ÇERKESCE BİLENLERE… (MUTLAKA SONUNA KADAR OKUYUN LÜTFEN.)

ÇERKESCE BİLENLERE… (MUTLAKA SONUNA KADAR OKUYUN LÜTFEN.)

80’li yılların sonuna kadar köyde gelenekleriyle iç içe büyümüş herkes üniversite mezunu bireyler kadar çağın gerektirdiği sosyal bilgilere sahip ve genel toplum içinde aldıkları geleneksel eğitimden dolayı şehir toplumuyla eşdeğerdi veya biraz daha öndeydi Çerkes toplumunda. Yani modern toplumdan geride değillerdi çoğunlukla.

Şehirleşme aşamasında Çerkesler çağın gereklerini yerine getiremediler çoğunlukla. Geriye içi boş bir özgüven ve toplumsal deformasyon kaldı. Siyasette, ticarette, kültürel faaliyetlerde hep geride kalmaya başladık. Bize aktarılan ve geleceğe taşımamız için bize emanet edilen dil ve sosyal değerler aşındı. Zamana kendimizi uyarlayamadığımız için şehirler bizim için yok oluş oldu. Oysa ki biz her alanda faaliyetlerimizde başarılı olabilecek ve toplumda kamu gücü oluşturacak potansiyele ve eğilime sahiptik. Kendimizle ilgili her şeyi erteleye erteleye bu hale geldik.

Artık, “Yeter!” deme zamanıdır. En büyük yitirdiğimiz değerimiz dilimizdir. Dil bilen son nesil ömrünü tamamladığında dilimiz tamamen yok olacak.

Hatırlayın eski günleri. Ne sosyal toplumda ve yaşayış tarzımızda kimseden geride kalmayı kendimize yakıştıramazdık. Şu an dilimizi, kültürümüzü çağın imkanlarıyla koruma noktasında çok gerideyiz. Dil konusunda çağın imkanlarını kullanarak dilimizi yeniden ayağa kaldırmalıyız.

Bize yakışmayan şey yapabileceklerimizi yapmamamızdır. Yapabileceklerimizi yapmadan Çerkes olamayız.Sürüklenerek, Çerkes kalamayız…

Dili konuşabilen insanlarımıza sesleniyorum “HİÇ BİRİNİZ KONUŞTUĞU DİLİ YAZAMAYACAK KADAR YETENEKSİZ VE ACİZ DEĞİLSİNİZ. EĞER Kİ ÇERKESLİĞİNİZLE GURUR DUYUYORSANIZ -Kİ DUYUYORSUNUZ- O HALDE ÇERKESLİĞİNİZİN GEREĞİNİ YAPIN. ÇERKESSENİZ ACZİYETE TESLİM OLAMAZSINIZ, MUTLAKA BİR YOLUNU BULURSUNUZ.” Söz uçar, yazı kalır. Söz geçici bir barınaktır, yel alır. Yazı dayanıklı bir konuttur, çoluk çocuğa barınaktır ve geleceğe mirastır. Yazı, kurumsaldır ve hep ciddidir. Söz, boşlukta yitendir…

Bazıları için bir hafta bazıları için onbeş gün.. Lütfen övündüğünüz Çerkesliğinizin dilini okur yazar hale getirin. Bol bol yazın. Çağın imkanları da müsait, bahane de bulamazsınız. Emin olun hepinizde ayrı ayrı güzel parçaları var Çerkescenin başkalarının unutmuş olduğu.

Kırın artık zinciri. Acizlik hissi bize yakışmıyor. Ertelemek bize yakışmıyor. Bize yakışanı mutlaka bir yolunu bulmaktır.

ÇERKESCE ALFABE LİNKLERİ:

ÇERKESCE(KABARDEY)

https://yadi.sk/i/5nbbbGxbQQvTvQ

ÇERKESCE (ÇEMIRGUEY/HATIKHUEY,ABZEX…)

https://yadi.sk/i/l-QZhjz-vr5Jew

ERTELEMEK İÇİN ÇOK GEÇ. ERTELEDİĞİMİZ VAR OLUŞUMUZDUR. UNUTMAYIN.

