Хэт Дэ КъэдгъэпцIэжыр

Хэт дэ къэдгъэпцIэжыр?

Хэкурысым зэпымычу жывоIэ: ФкъэкIуэж, фкъэкIуэж! жоуэ. Дэ тщIэкъэ зы лъэпкъым пщэдей иIэн папщIэ щIырэ гурэ зэрыхуэныкъуэр! НобэкIэ дэ хэхэсми хэкурысми дэ ди уэрэдхэр къыдош къудей нэхъ зэжыдытIэу зы уэрэд диIэкъым.

Зы лъэпкъым пщэдей иIэн щхьэ абы и лъэр зытеувэфын щIырэ, а щIы гущIыIум зэфIыныгъэрэ (мамырыгъэрэ) хуэныкъуэщ. Нобэ фыкъэкIуэж жыхуэфIэ ХэкумкIэ абы нихьэжыр ивгъэсыфыну амалыгъуэи, къэру намили фиIэкъым. ЩiывимыIэри аращи фэ псэури фищхьэ фхуэАдыгэжщ. Ар амыпхуэдатэмэ игъащIэ лъандэрэ «хэку, адыгэ» жызыIэу къэсхьа, хэхэсым никIыу нэкIуэжа ди лъэпкъэгъухэм факъыщхьэщыжынт. Дэ куэду фIыуэ дощIэри Адыгэм и напэтехыу къытхэт гуэрхэм (хэкумкIэ) ФСБм пцIы хузэхэзылъхьэу щымыIэ къэхъугъэм и бзэгур яхузезыхьахэм фIи IэмыщIэ ирахащ лъэпкъ Iуэхур. «ФкъэкIуэж» жоуэ зыжэф’Iа фи къуэшхэр зэрмыбзэджащIэхэуэ бзэджащIэу ягъэлъэгъуауэ хэкум къырахуижынущ. ЦIыхухэр хэкум нырекIуэж ауэ ахэм ящхьэ Iуэху къыщырикIуам деж ящхьэ зэрыхьыу къэвгъэнэнущ ара!

Iуэхур и пэжыпIэм тедгъувэхукIи Адыгэ Iуэхури кIуэтэнукъым, диIэ тIэкIури дытырахынущ. Фэ ипэ Хэкум исхэр фитхьэкIумэхэм къиIущащэурэ фызгъэхьэулей, фызгъэшынэ, фщызгъауэхэм яжьэхэр щIэвкъутыхь. Хэт щэхуу, гъэпщкIуауэ къывэпсалъэми хэт «Iэйм фыкъызогъэл» жоуэ къывэпсалъэми ар пцIыупсщ. ФызщIэдэIукIмэ, ахэр хэтми гу лъыфтэнщ. КъывэIущащэхэр лIыуэ щытатэмэ мыIущащэу занщIэу псэуми зэхырагъэхыурэ псалъэнт.

Фэ фызэкъуэтмэ, фэ фи фIэщ хъуурэ яужь фитмэ, фэ мы Iуэхур мамырыгъэкIэ фыIэтмэ хэт къыфпэрыуэфын!!! Лъэпкъ Iуэхур зезыхуэн къыффIэзгъэщIхэр лъэпкъым и бзэгузехьэхэщ нобэм. Лъэпкъ Iуэхур къэIэщIэфхиж икIэщIыпIэкIэ нэхъкIэ и кIэщIыпIэкIэ дагъэкIэдын я гугъэщ!!!!

 

Маргъущ Везир

30.12.2018

19:44

 

