикыу зэкIуэкIакъым. Лъэпкъ зэрыхъун щIыкIэри, цIыху зэрыхъун щIыкIэри, дунэйм адыгэу дауэ тетын щIыкIэри дибзэм къыхыощыр.

Адыгэм ябзэм гу лъатэжын хуейщ. Зибзэ зыIэщIэхуахэми адыгэкIэ гупщысэФ цIыхухэм бзэм къэжыриIэр зыIэщIэхуахэм япащхьэ къыралъхьэн хуэйщ. Мы Iуэхухэм теухуауэ адыгэбзэи, пэмыщI бзэхэмкIэи ди цIыхухэм я лъытэныгъэр дытхэурэ хэдгъэхъуэн, ди цIыхухэр къэдгъэушын хуейщ. АдыгэкIэ «цIыху” щыжытIам деж “цIыху” жыхуаIэр “лъытэныгъэкIэ, лъытэныгъэ щхьэкIэ” зэрыпсэур къыбгуроIуэр. “гъащIэ” щыжыпIэм лъытэныгъэр дунэйм къызэртебгъэхъуэныгъэр къыбгуроIуэ.

ДыгъэкIуэдари, дысхуэныкъуэри дибзэм къыхыощ. Дибзэм игупщысэФэр зытедгъауэмэ Фэ къыттеуэжынущ. Дэ дибзэр Iущщ. Бзэм къыджиIэр дыгъэзащIэмэ дэри Iущ дыхъуынущ. Iущ дыхъуми лъэщ дыхъуижынущ.

03.07.2014 мэхуэку 01:10

маргъущ везир

ЗэбгырывгъэкI /Paylaşın /Share