Marguş Vezir

24.11.2020

20:47

ЧЕРКЭСРЭ ЧЕРКЕСИЯ ПСАЛЪЭМРЭ КЪЫЗЭФIЭДМЫГЪУВЭЖЫФМЭ ХЭХЭСРИ ХЭКУРЫСРИ ЗЫ ЩIЫПIИ ДЫНАГЪЭСЫНУКЪЫМ

Дызэкъуэтмэ дылъэщщ жыдоIэ.Ауэ дыздызэкъуэувэн хуей махуэм пкъырыпкъу дызэпкъырохур хэхэсыр нэхъыбэм.
Адыгэ лъэпкъым и бжыгъэм %90ыр хэхэс ящIу щыракъухьам адрей Кабказ лъэпкъхэм нэхъыбэ дыдэу хэхэс хъуам я бжыгъэр я бжыгъэ псом и %10ым нэс лъэпкъ щыIэтэкъым. А хэхэс хъуа лъэпкъхэр адыгэхэр хэхэсу зыдыхэс щIыпIэхэм дэри ды Черкэсщ жаIэурэ я щхьэхуэныгъэр яхъумащ Адыгэм и цIэу дунейр къазэреджэ я цIэмкIэ. Адрей лъэпкъ псори Адыгэм еплъытэмэ дунейм къэмыщIэ зэр лжэпкъхэм къыбгъэдэкIыу мы Iуэхур мыпхуэдэу екIуэкIащ. Адыгэхэм Черкес цIэкIэ хасэ яухуэну хуиттэкъым абы щхьэ Черкесияр къыхэзубыдэ щIыпIэцIэ КАВКАЗкIэ хасэхэр яухуащ. Адрей лъэпкъыу Шэшэн, Iосет, Лезги, Апхъаз, Карщей, Балкъар, Авар, Кумук хуэдэ лъэпкъхэм щыщхэри хасэхэм къекIуэлIащ. Я нэхъыбэри Черкес зыфIэщIижурэ ды Черкесщ жаIэурэ Адыгэхэм къытхэтахэщ. Ди къафэхэр ди щытыкIэхэр езбы зыдырагъэкIууэ теплъэкIэ къыдэщхьахэщ.
Шэшэнрэ Апхъаз зауэмкIэ Шэшэнымрэ Апхъазымрэ зэрымы Черкесыр, ахэр зэры щхьэхуэ лъэпкъхэр утыку къихьа щхьэ Адыгэр яIэ къызэрихькIэ ядэIэпыкъуащ а лъэпкъхэм. Зауэ нэужьым хасэ щхьэхуэхэр яухуэри псори Кавказ хасэхэм гуэкIри я Iуэху еплъижахэщ. Адыгэхэми кавказ хасэхэр къаIэщIэна щхьэ Адыгэ Iуэху жызмыIэф зы тегъэпсыхьыгъуэм ирагъахуэри Адыгэ Iуэхур сыткIи иужь къырагъэгъэнащ. АдыгэцIэкIэ Iуэху езыхьэжьэм и Iуэхум къыпэрыуэхэурэ “Кавказ цIэкIэ Iуэху фыщIэмэ фи Iуэхур нэхъ зекIуэнщ”ыр къэралыгъуэ хабзэ щэхуу Адыгэм къыраухылIащ. “Дэ ды Черкесщ Черкесия дырилъэпкъщ икIи Адыгэмрэ Черкесымрэ зыщ.” жызыIэхэми хасэхэм къэпэрыуэн, гъэпщкIуакIэ зыгъэшынэн, е я тIасхъэ щIэзыхын куэди хасэхэм къытхагъэзэрыхьащ. “Хасэхэм Адыгэ Iуэху зырахуэкъым Адыгэ Iуэху зэрахуэн хуейщ!” жытIэхукIи “Фэ фы микро фаюистщ. Ди къуэшхэм дауэ фыIукI яжетIэну!” хуэдэ псалъэкIэ пэжыр ягъэпыудыну хущIэкъуахэщ, иджыпстуи ар дыдэр ящIэр.
Апхъаз хасэхэм Адыгэ Iуэхур яфIэмIуэху щхьэ дэ Абази къытхэтщ жаIэурэ Адыгэр Адыгэ Iуэхум ирамгъэплъ щхьэ Апхъаз Iуэхур дэни ипэ къыщырагъэщ. Абазину Черкесия лъэпкъыу щыт Абазэхэм я щхъэр зэхагъэзэрыхьри Адыгэмрэ Апхъазымрэ я зэхуаку къыданэ. “Абазэ” цIэр зэры Адыгэ цIар ябзыщIыри Шапсыгъ, Убых, Абэзэхэ хуэдэ Адыгэ лэпкъхэм я щIы цIэуэ щыта Абазэр “Адыгэ хэкум Абазэ цIэ зезыхьа лъэныкъуэр Мэгало Апхъазям хагъэхьэн” гупщысэм щхьэ къэгъэсэбэпыр.Ауэ нобэм АбазэкIэ дызэджэ Абазин лъэпкъым Черкесиями хэхэсыми щызэрихьэ хабзэри Адыгэ хабзэщ, я хэкури Черкесхэм(Адыгэ) я хэку Черкесиящ.
Кавказ хасэхэм Черкес льэпкьым сытри къыхырагъэубыдэ, Черкесым(Адыгэм) ейр кавказ ящIыурэ Адыгэм(Черкес) IэщIырагъэх…
ЖысIэр аращи зы лIэпкъыр и хэку IэщIэпхын папщIэ зэтекъутэныр зэры гэноцидым хуэдэу Адыгэ лъэпкъым ЧЕРКЕСРэ ЧЕРКЕСИЯ цIэхэмрэ яIэщIэхынри нобэм и гэноцидщ. Мыр дэ ди цIыхум дэ къыдещIылIэж.Ди хэкум тепщэ хуэхъун щхьэ ди лъэпкъыр зэтезукIахэмрэ дэдейуэ щытыр кавказ щIыуэ зэрегъэпхъуэн Iуэхугъуэр зыщ.
Аращ ди хэкуэгъухэ кIэщIу жысIэнщи дэдейр зэредмыгъэгъэпхъуэн щхьэ Черкесрэ Черкесия псалъэхэмрэ гъащIэ яттижын хуейщ. “Адыгэрэ Адыгэ хэку” псалъэмрэ ткIуэцIылъ дигущ. “Черкесымрэ Черкесиямрэ” ди Iэпкъ лжэпкъщ, ди IэштIымщ, ди лъэщ дунейм тщызезхьэну.
Дэ Черкесрэ Черкесиярэм зеттыхукIэ дыздырикIуэну ди гъуэгури нахуэ хъунущ. Фэ хэкумкIэ къэвгъаблэ нэхур. Нэхм тщызхуэвгъэсиж.
Маргъущ Везир
22.11.2020
00:08