ЗэбгырывгъэкI /Paylaşın /Share

RUSYA FEDERASYONU/FSB VE SABOTAJCILARLA YAPTIKLARI TEHLİKELİ İŞBİRLİĞİ

RUSYA FEDERASYONU/FSB VE SABOTAJCILARLA YAPTIKLARI TEHLİKELİ İŞBİRLİĞİ
O kadar çok uyarmamıza rağmen, halklarımızın en büyük düşmanları olduğunu bilmenize rağmen neden halen Hafıtze Muhammed gibi ikiyüzlü sabotajcıları kullanmaya devam ediyorsunuz?!
Düne kadar sırf sizden para koparmak adına halkına ihanet eden Hafıtze Muhammed gibi insanlık düşmanlarını kirli bir şekilde bize baskı kurmak ve güçlenip ayağa kalkmamızı engellemek için kullanıyordunuz. Bugün ise dünkü dünya yok artık. Dünya öyle bir hale geldi ki kitlelerin beyinlerini yıkayarak mankurtlaştırıp onlardan asimetrik savaşçılar devşirmek için verimli kaynaklar yaratabiliyorsunuz. Ülkeniz ne kadar güçlü olursa olsun asimetrik düşmanlarınızla başetmek hiç de kolay değil ve onları ideolojik olarak besleyip bunu geçinilebilecek bir geçim kapısı haline getirdiğinizde düşmanlarınıza az maliyetle ve de keyifle zarar verebiliyorsunuz.
Sayısı ister 6 milyon, ister 1 milyon olsun müthiş bir insan kapasitesi var Çerkeslerin asimetrik savaşa kaynaklık edebilecek. Tüm altyapı çalışmaları yapılmış ve pilot uygulamaları da denenmekte olan mankurtlaştırılmış bir proje var ortada. Klasik düşman Kabul ettiğiniz bizleri halen atlara atlayıp size saldıracak zannediyor olmalısınız ki halen klasik hendekler kazmakla meşgulsünüz atlarımızı engellemek için. Uyanın beyler. Bırakın Hafıtze gibi klasik enstrümanları. Onları artık tarihin çöplüğüne atın. Dünya şartları uzlaşmadığımızda felaketin her iki halkın da kapısını çalacağını bağıra bağıra söylüyor. Her iki halkı da felakete taşıyacak yangın başlamış durumda. Siz de halen Hafıtze gibi enstrümanları kullanma inadıyla ateşe benzin döküp yangını körüklüyorsunuz.
Bugün para için halkını satan Hafıtze ve türevleri sizi yarın büyük bir zevkle satacaklar. Size Çerkeslerin gerçek temsilcilerini öcü zannettiren ve vatansever Çerkesleri pasifize etmek için entrikalar çeviren ayrıca yaptıkları işlere sizi de inandıran bu insanlar sizden daha fazla para ödeyen ve daha büyük garantiler sağlayanlar çıktığında sizi satacaklar… Hayır, şu an zaten satıyorlar. Sizin adınıza çalıştıklarını sizin kulağınıza fısıldaya fısıldaya el altından almaya başladıkları parayla Kanjal gibi olayları, vatana dönenleri gizlice ispiyonlama olaylarını ve Türkiyede batının işbirlikçisi olan kurukafacı federasyonu şirin gösterip Çerkesyadaki insanların kafalarını bulandırma olayını ustaca organize etmeye başladılar. Haberiniz olsun.
Hiç bir aklı başındaki vatansever Çerkes zaten halklar çatışsın istemiyor. Rusya Federasyonu Çarlık Rusyası zamanında yapılan soykırım ve sürgünün sonucu olan Çerkes halkının geleceğe uzanamama sorununun çözümünü istiyor. Dilinin, kültürünün yaşamasını istiyor. Kırıp döküp, yok ederek kendisine alan açmak yerine alınteriyle yeniden vatan toprağında yaşama hakkı istiyor. Kolayına kaçıp vatan, millet diyerek kitleleri peşine takıp kişisel çıkarlar elde etmek istemiyor. Unutmayın beyler, insanların öfkeleri kolay organize edilir ve öfkeden şiddet doğar. Yeni bir düşmanlık bizlere felaket getirir. Bu düşmanlık Çerkes ve Ruslar dışında herkesin işine yarar. Siz bütün ekonomik kaynaklarınızı ve insanlarınızı kaybederken biz de insanımızı ve geleceğimizi kaybederiz.
Beyler, kulaklarınıza fısıldayanlar iyi niyetli değil. Bir kereliğine de bizim bağıra bağıra söylediklerimizi duyun. Yarın çok geç olacak. Bizi bir kez gerçekten anlarsanız artık düşmanlarımızın ortak olduğunu siz de anlayacak ve o size fısıldayanları yok edeceksiniz. Buyurun biz ortadayız. Sesizimle ve gerçekle. Saklanmıyoruz ve saklamıyoruz.
Marguş Vezir
07.11.2018
22:22

