ХЭКУМРЭ ХЭХЭСЫМРЭ ЗЫДАIЫГЪ ЗЫ ПОЛИТИКАМ ДИ ЛЪЭПКЪЫР ЛЪЭЩ ИЩIИЖЫНУЩ

ХЭКУМРЭ ХЭХЭСЫМРЭ ЗЫДАIЫГЪ ЗЫ ПОЛИТИКАМ ДИ ЛЪЭПКЪЫР ЛЪЭЩ ИЩIИЖЫНУЩ
Хэкумрэ хэхэсымрэ нобэм къэсауэ зэдаIыгъу щыт зы политика яIэкъым. Хэхэсым щыIэхэр нахъыбэу дунем къызэртехъуэнур гугъуу щыт, дунейми лъэхъанми емзэгъ политика иужь итхэщ. Я нахъыбэм хэкум зэрыгъэзэжыу, абы щыIэ цIыхухэм дэгъусыу я бжыгъэр хагъэхъуа нэужь зауэкIэ абы щаФIэмыФI хамэхэр ирахуу щхьэхуит хъуижыу тхъэуэ псоуэ я гъащIэр ирахьэкIыФыну яФIощIыр. Хэтым хэкурыс псори муслимэныгъэкIэ къызэщIигъэтаджэу, хэхэсхэри иришэлIэжыу игъэзэуэн игугъэщ. Хэтми урысхэм ебийыныр лъэпкъым и къэуш хъун мурадкIэ адрей адрей къаФкасэгъу лъэпкъхэри мыбы къытехьэу зэуэшхуэ ирагъэкIуэкIыу хэкур къэхьижын я гугъэщ. Мы политикахэм хэкуми хэхэсми ФIыгъэ иригъэкIкъым, икIи Урысейм исхэми ФIыгъэ иригъэкIкъым. Хъуар аращи хэкум щыIэ ди цIыху мащIэр Урысэйм къыхегъэзыхьыр. Урысейри мы Iуэхум къыбгъэдэкIыу мэшынэр. Абы щхьэ фСБм къатырекъузэр. Адыгэр хэхэсым къикI политикам техъэу я къэралыгъуэр зэхагъэзэрыхьын яФIощIыр. Путини адрехэми мыбы щхьэ адыгэ Iуэхур зэрыщыту къэгъанэр.
Хэхэсым мелуан 6 хуэдиз адыгэ щыIэщ пэжщ. Ауэ мы екIуэкIыкIэмкIэ цIыху 600ым загъэзэжынукъым. Адыгэ лъэпкъри зэхэзехуэм хэкIынукъым. Ауэ мы екIукIыкIэр зэтхъуэкIынущ.
Ипэ дуней екIуэкIыкIэм адыгэ лъэпкъым гу лъегъэтэн хуейщ. Дунейр глобальный хъуащ. Ипэре лъэхъаным дищхьэ къырикIуам и губжьыр зауэкIэ, банэкIэ зыми къэтетхижыФынукъым. Урысейр хэти сыт жыррэIэ Глобальныйуэ дунейм нахъ лъэщ къэралыгъуэщ. Амэрикамрэ Урысеймрэи зэпыщIэтщи зым адрейм и къэрур зэрхигъэщIыным йоплъыр. Адыгэ хэкури Америка лъэныкъуэмкIэ уеплъмэ Урысейр зэрзыхэбгъэзэрыхыу и къарур щыхэбгъэщIыФыну зы щIыпIэщ.