…КIЭЩI КIЭЩIЫУ…..

2021’м екIуэкIыну щыт Переписьым ЧЕРКЕС(АДЫГЭ)уэ зегъэлъытэн хуейщ.
РФ къэралыгъуэр мыбы къыпэувкъым. Зы фlэщыгъэцlэкlэ дызэрыубыдыжыну lэмал дэгъуэ къэралым къыдитащи мы Iэмалыр гъэсэбэпын хуейщ.
Адыгэр дунэйпсом къызэращIэр ЧЕРКЕСщ.
Адыгэ хэкур къызэращIэ цIэр ЧЕРКЕСИЯщ.
ЗыкъэтщIэжын щхьэ дыкъызэращIэ цIэм гъащIэ еттижын хуейщ.
Хэхэсыр КАВКАЗ цIэкIэ ягъэхьэулейри мыбы кIэ зэригъуэтынур Хэкурысхэм ЧЕРКЭС цIэкIэ языгуэхьэжынращ.
Адыгэм ейр Адыгэм традмыгъэхын щхьэ ды Черкесу утыку дитын хуейщ.
Пэжыр зэфӀомгъувэмэ узпкъырауд. Ди пэжыр ЧЕРКЕСИЯмрэ ЧЕРКЕСымрэщ. Ар зигу темыхуэм я гугъэр дызпкъырухууэ Ӏэхьэ дахуэхъунращ зыщомгъэгъупщэ.
ЦӀыхур Ӏурихьмэ шхыӀэн трапхъуэ, лъэпкъыр Ӏурихьмэ ятӀэ тратхъуэржи иӀауэ хъуари щӀэхыу зрапхъуэр. Абы щхьэ Черкес, абы щхьэ Черкесия жытIэн хуейщ.
МВ

KAFFED AKLIMIZLA ALAY MI EDİYOR!

Hem çıkacaksınız kamuoyu karşısına, diyeceksiniz “Evet, Çerkeslik yapıyoruz!” diyeceksiniz hem de Çerkes ismini ve halkını yok sayacaksınız bir de kamuoyunda karşılığı olmayan Adıge ve Adıgece kavramlarıyla Çerkes halkını kamuoyunda görünmez kılacaksınız!
“Diyane” Dergisine bakın: Abaza, Abazaca, Adıge, Adıgece…. Maalesef Diyane Dergisi Çerkes ve Çerkesya gerçeklerini manipüle eden bir elin elinde. Gerçeklerimiz kavram kargaşalarıyla manipüle edilmekte. Abhazya sevdasına ve megalo Abhazya idealine hizmet edilmekte Çerkeslerin tarihi vatanlarından bir parçayı kavram kargaşından yararlanarak Abhazya’ya iç etme idealine hizmet etmekte ayrıca Türkiye kamuoyunda da Çerkes meselesini görünmezliğe ve karmaşaya sürüklemeye hizmet etmektedir. Tarihi gerçeklere göre Abaze adı Çerkesler için kullanılan bir isimken daha sonra Abazinler ve daha da sonra Abhazlar artı Abazinler için Abaza şeklinde kullanılmaya başlanmış bir isimdir. Çerkesya’nın çocuklarına miras olan tarihi Abaze bölgesini Abhazya bölgesi gibi gösterip Çerkeslere ait olanı iç etme çabasını görüyor ve karşı çıkıyoruz.
Hiçbir Abhaz derneği Çerkes meselesine ilgi göstermezken çesitli söylem ve manipülasyonlarla Çerkeslerin kendi kurumunda hareketsiz kılınmasını kabul etmiyoruz.
Vezir Marguş
18.11.2020
22:12

ПӀУ ПӀУ ШЭЙТӀАН ПУ ПУ ХЬ…

ПӀУ ПӀУ ШЭЙТӀАН ПУ ПУ ХЬ..