ЗэбгырывгъэкI /Paylaşın /Share

İDEOLOJİ İHRACI VE RUSLAR

Evet vatana İDEOLOJİ ihracına karşıyız. İkinci gündemi olan, Çerkesya dışındakilerin maşası olan, Çerkes insanlarını canavarlaştıracak veya zombileştirecek olan ideoloji ihracına karşıyız. Açıkça ve mertçe konuşup barış içinde devam edelim diyen insanların yaptığı ideoloji ihracatı değildir ve gerçeğin ifadesidir söyledikleri. Asıl buna karşı çıkan sözde RF yetkilileri ve FSB yetkilileridir RFyi ideolojik ihracata açık hale getiren ve ülkenin ve halkların geleceğini dinamitleyen!!!!!!

 

Marğuş Vezir

04.10.2018

14:32

ЗэбгырывгъэкI /Paylaşın /Share

ÇOK KIYMETLİ RUSYA FEDERASYONU YETKİLİLERİ ……

ÇOK KIYMETLİ RUSYA FEDERASYONU YETKİLİLERİ ve DÜNYAYI AĞLARIYLA KUŞATMIŞ ÇOK BAŞARILI İSTİHBARAT ÖRGÜTÜ FSB YETKİLİLERİ,

TEK KELİMEYLE: “HALT ETMEKTESİNİZ!!!”

(Olur da iletişim kurarsanız: margusvezir@gmail.com )

Hatko Tarık Topçu diyor! Kulaklarınızı iyi açın dinleyin dünyanın ikinci gücünü bu kafayla ileriye taşıyacağını zanneden zavallılar sürüsü:

“ Ben anarşist değilim.

Hırsız da değilim.

Terörist değilim.

Ajan da değilim.

Çerkesim ve Çerkesyalıyım.

Vatanımda yaşamak için buradayım.

Oturma iznimi neden iptal ediyorsunuz?

Büyük dedemin 1864 yılında zorla elinden aldığınız vatanında yaşama hakkını neden benim elimden de alıyorsunuz.”

Tek kelimeyle, Halt ediyorsunuz!

….

Vicdanınıza seslenmiyorum. Sizden dilendiğim bir kırıntı da yok. Size hep gerçeklerle seslendim ve barış dışında bir seçeneğimiz olmadığını söyledim. Bize ettiğiniz haksızlıkların uzlaşı içinde ortadan kaldırılarak geleceğe kan ve acıların sıçramaması gerektiğini söyledim.

Aynı coğrafyanın gerçeklerinin biz istemezsek bile bizi uzlaşmak zorunda bıraktığını dile getirdim.

Size hakaretler etmediğim gibi size şirinlik de yapmadım.

Hep gerçeklere uyanmanız için uyandım ve uyardım.

Kolayına kaçarak size karşı öfkeyi örgütleyip bundan da nemalanmadım.

Siz Rus Yönetimi olarak, FSB olarak ya kafanız basmamakta ya da düşmanlarınız derinden içinize sızmış ki bu denli önemli bir konuda doğru yapmaktan uzaksınız….

Burada bir duralım “SİZE KARŞI ÖFKEYİ ÖRGÜTLEMEK” dedim farkındaysanız! Bunu yapmak kadar kolay bir şey yok. Ayrıca günü de kârla kurtarmak ve nemalanmak için en kolay yol budur.

Aleyhinize anarşist olmamızı, terörist olmamızı, ajan olmamızı istiyorsunuz galiba! Rakibiniz olan Batı bunların saha çalışmasıyla zaten ilgileniyor ve bunları inceden işliyorken siz bizimle ilgili çözüm getirecek işlere yanaşmayarak düşmanınızla işbirliği yapıyorsunuz. Eğer durum buysa sorun yok, çünkü ülkenizin geleceğince heyecanlı, kanlı ve aksiyon dolu günler arzuluyorsunuz demektir!!! Tarık da tam bu noktada kurtulunması gereken bir imge. Çünkü Tarık hep “Barış diyor, uzlaşı diyor, kimsenin bir yere yontamayacağı demokrasi diyor(Çerkesler dahil), çalışmak diyor, alınteriyle yaşanacak vatana katkı diyor.” Ayrıca adam durmuyor. Barışa ve gerçeklere dayalı çözüm için insanları örgütlüyor, yıkıcı heyecanları gerçekçi taleplere dönüştürüyor. Yetmiyor vatana gidiyor ve her türlü provakasyona rağmen vatan topraklarında barışa ve iyi geleceğe ait fikirlerin tohumunu atıyor(sadece Çerkeslerin değil, herkesin)….