Хэхэсым “Урысеймрэ адыгэхэмрэ яку сыт къыдэхъухьами зыгуэрурэ дауэ зы щIыналъэм зэрзэдэпсоуным игъуэгу къыздатхъыхьын хуейщ. Адыгэм къыращIар зауэкIэ мыхъуу дунейм и нобэм иIэт екIуэкIыкIэкIэ лъэныкъуэ егъазыу, адыгэм ипщэдейр къэлэжьын хуейщ.” жыпIэмэ лIы быукIа хуэдэу цIыхухэр долъейр. Дэлъей цIыхухэри иджыри къэс “муслимэныгъэ, урысыр сыт щыгъуи ди жэгъуэгъущ” хуэдэ псэлъэ гъэцIыуакIэ лъэпкъыр зыщIыпIи нэзмыгъэса, я политикам адыгэхэр къезмыгъэла цIыхухэращ нахъыбэу. Мы гупитIри зым зым тратхъурэ я гъащIэр ягъэкIыхьын нэхъ лъэпкъыр зыгъэкIуатэ зы Iуэхугъуэ хэтхэкъым. Мы гупитIым я гупщысэ темыхуэ зы гупщысэкIэ утыку укъихьэми “Уэ Урысхэм уарищIэгъэкъуэщ. Уэ ахэм нахъри унахъыкIэжщ.” жари къыптыратхъуэ. Ауэ “Лъэханым екIу политика дыхуэныкъуэщ.” жызыIэ гупщысэри лъэщ хъууэ щIидзащ хэхэсым. Хэкуми хэт сепсэлъами “Лъэханым екIу политика дыхуэныкъуэщ.” жызмыIа къэхэкIакъым. КЪэщыхэмкIакIэ хэкур пщэдейм зыхьыну зэгурыIуэм и пэшэр ахэр зэрхъун хуейри нахуэщ. Ауэ хэкурысхэр хэхэсым щыIэ цIыхухэм зэр хуэныкъуэм щхьэ дунейм и нобэм екIу политикар хэхэсым псом мыхъуми языныкъуэм къыдаIэтын хуейщ. НахъкIэ Урысейр къэпэтIысу лъэпкъитIым и зэгурымIуэныгъэр хуэухынукъым. Сыт щхьэ жыпIэми, хэхэсыр Америкам IэщIидза хъунурэ пщэдейм аткIэ мыткIэ Урыцейр зэхирригъэзэрыхъынущ. Абы щхьэ хэкурысхэри IэбэФкъым.
Хэхэсыр и хэку хуейижщ, хэкурысыр хэхэсым хуэныкъуэщ икIи зыкъиIэтын икIи экономикакIэ лъэщ хъуФыу тыншу псоун щхьэ, урысыр адыгэм гурыIуэу и къэралыгъуэр нахъ лъэщ ищIын хуэныкъуэщ.
Иджы Фегупщыс лIо Урысейм Абхъазыр къэралыгъуэ щхьэхуиту щIилъытар? Америкам Борис Елтсин хуэдэхэмкIэ Урысейр игъэувыIэри и щIы гъунэм нэс лъэбакъуэ икIащ. Грузияр и лъэныкъуэм зырилъэФалIэри, Урысейри экономикакIэ зытырикъутэри дунэйм нэхъ лъэщ дыдэу тэуват. Ауэ Путиным мыбы гу лъитэри Урысейр ипэ экономикакIэ лъэщ ищIижащ. Абхъазыр ипэкIэм щхьэхуитыу щIимлъытари Урысхэм Адыгэ-Абхъаз дийаспорар Америкам зэрIэщIидзам гу зэрримлытэФам къыхэкIт. Ауэ Урысейм мыбы гу щылъитэм Абхъазыр щхьэхуитыу илъытащ. Иджы Урысейм ипщедейр зэхэзгъэзэрыхьыФыну Адыгэ дийаспорар къэнэжащ. Грузиям и парламентым Урысхэм Адыгэм геноцид иращIылIащ жери къэралыгъуэ хабзэ къыщIигъэкIащ. Абхъаз зауэм къыпыщIэта Адыгэхэр ФIыуэ зэрилъагъум щхьэкъым мы хабзэр къыщIыдигъэкIар. Амэрикар апхуэдэу зэрхуеям щхьэщ. Амэрикари щIыхуеяр аращи пщэдей, дийаспора Адыгэхэм ящхьэр итхьэщIынурэ Урысейр зэхигъэзэрыхьын щхьэ Гуризям щигъэсэнурэ Адыгэ хэкуми, Урысейми ириутIыпщхьэнущ. Илъэс 30 сыт нэужь хэхэсым зыдыхэс лъэпкъхэм яхэшыпсыхьа Адыгэм “фэ Фы Адыгэщ. Фэ Урысхэм лей къывахащ. Грузиям Феплъ. Фи хабзэри зэтохуэр. Урысым Фтырахар къэтеФхиж. Ды Фрителъхьэщ. ДывдэIэпыкъунущ.” щажэпIам деж Урысейр зэрзэхэбгъэзэрыхъын хуэдиз икIи экономикакIэ зэрыбгъэлъэпэрэпэФын хуэдиз Адыгэ бгъуэтынущ. Мы Адыгэхэм ипэ зэхагъэзэрыхьынур езбы яхэкужьщ, тIанэи урысейм псорищ. Мыбы ФIы къызпысхын къудейр Америкаращ. Адыгэми Урысми ФIы къэлъысынукъым.