Хьэӏути шэйтӏаным хуэдэу пэжхэр зэблешыр.
РФм къыдигъэкӏыну щыт къэралыгъуэ хабзэщIэмкӏэ Урыс лъэпкъ закъуэр РФм ис лъэпкъхэм я тепщэ закъуэ зыщӏыным хуэзыгъакӏуэну щытыкIэр зэр хэхэсу дыдэкъым. РФр зы Федерацием, абы къэралыгъуэм ис лъэпкъхэри зэхуигъэдэн хуейщ бзэкӏэ, псоукӏэкӏэ.
Хьэӏути ‘хэт мы хабзэм щхьэ иремыхъу жиӏэми ар Американ я тӏасхьэщӏэх’ыу къырегъэкӏ и псалъэкӏэмкӏэ.
Уэ Хьэӏути, дэ ды тӏасхъэщӏэхыу тщымытми уэ пэжхэр зэблэзыш узы шэйтӏанщ. Ӏулъхьэ къыпхуащӏахэмкӏэ лажьэ зимыIэ уи лъэпкъым хъуари мыхъуари зэхэплъхьэурэ и пэжхэр зэбблошри ар лъэпкъ тӏасхъэу нахътэ птезылъхьахэм я пащхьэ иболъхьэр. Емыкӏущ. Уэ ущыуащ ауэ узыӏууэнури гуауэщ. Мыгъуэ дызэхэпщӏыхьын уи гугъэ щхьэ уэ уи ӏулъхьэр мыгъуэ пхуэхъунущ.
Адыгэм щхьэхуэ, ФСБм щхьэхуэ, Путин щхьэхуэ жыбоӏэ… Уэ у лъэпкъ зэфӏэгъэкӏуэдщ. Пщӏэхэр захуэкъым. Адыгэмрэ Урысымрэ я зэфӏыныр уи ӏуэхукъым, аткӏэ мыткӏэ къыдэбудращ узэплъыр.
Уэ ди лъэпкъэгъухэ фымышынэ! Дунейр дыгъусэрей дунейкъым. Пэжым фыкӏэрымыкӏ. И щыгум %10 нэхъ къырамна дызылъэпкъми ди пэжыр зетхуэмэ ди пэжым гъащӏэ еттыфынущ. Фыдакъузэнкӏэ, фамгъэбэуэнкӏэ фагъэшынэми фымышынэ. Ди Черкесияр ядгъэдыригынукъым. Черкесыр зэр Адыгэр, Черкесияр дызэрихэкур сыт щыгъуи ипэ идгъэщынущ. Зи бжыгъэм и мащӏэ тӏэкӏур хэхэс ящӏа адрей Черкесия лъэпкъхэр (мы Черкесу щыт Балкъар сыт хуэдэ) къыттырагушхуэ щхьэ ахэм Черкесияр зэрыадыгэ хэкум нэхъ фӏэкӏыпӏэ зэрыщымыIэри зэрагъэщӏэнущ. Хэт мамырыгъэм пымыкIыу пэжкӏэ къакIуэми ар ди унафӏэгъущ. Хэти фыгъуэурэ нэф хъуами абыи дыпыщӏэтщ, пэжри зэригъэщӏэнущ.
Аращи лъэщыр дэращ. Пцӏы зыупсыр къэрабгъэщи лъэщкъым. А, зывущэху жызыIэхэр фэ къыфщхьэщыжу, ӏейм фкъырагъэлыну аракъым. Ахэм пэжыр ябзыщӏурэ, дывикъуэшщи дэ тщымыӏэмэ ахэм мопхуэдэ гугъэ ӏей яӏэщи гу лъыфтэнутэкъым къывжедмыӏатэмэ жоурэ я къуэшхэр зэрщӏашар утыку къихуэнущ. Ахэм пэжыр ягу техуэркъым. Зы нэрыбгэм жиӏэ зы пэж цӏыкӏум я псэр щощтэр. Зы нэрыбгэ къудейм жиӏэ пэжыр мыпхуэдизу щылъэщкӏэ лъэпкъу ар зэдэтӏыгъмэ къэхъунум фегупщыс.
Уи пэжыр пщӏэмэщ ар щыбгъэзэщӏэфри, защебгъэщӏэжыфри.
Ӏущащэр къэрабгъэщ, зыщышынэ куэдщ. Ӏущащэм ирегъэӏушэкӏ пэжыр…
Иӏэ Адыгэ, къызэфӏэдывгъэгъувэж ди макъыр…

Маргъущ Везир

29.06.2020

19:46

Read More

RUSYA FEDERASYONU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇERKESLER

RUSYA FEDERASYONU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇERKESLER

-Gerçekleri hatırlatmamızın nedeni nefret tohumları ekmek için değil, geleceğe uzanırken içimize öfke tohumları ekmemek içindir.-