Siz farkında olmadan düşmanınız olan Batının oyununa gelen zavallılarsınız.

Böyle devam ederseniz de İKİNCİ BİR YELTSİN döneminde yeniden aksiyon dolu günlere döneceksiniz.

Kan ve şiddeti gerçekten mi istiyorsunuz veya çok votka içmekten aklınız mı tatilde!!!!!

Tarık Topçunun arkasındayız.

Biz olması gerekeni talep ederken ola ki canımızı yakarsanız bu bizi daha çok birbirimize kenetleyecektir.

Acının dozu artar da acıya karşı da duyarsızlaşırsak ve siz de gerçeklerin sesini duymayıp gerçeğe duyarsızlaşırsanız AKSİYON DOLU KANLI GÜNLERE GEBE KALIR GELECEK.

Bence bu kadar saf olamazsınız ki dünyanın ikinci gücüsünüz. Dünyaya şaka yapıyor olmalısınız!!!!

 

Marğuş Vezir

03.10.2018

17:02

ЗэбгырывгъэкI /Paylaşın /Share

Хэбзэгъуэщ Зэхэтхыр!!!!!

Хэбзэгъуэщ Зэхэтхыр!!!!!

Мис, псэм лъэ игъуэтри псалъэу зигъэлъэгъуащ.

Мы псалъэхэр Тхьэм и псэм и къипсыкIэщ.

Тхьэр гум къопсыкIыр. Гур Тхьэм и щIэныгъэщ, икIи гур Тхьэм щыщщ. Тхьэм и щIэныгъэ къипсыкIыр «гупс»щи «гупсысэ»ри Тхьэм и нэхуэкIэ цIыхур згъэгъуазэщ.

Щхьэм щы-хьэр гупсысэкъыми ар и нэхъыбэм щхьэусыгъуэщ, щыуагъэ дэгъусэщ.

Щхьэр гум едаIуэу щытмэ гъащIэм фIы лъагъуныгъэм и фэ дахэращ теуэнур.

Пэ зривгъэщыну, пэж фымылъухъуэ. Пэж къудейм фкIэлъыкIуэм ирикъунщ

ХАБЗЭ

Хабзэр сыт жыпIэмэ уипсэр зыхэлъ уибзэм еупщI.

Хабзэм жиIэмрэ пщIэн хуемрэ бощIэри пщIэр умгъэзащIэмэ бгъэгъуэщащ уи гъуэгури быцIыху закъуэр узэрмыцIыхуижращ…

Псэуми я къежьапIэр «гь»ращ.

«Гь»р «гьэ» хъури щIэныгъэ хъуащ.

«Гьэ»р «гу» хъури щIэныгъэм гъащIэ игъуэтащ.

«Гу»р «гь»уэ щыт «ТХЬЭМ» и щIэныгъэр гъащIэм хэзыбзэуэ Тхьэ Хабзэр зыгъэбзэрабзэ цIыхум кIуэцIылъращ.

 

Тхьэ хабзэр фIым тетщи хабзэм и жылэри фIыщ.

ЦIыхур фIыуэ зылъагуращи, Адыгэ Хабзэри Адыгэ ЦIыхум фIым тету къигъэхъуа дэхагъэщ.

ФIыуэ зэхэщIыкIыу, къыбгурыIуэу, къыбгурыIуар фIыкIэ хабзэ згъуэтау плъытэу, абы уи фIыгъэмкIэ зыхуэбгъэзэнымрэ, къыбгъэдэкIыр зэгъыу къэпщтэнращ цIыхум и фIы лъагъуныгъэм къикIыр.

Хабзэр, гъащIэр фIы лъагъуныгъэкIэ гъэбзэнщ.

Псэр згъабауэу згъабзэр псалъэщи, цIыхур ГъащIэм щызгъабзэр и ХАБЗЭращ.

Хабзэр къызыхэкIыр «хэ»ращи хэри цIыхугъэм и кIупщIэщи, Тхьэ ХабзэкIэ зекIуэу фIыр жылэм хэзылъхьэращ.