Урысейм мы жысIахэм гу лъитащ. Ауэ мы къэхъунум гу лъыстауэ къыпэтысыу зыгурыIуэн Адыгэи игъуэтакъым иджыр къэс. Абы щхьэ ипэ лъэпкъым мыбы гу лъегъэтэн хуейщ. Мы гупщысэм лъэпкъым дей лъэ щигъуэтынущи абы нэужь Урысеймрэ Адыгэмрэ зэдэтIысынурэ я унаФэр къэщтэнущ. Урысхэри Адыгэри пщэдей дахэ хуейщ. И хэку щылэжьэжыу икIи экономикакIэ лъэщ Адыгэм Урысейм зэран зэрхъуэмхъунур урысейми ещIэр. Адыгэми зауэкIэ банэкIэ игъэкIуэдын зы цIыху иIэкъым. ИбзэкIэ и хабзэкIэ и хэку тепсоухьын хуейщ.
“Мыпхудизрэ дгъэбия Урысейр къыдгурыIуэну?” жызыIэхэм яжызоIэ “Иужьрей хэку зэуэшхуэм Урысым дырищIыгъуу Нэмыцэм дезэуакъэ!” жоуэ.
Урысемрэ Адыгэмрэ язэхуаку къудэхъухьар тщыгъупщэнукъым пэжщ. А зэманми Урысхэмрэ Адыгэмрэ я зауэр хэт и Iуэху нахъыбэу къекIуами ари дощIэр. Англиямрэ Османская империямрэ ирагъэкIуэкIари дощIэжыр. Мыбы пщэдейм дызхьыну гупщысэ къыхэкIыр аращи къэхъуар едгъэзэжыФынукъым. ЕкIуэкIам Адыгэр текIуэдащи тезгъэкIуэдар Урысхэм я закъуэкъым. Адре лъэпкъхэм пэмыщ Адыгэм дунейм и екIуэкIыкIэм гу зэррамлъытэФари Iуэхум хэтт. ЕкIуэкIа емынэр емынем игъэкъэбзэнукъым. Емынэр зыгъэхъуижынур хъущхъуэращи ари дунейм зауэмрэ банэмрэ щыгъэкIуэдынращ.
Пэмыщууи нобэм деплъмэ Урысей гупщысэкIэ уеплъмэ КЪырымым ирахуахэм яхуэФащэр щIэжыным екIуэлIэным нахъри нахъ куэд къыхилъхьэнущ Урысейм ипщэдейм Адыгэхэм гурыIуэным.
Хэкур цIыху хуэныкъуэщ пэжщ. Ауэ хэкур Iэщэм хуэзышэн идеологиям зикI хуэныкъуэкъым. Абы щхьэ хэкум кIуэжынухэр абы щылэжьэн, щыпщIэнтIэн цIыхухэра хъун хуейщ. Урысыр зышышынэ зыри идеологиякIэ цIыху кIуэжам Урысейр зэрзэхигъэзэрыхьын гупщысэращ. Абы щхьэ и Iуэху иужь имытыу идеология закъуэ иужь итхэми хэкубжэр хуэгъэбыдэн хуейщ. Урысейм мы шынэр зыщхьэщихын щхьэ хэкум кIуэжхэм дэтIысу тхауэ абы щалэжьынумкIэ зэгурыIуэн хуейщ. ТIанэ зэрзэгурыIуам тетхэми илъэсит сыт хуэдизым Урысейм и паспортыр яритын хуейщ. Псом япэ хэхэсхэм ящIэФыну, ялэжьыФыну Iуэхухэр ахэм я пащхьэ къырилъхьэн, хигъэдэн хуейщ. Мыпхуэдэу хъумэ икIи ягу мыныкъуэу, икIи псоми ящхьэпэу Iуэхуугъуэхэр къекIуэкIыу щIидзэнущ.
Иужь дыдэуи Урысхэм дащыгурыIуэм деж сыт къэтпсэлъми, сыткIэ дызгурыIуэми бжэ гъэбыдахэм я къуагъым щIыдмыщIэу дагурыIуэн хуейщ. Мы Iуэхур фСБ Iуэхукъым. Мыр лъэпкъитIым я Iуэхущ. Урысейм итхьэмадэмрэ дэ дицIыхухэррэщ мы Iуэхур еспхынур.
Маргъущ вазир саврум
27.08.14
02:17

Bir cevap yazın