Kadim renkleri ve kadim halkların geleceklerini gasp ederek ve yaşama haklarını her türlü insanlık suçunu işleyerek ortadan kaldıran haksız yönetimin mirasçılığı söylemlerini insanlığa karşı suç işlemeyi övme olarak alıyoruz. Ayrıca fiili olarak Rus halkı dışındaki federasyon halklarını ikinci plana atan her türlü girişimi de kültürel soykırım teşebbüsü olarak alıyoruz. Rusya Federasyonunun lingua frankası olarak Rusçanın ortak iletişim ve ortak bilim dili olmasının yanısıra diğer tüm etnik dil ve kültürlerin açıkça güvenceye alınmasını talep ediyoruz. Bu talebi de nüfusunun şu an yüzde 90’ı Rusya Federasyonu topraklarında olması gerekirken soykırım ve sürgün sonucu diyasporada yaşamak zorunda bırakılan Çerkes halkı olarak yapıyoruz ve buna da sonuna kadar hakkımız olduğunu ifade ediyoruz.
Çarlık Rusyası tarafından uygulanan ilk soykırım maalesef ki insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında iki kategoride birden yer almaktadır. Bu soykırımdır ve birinci kategori budur, ikincisi bu BİYOLOJİK SALDIRI şeklinde gerçekleşmiştir. 1800’lü yıllarda işgale boyun eğmeyen doğu Çerkesya halkına karşı yürütülen saldırılarda geri adım attıramayan Çarlık Rusya’sı insanlığa karşı suç teşkil eden biyolojik saldırıda bulunmuş ve bu saldırı tarihi kayıtlara da geçmiştir. Bu saldırı veba mikrobunun hem orman hayvanlarına bilinçli olarak bulaştırılması, hem Çerkeslerin arasına sığınmacı görüntüsüyle virüs taşıyan insanların gönderilmesi, hem de evcil hayvanlara bulaştırılması şeklinde gerçekleşmiştir. Bu saldırı sonunda doğu Çerkesya halkının toplam nüfusu 300 binden 30 bin gibi bir rakama düşürülmüş, Rus ordusu savaş meydanında geriletemediği Çerkes halkını toplu şekilde veba hastalığıyla yok etmiştir.
Çarlık Rusyasının ikinci insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamındaki suçu 1864 yılında resmi olarak son bulan Rus-Çerkes savaşında Rusların hem soykırım gerçekleştirmiş olması hem de savaşın bitiminde Çerkesya’nın ana unsuru Çerkesleri yaşama kaynaklarını da yok ederek zorla topraklarından sürmüş olmasıdır. İkinci soykırım sonrasındaki bu sürgün bu sefer hayatta kalan tüm Çerkes ulusunun nüfusunun %90’ının sürgün yolunda ve yeni yaşam alanlarında nüfusun büyük kısmını yok edecek dolaylı üçüncü soykırıma dönmüştür. Ayrıca vatanında kalan Çerkesleri de uzun dönem fiziki olarak rahatsız ederek ve de propagandalarla ülke dışına çıkarmıştır Çarlık Rusyası.
100 yıl süren savaş ve ertesinde insanlık tarihi boyunca Çerkeslerin kesndi vatanlarındaki geçmişe dair tüm kalıntılar planlı bir şekilde ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca Çarlık Rusyası Çerkeslerden askeri güç olarak da sürekli faydalanmış, ön saflarda Çerkesler kanlı savaşlarda yitmiştir. Sovyetler döneminden önce Çerkesya Kızıl ve Beyaz orduların boğuşma sahası olmuş, Çerkes halkı yine kanlı bedeller ödemiştir. Sovyet iktidarı kurulurken de bilinçaltında ırkçılık kokan bahanelerle pek çok yerleşim biriminde katliamlar gerçekleştirilmiştir.
Sovyet iktidarı zamanında da tamamen suni olan birlikteliklerle Sovyetlerin ruhuna aykırı şekilde Çerkes Ulusunun kendi kendini yönetmesine engel olunmuştur. Sonuç olarak hem Çarlık Rusyası hem Sovyetler Birliği zamanında bir şekilde Çerkes halkının geleceğe uzanma gücü elinden alınmıştır. Rusya Federasyonu zamanında ise ilk başlarda hakları teslim edecek izlenim uyandırılıp ertesinde Çerkeslere karşı yapılan kamusal haksızlık bu sefer istihbarat güçleri marifetiyle devam ettirilmiştir. Mesele o kadar vahim bir hale getirilmiştir ki Çerkesya’nın kalbi olan Soçi’de sanki hiç Çerkes yaşamamış gibi Çerkesler Rusya Federasyonu tarafından inkar edilmiş, gerçekleri ifade edenler vahşi bir şekilde baskılanmıştır.
Ancak dünyada konjenktürler değişmiştir. Baskı ve inkarla hareketsiz kılınmaya çalışılan tüm halkların asimetrik unsurlar olarak barış ve huzuru yok etme potansiyelleri aşikardır. Birbirine rakip küresel güçlerin bunu etkin kullandıkları ve bu konuda birbirlerine taviz vermekten kaçındıkları da bir gerçektir. Rusya Federasyonunun en büyük zayıflığı da Rusya Federasyonunu güçlü kılacak en büyük şans da burada yatmaktadır. Birlikte yaşamak için bir tarafın herkese efelenmesi devri kapanmıştır. Birlikte yaşamanın artık tek unsuru gönüllü birliktelikle alınterinin sömürülmeden serbest dolaşabildiği ekonomik alanlar yaratmak ve bu alandaki herkesin bu alanlarla ilgili ekonomik ve psikolojik bağının olmasıdır.
Çerkes halkı barışçıl ve üretken bir halktır. Çerkes halkının geçmişte uğradığı haksızlığın telafisi Çerkesya’da onlara eski alanlarını açmak ve alan açarken de bunu alınteri ve psikolojik olumlamayı Rusya Federasyonu ekonomik alanına eklemlemek gayesiyle planlı bir şekilde yapmak gerekmektedir. Travmaları iyileşmiş bir Çerkes ulusu üretimin ve kaliteli yaşamanın ve dolayısıyla sürdürülebilir barışın teminatı olacaktır. Aksi sadece kaostur. Anayasaya bu yüzden Çerkes halkının tarihi haklarını onayan, Çerkeslerin bir devlet programıyla yeniden eski topraklarında yeşermesinin önünü ekonomik ve psikolojik olarak açacak hükümlerin konmasını istiyoruz. Pazarda herkesin Rusçayla anlaştığı ancak herkesin renklerinin de belirgin olduğu, kadim ulusların emeği ve varlığının saygı gördüğü bir Rusya Federasyonu istiyoruz. Ayrıca Rusya Federasyonunun sürdürülebilir refah için ihtiyaç duyduğu insan kaynağı olarak Çerkes halkının yeniden vatanlarına dönüşlerinin teşvik edilmesini de öneriyoruz. Çerkes halkının özgün geleneklerinin de saygı ve insan kavramlarına dayandığını ve bunun da modern devlet kavramının temel unsurları olduğunu hatırlatıyoruz.