ЦIыхугъэри пцIыхунымрэ, пцIыхуу щытым щIэныгъэ ептынращ.

Хабзэр лъэпкъым и гъуазэщи лъэпкъыр дахэм хуэзгъазэщ.

Хабзэр, Iэпкъ лъэпкъ згъуэта ПСЭУКIЭщи ХАБЗЭНШЭУ къэнэныр пкъым псэр хэлъэтыкIынращ.

Хабзэр цIыхугъэм тетщ, цIыхугъэм темытыр текIуэдэгъуэщи ар Адыгэ цIыхум и жэгъуэгъущ.

Адыгэр зэфIэзгъувэжу, и пэжым тезгъувэжыу, жьы къыхэзылъхьэжынур и хабзэр къигъуэтижу зэхилъхьэжыным епхащ.

МЫ ХАБЗЭР АДЫГЭР АДЫГЭУ ЗЭФ1ЭЗГЪУВЭЖЫНРЭ ХУЭФАЩЭК1Э ЗЫГЪЭК1ЭТЭНуМРЭЩ.

Хабзэм и бзэр Адыгэпсэум гуры1уэнурэ ар ягъабзэурэ я къэк1уэныр дахэу къэхуэбзэж ящ1ижынущ.

Мы псалъэхэр зы цIыху тхьэмыщкIэракъым зипсалъэр, МЫ ПСАЛЪЭХЭР ЗЭХЭЗМЫЩIЭХЭРАЩ ТХЬЭМЫЩКIЭ защIэхэр.

ХАБЗЭМ И ПСАЛЪЭР ЗЫПХЫРЫМЫКIЫР ГЪУЭНЭ ПЩIАНЭЩ ИКIИ ЦIЫХУГЪЭКIЭ ПЦIАНЭЩИ, ХАБЗЭМ И ПСАЛЪЭР ЗЫПХЫРЫКIЫР БЫДЭУЭ ЛЪЭЩЫУ IУЩЫГЪЭКIЭ ДАХЭУ ХУЭПАРАЩ.

Хабзэр , Адыгэр гъащ1эм ц1ыхугъэк1э зыгъэбзэрщ. Мыбзэжыр мэулъийри улъияр ятIэм щыщ мэхъу.

Хабзэр Адыгэм и пщэдэлъщи зыхэзмылъхьэм, Адыгагъэм 1уэху хуи1эжкъым.

Хабзэм къыжиIар гум зэхихрэ пэт зэхэзмых зызыщIыу езIуэнтIэкIыу зизIуэнтыхьхэр лъапсэм ихупхъэхэщ.

Хабзэ зыпщIыхэмлъижым ибзэм жиIэр пщIэншэщи и макъыр пыупщIыпхьэщ.

Хабзэ зыпщIыхэмлъижым и Iэм IэщIэлъхэр къилэжьахэркъыми ахэр лъэпкъым къызэрфIидыгъуам щхьэ ахэр лъэпкъым ейижщ.

КъызыхэкIам зи фIыгъэ емыкIыр щыкIащи щыкIар зыхэгъэкIыпхъэщ.

Хабзэр сыт жыпIэмэ уипсэр зыхэлъ уибзэм еупщI.

ЖиIэмрэ пщIэн хуеймрэ бощIэри пщIэр умгъэзащIэмэ бгъэгъуэщащ уи гъуэгури быцIыху закъуэр узэрмыцIыхуижращ…

КЪЭРАЛЫГЪУЭ ХАБЗЭХЭМ ЯЩХЬЭЩИХУРЭ АДЫГЭМ ПХИРИХУМК1Э ПАЩХЬЭ ТКЪИУВЭНУРЭ ПСЭУРИ ЗЭХЭТХУНУЩ…

АДЫГЭМ ГУК1Э ЗХИБЗЭРЭ, АДЫГЭР ГЪАЩ1ЭМ ЩЫЗГЪЭБЗЭМК1Э УТЫКУ ТКЪИХЬЭЖЫНУЩ. ДИ ХАБЗЭР АДЫГЭМ ПХЫРЫК1ЫНУРЭ ДЫЗЭРЫТ ЛЪЭХЪАНЭМИ ДИ ПСЭУК1ЭР ПХЫРИГЪЭК1ЫНУЩ.

Пэжыр щIэнэкIалъэ зыщIым и пэр щIым щыщ хъунущ.

Маргъущ Везир

03.10.2018

22:43

ЗэбгырывгъэкI /Paylaşın /Share

RUSLAR KANJAL’I İYİ OKUSUN

RUSLAR KANJAL’I İYİ OKUSUN

Kanjal Anmalarında yaşanan olaylar Çerkes toplumu açısından pek çok dersler çıkarılmasına neden olmuş ayrıca pek çok açıdan olumlu sonuçlara sebep olacak değişimlere gebe olunduğunu göstermiştir.

Sürgünden beri, vatanda kalan ve yerel taşeronlara havale edilen vatan Çerkeslerinin yerel taşeronlarla idare edilemeyeceğini, statükonun çöktüğünü göstermiştir olaylar. Küçük kıvılcımlarla provakasyona gelmeyen Çerkeslerin, haklı davalarında bilinçli bir şekilde bir araya gelme potansiyelleri test edilmiştir. Başarılı olmuştur. Statükonun kendini güçlü hissettiği bir zamanda, statükonun can çekiştiği anlaşılmıştır. Geleneksel yöntemlerin Çerkesya gerçeğini örtbas edemeyeceği, Çerkeslerin tarihi hakları için mutlaka mücadele edeceği, mücadelenin de manipüle edilen grup ve de yerel güçlerce önlenemeyeceği ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak Çerkesyanın duygusal nedenlerle değil de teknik nedenlerle hem Rusyanın hem Çerkeslerin ikbali için ayağa kaldırılması gerektiği ortaya çıkmıştır.

Ne Karaçaylar ne de Balkarlar Çerkesyanın sahibidirler. Çerkeslerin kitleler halinde vatanlarından sürülmelerinden sonra Çerkeslerin aleyhine gasp ettikleri her hak elbette ellerinden alınacaktır. Kendileri de sürgüne uğradıkları halde geri gelebilmişlerse ve Çerkeslerin geri dönüşüne karşı çıkıyorlarsa bu tabii ki Çerkeslerin kabul edeceği bir durum olmayacaktır. Karaçay ve Balkarların Çerkesyadaki yeri geçmişte olan yerleridir. İhanet ve gasp asla kabul edilmeyecektir. Ayrıca ne Karaçaylar ne de Balkarlar Rusların pis işlerini görecek imkan ve kabiliyettedirler. Yeni statüko ve bölgesel gerçekler bunu açıkça ortaya koymaktadır. Bölgede tek oyun kurucu Ruslar değildir ve bölge tüm Rusyayı felakete sürükleyecek imkanlara sahiptir.

Rusya eğer Çerkeslerle kurması gereken dengeyi kurmazsa hiçbir zaman Çerkeslerin hep var olan potansiyel kabiliyetlerini yok edemeyecek ve yarınından emin olamayacaktır.

Çerkesyanın yeniden ayağa kaldırılması en çok Rusyanın işine yarayacaktır. Karşılıklı ve ciddi ekonomik ilişkilerin geliştiği, üretimin Rusyanın önemli ihtiyaçlarını karşıladığı, siyasi olarak provakasyonlara kapanmış bir RF üyesi Çerkesya, Rusya açısından rakiplerine karşı en önemli hamle olacaktır.

Küçük Özetler:

Ruslar Çerkeslerle barış temelli olarak uzlaşmak zorundadır.

Karaçay ve Balkarlar tarihi Çerkesyada Çerkesler aleyhine bir yer işgal edemez ve Çerkesler tarihi haklarını alacaktır.

Çerkes meselesi inkar edildikçe, Çerkesler, Ruslar için en büyük riski yaratacak potansiyele sahiptir.

Çerkes meselesi insancıl ve adil bir çözüme kavuşturulduğunda, Çerkesya, Ruslar için en büyük avantajlı durumu yaratacak potansiyele sahiptir.

Yerel taşeronlar ve kuklalar dönemi geçmiştir.

Çerkesya şu an Kırım, Ukrayna, Gürcistan üzerinden Batının parasıyla yerel taşeronlarca istikrarsızlaştırılmaya çalışılmaktadır.

Bu arada Çerkesler elbet bir şekilde ayağa kalkacaktır. Eğer canları yandığı için ayağa kalkarlarsa can yakacaklardır. Eğer gelenler için saygıyla ayağa kalkarlarsa karşıdakilerle beraber insanlıklarını karşılıklı onure edeceklerdir.