Marguş Vezir
26.03.2020
23:44

KENDİ DAVAMIZI KAPI DIŞARI ETMEK

KENDİ DAVAMIZI KAPI DIŞARI ETMEK

“Çeçen, Oset, Abaza vs olan ancak kendisini Çerkes gören insanları kapı dışarı mı edelim!” tezine karşı ben de o halde insanları kapı dışarı etmediğimiz ancak kendi davamızı kapı dışarı etmeyen ve onu baş köşeye oturtan bir çözüm olması gerektiğini söylemiştim hafta sonu Kayseri’de  gerçekleşen KAFFED’in SWOT toplantısında. Ayrıca kendisini Çerkes gören kimseye Çerkes değilsin diyemem ancak isimlendirme sorununu da kabul etmekle beraber  tüzük komisyonunda çözülebileceğini ve daha geniş bir uzlaşıyla çözüme ulaşılacağını ifade eden  sayın yöneticiye de yine isim değişikliğinin elzem olduğu konusunu vurguladım. Ayrıca diğer üçüncü sayın yöneticiye de “adigece” kelimesinin iki dilden melezlenen yanlış bir kullanım olduğu ve hak arama ve kullanma konusunda muhataplarımızda kafa karışıklığına yol açtığı ve bu kelime yerine “çerkesce” ifadesinin her alanda yeniden kullanılması gerektiğini ifade ettim ve kendileri de bu konuda aynı fikirde olduklarını beyan etti. Devamında bu meselenin çözümü için bulunulan girişime somut destek vermeleri gerektiği konusunu vurguladık.

KAFFED, kendisine karşı mücadele ettiğimiz bir kurum olmamalıdır ancak KAFFED’in kendisini kullanarak mücadele etmemiz gerektiği veKAFFED’in Çerkesleri kuvvetle temsil eden Çerkes kurumu olması gerektiği aşikardır. Hem KAFFED’e karşı dışarıya yapamadığımız mücadeleyi yapmak yanlıştır hem de KAFFED’in Çerkes Meselesi konusunda terimsel yanlışlarda ısrar ederek isimlendirmenin siyasi gücünü toplumun elinden alması yanlıştır.

Tabanın %90’ı Çerkes olan bir kurumda ve tabanının %95’inden fazlası Çerkesya Halkı olan bir kurumda isimlendirme bu gerçeğe göre yapılmalıdır. Üstelik kalan %5’in kimliklerini Çerkes adı altında korumuş olmasına rağmen bu insanların kapı dışarı edilecekleri tezi temelsizdir. Kendilerini isimlerinin şemsiyesi altında korudukları Çerkes Halkının resmi olarak da şemsiyesi altına girmek anlamına da gelecektir bu isimlendirme. Bu isimlendirme siyasi olarak bize biçilen “Kafkas” rolüyle hepimizin -kabul edilen bir şablona göre- renklerimizi  dönüştürüp eritme konusundaki kurumsallaşmış çabalara kurumsal olarak engel koyup, böylelikle geleceğe uzanma şansımızı arttıracaktır. O halde “Çerkes” isimlendirmesi bir kimlik eritme teşebbüsü değildir zaten somut olarak Çerkes Şemsiyesi altında devam anlamına gelmektedir.

Bir şekilde Çerkes Şemsiyesi altında bulunmuş Çeçenlerin, Osetlerin ve Abhazların kendi örgütleriyle devam etmeleri ve bu yöndeki çabaları da olağandır. Ancak olağan olmayan ÇERKES adının siyasi ve tarihi gücünü ÇERKES isimlendirmesini kullanmaya karşı çıkarak ÇERKES halkının elinden almaktır.