Haydi, barış içinde meselemizi konuşalım. Provakasyon şiddet getirir.

Haydi, gerçekle, yalnız gerçekle yaklaşalım meseleye. Gelecek manipülosyonla kurulamaz.

 

 

Marğuş Vezir

29.09.2018

15:32

ЗэбгырывгъэкI /Paylaşın /Share

SOYKIRIM

SOYKIRIM
Bir halkı topraklarından zorla koparmak ve teker teker öldürmek yerine topluca öleceklerini bilerek ölüm yolculuğuna çıkarmak elini kana bulaştırmadan soykırım yapmaktır.
Savaşta da ordu ile sistemli sivil katliamı yapmak zaten soykırımdır.
Barışta da sistemli bir politikayla bir halkın rengini ve hafızasını silmeye çalışmak da soykırımdır.
Soykırıma karşı adaleti talep etmek susturulamaz. Kapıları elbette zorlayacağız ve duymayan kulaklara işittireceğiz yeniden tohum olup düşmek ve yeşermek için Çerkesyada.
Kendi soykırımı karşısında susmak kendi soykırımına alet olmaktır.

Marğuş Vezir
30 Mayıs 2018 23:28

ЗэбгырывгъэкI /Paylaşın /Share

RUSYA FEDERASYONUNA ÇAĞRI 2

RUSYA FEDERASYONUNA ÇAĞRI 2

Bunu ister iyi niyetli yapın ister bizimle ilgili endişelerinizden dolayı yapın ama mutlaka diyaspora Çerkesleriyle bağlantı kuracak resmi bir birim oluşturun.

Evet RF olarak büyük oynuyorsunuz ancak Çerkeslerle ilgili küçük düşünüyorsunuz ve muhattabımız siz olduğunuz halde bizim meselemizi rakiplerinize terkederek büyük bir gedik açıyorsunuz hem Çerkes hem Rus halklarının güvenli geleceğinde.

Coğrafyanızdan en uzak dünya meselelerine dahil oluyorsunuz ve büyük oyunlara katılıyorsunuz ancak yanı başınızda duran ve size ait olan Çerkes meselesiyle ilgili korkak davranıyorsunuz ve yüzleşemiyorsunuz.

Uykunuzdan uyanın artık. Bizlere yakında size karşı yapacağımız düşmanlık ve vereceğimiz zarar karşılığında rakiplerinizin bize vadedeceği imkânlarla sarhoş olup RF’yi cehenneme çevirecek projeleri var. Siz yanı başınızdaki bu musibet karşısında hiçbir somut adım atmıyorsunuz. Ya votkayı fazla kaçırdınız her şey tozpembe, ya bizle ilgili sorunu çözemeyecek kadar aciz bir devletsiniz.

Şu an rakipleriniz projelerini somut olarak hayata geçirmeden önce karşılıklı çözüm geliştirme şansımız var. RF’nin başında hep Putin gibi dirayetli adamlar olmayacak. RF’nu Batının elinde oyuncak olmaktan kurtaran adam tabii ki Çerkes meselesini de çözebilecek dirayete sahiptir. Ancak emin olun mesele çözülmeden devletin başına ikinci bir Yeltsin’in geçmesiyle rakipleriniz bu meseleyle bizden devşirdikleriyle hem sizi vuracak hem de bizim insanlarımızı felakete sürükleyecek.

Evet, resmi bir birim kurun bizimle ilgili ve bizimle temas kurun. En aklı başımızdakinden en çok saçmalayanımızın fikirlerini duyun. Sonra karşılıklı olarak uzlaşacağımız kriterlere uygun olarak nitelikli bir geri dönüşün önünü açalım. En baştaki kriterimizi de Çerkesyaya dönmek için Çerkesyada ve dolayısıyla RF’nda kan dökmek gayesi gütmemek ve barışa ve üretime katkıda bulunmak olarak belirleyelim… Her şeyi konuşalım ki dün olduğu gibi yarın da kulaklarımıza başka coğrafyadan gelenlerin fısıldadıklarıyla halklarımızı felakete sürüklemeyelim.

Marğuş Vezir

04.09.18

22:15

 

ЗэбгырывгъэкI /Paylaşın /Share