Kimseye git demiyoruz ancak isimlendirme konusunda meseleyi kavramadan bundan ayırımcılık söylemi devşirerek ortada olmanın, tabanın lokomotifi olan unsurun davasını sulandırarak geleceğini bilerek veya bilmeyerek sabote etmek olduğunu söylüyoruz. Bu yüzden KAFFED’in terminolojik olarak davayı doğru isimlendirmesi gerektiğini aksi halde davayı götüren değil de davayı zayıflatan bir unsur olacağını, bunun da ağır bir yok oluşu kolaylaştıracağını vurguluyoruz.

Tüm emeğimiz ve çabamızı terminolojik bulanıklıkta “Kafkas”a veya başka bir şeye adamak istemiyoruz. Biz geleceğimize adamak istiyoruz emek ve çabamızı.

Doğru isimlendirme= Çerkesya Halkları ve Komşu Halklar

Çerkes=Adıge

Adıgece değil , Çerkesce

Etnik olanın öne çıkması ve mücadeleyi parçalamak değil mesele. Mesele etkin olan ve herkese güç veren etnik bir gerçeğin tescil edilerek bunun siyasi ve işlevsel  olarak mücadeleyi rayına oturtacak olması gerçeğiyle geleceğimize güçlü bir ivme kazandırma arzusudur.

Vezir Marguş

09.03.2020

11:44

ДЭЛАФЭ КЪЫДЭФПЛЬРЭ!!!

ДЭЛАФЭ КЪЫДЭФПЛЬРЭ!!!Былэжь Iуэхум и цIэр жомыIэфмэ а пщIэ Iуэхум пщIэ епткъым. Узыхуейр жомыIэу узыхуейр къаIипхижыфыркъым. Ди лъэпкъ Iуэхур адрей лъэпкъхэм хъуэрыбзэкIэкъыми занщIэущ язэржетIэнур.

Ди Адыгэра мы дияспорам я нэхъ Iулэр?

ИкIи Къафкъасям и хъэлъэ зелъафу псори зэдеплъэфэнущ, икIи быщIэ Iуэхум и цIэр жомыIэфын хуэдиз шынэ къэрабгъэ ухъунущ. Псори уэ уи цIэкIэ къыоджэ щхьэ уэ а цIэр уи Iуэхуми уи лэжьыгъэми фомыщыфын хуэдизу ушынэмэ а Iуэхум укIэрыкIын хуейщ.

Зы лъэпкъыр зэрагъэкIуэд щIыкIэр:
1) А лъэпкъым лъапсэ гъэкIуэд къыхуэхьын 2) А лъэпкъым и блэкIар щегъэгъупщэжын е фIызыхэгъэзэрыхьын 3) А лъэпкъым имыIуэху куэдыр Iуэху тхьэбзэу егъэлъытэн

1) Мыр Урысхэм къыдащIащ ди цIыхури зэтыраукIащ ди хэкуми лIыгъэкIэ дыкъырагъэкIащ.
2) Мыр зыщхьэпэр Урысхэмрэ, мы дызэрыс къэралыгъуэр езыр зызбзыщIурэ къэралыгъуэр щэхурэ зезгъакIуэ гуэрхэмрэ, дэ ди Адыгэу ахэм ядекIуурэ я лъэпкъ епцIэкIиж гуэрхэщ. Мыхэм къэбгъэдэкI Iуэхухэм ящыщщ: Ди хасэхэм Адыгэ Iуэху ирамгъэщIэн щхьэ Къафкъас цIэр кIэрыгъэпщIэныр, Хэкум и цIыхухэмрэ хэхэсымрэ пэжкIэ зэлъэмгъэIэсыныр, Адыгэ Iуэху зи ужь итхэр япыудыныр, егъашхэ егъафэкIэ цIыхухэр пэжыгъэ Iэнэм быгъэдэшыныр, зэкъуэшныгъэ напцIэкIэ Адыгэр щыгъэуэныр, Адыгэм и тарихьыр пхэнжурэ зэдзэкIа тхылъхэмкIэ зэхэтхъуэныр, Адыгэр къэзгъэушыну щыт тхылъхэр зэхэтхъуэныр, Адыгэ Iуэхур щэхуурэ зыбзыщI тхакIуэхэр ипэ игъэщыныр…(Мыхэр дэнэ щалэжьыми икIи хэтхэм ялэжьыми нахуэщ…)
3) Зищхьэ Iуэху ирамгъэплъиж Адыгэрь Къафкъас псомрэ Тыркумрэ я Iуэху тхьэбзащIэу ягъэгушхуэр. Шэшэныри, Апхъазыри адрейри мыдрейри Адыгэ Iуэхуу Адыгэм и куэщIым къырадзэри Адыгэр ягъэхьэулейр.

1) Урысейм Лъапсэ ГъэкIуэд къыдыщIилIащ. Мыр макъ инкIэ жыфIэнущ.
2) Хасэхэм Адыгэм щхьэмыпэ Iуэху зезыхуэхэр фэри хэтхэми зэрызурэ фощIэри ахэм ялэжьауэ фылъэгъуахэр фымыбзыщIу занщIэу утыку къивгъэхуэнущ. “Къафкъас” делагъэм фыкIэрыкIынурэ ТыркубзэкIэ ди хасэхэр ÇERKES DERNEĞİ/ÇERKESYA HALKLARI DERNEĞİ, хасэ зэгуэхьэныгъэхэри ÇERKESYA HALKLARI FEDERASYONU фыщIынущ. Адыгэр IуэхукIэ ипэ щиткIэ и цIэр мис мыпхуэдэу ипэ къивгъэщынущ. Адыгэ хэкур дунейм къызэращIэ и цIэ ЧЕРКЕСИЯмрэ езы Адыгэр дунейм къызэращIэ и цIэ ЧЕРКЕСымрэ Тыркуми Урсей Федерациеми ипэ ивгъэщижынущ.
3) Адыгэм и Iуэху Адыгэ нэхъ химгъэпсалъэжу, езым, и Iуэху ипэ иригъэщижынущ.

Маргъущ Везир
16.02.2020

ДАХ’ЫМ ХУЭГЪЭЗАЩ….

ДАХ’ЫМ ХУЭГЪЭЗАЩ….


Лъэпкъхэр лъэпкъхэм я бийкъым. Лъэпкъхэр зэзгъэбийуэ зэрызгъэукӀыр абы тепщэ хуэхъуа цӀыхухэращ и нэхъыбэм…
Адэм ищӀам щхьэ быныр ягъэкъуаншэкъым ауэ лъэпкъым и гъащӀэр абы и цӀэр щыӀэхукӀэщи зы лъэпкъым адрейм ириха мыхъумыщӀэр зэрзыхуигъэгъужын хуейри а зыращӀа щӀэблэ закъуэм къыщымынэу къыщӀэхъуэну щӀэблэ псоми хуэгъэза хъун хуейщ.
Черкесияр дэ Адыгэм(Черкес) ди хэкущ. ЗауэщӀэрэ банэщӀэрэ тхуэйкъым ауэ ди хэку дыхуейыжщ. Ди хэку хэт исыми мамырыгъэкӀэ Адыгэ лъэпкъым зэри хэкум щӀыхь хуащӀу Адыгэми ахэм я псоукӀэм щӀыхь хуищӀу, адыгэ хэкум адыгэфэ игъуэтауэ зы гъащӀэ тхуейщ. Урысым илъэсищэм щӀигъуу мамырыгъэкӀэ дащыдэпсоуфакӀэ ахэми мамырыгъэр ипэкӀэ зэридгъэщыр къэгурыӀуагъэнщ. Ауэ нобэ РФм и унэфэщӀхэм мыбы гу лъатэу мамырыгъэм хущӀэкъу, адыгэ лъэпкъым зэрщыгугъыр утыку къизылъхьэ зы политика нэхърэ адыгэм и щхьэ къырикӀуар зыфӀэзмыгъэщӀ зы политика зэрахуэр. Мыр зи Ӏуэху къызэкӀур урысрэ адыгэмрэ нэмыщӀ дыгъэ къуэхьэпӀэм щыпсо лъэпкъхэращ…
Адыгэхэм фащымышынэ фащыгугъу. Дыгъуасэ и бжыгъэм и %90ыр и хэку патхъа адыгэм и гугъэр гъэкӀуэдыпэнращ шынагъуэр, адыгэм щыгугъунракъым. Адыгэр илъэс 300 хуэдиз зэуа пэтрэ зикӀ мамырыгъэ е зэдэпсоуныгъэм и зэхэкъутакӀуэ хъуакъым.
Пэжхэр зэблэшыным хэти фыкӀэрыкӀ. РФр къэкӀуэну зэманым цӀыху бжыгъэ куэл хуэныкъуэщ. Адыгэр икӀи губзыгъэщ, икӀи лэжьакӀуэщ, икӀи и гур зыдэщыӀэр РФм и гуэтыгъуэ зы щӀыщ. Мыбы фелэжь ДАХыр.
Ипэ Адыгэ хэкур ЧЕРКЕСИЯуэ евгъэлъытэжи зэхэвгъэхьэжи РФм адыгэу исым и гур хуабэу ефпхылӀэ. ТӀанэ хэхэс адыгэм хэт мамырыгъэм тету и пщӀэнтӀэпсрэ и къэрумрэкӀэ зынигъазэми екӀуэлӀэжыпэ хуэвгъэхъу хэкур ахэм. Адрей адыгэхэри пэжрэ, захукӀэ мамырыгъэм тету къэралыгъуэм и цӀыхуу нызэркӀуэжынум фелэжь…
ЗэтекӀутеныр гугъукъым, нэхъ тыншщ. Дэ зэтекъутэ тхуейкъым…

Маргъущ Везир
19.02.2020
23:23