İDEOLOJİ İHRACI VE RUSLAR

Evet vatana İDEOLOJİ ihracına karşıyız. İkinci gündemi olan, Çerkesya dışındakilerin maşası olan, Çerkes insanlarını canavarlaştıracak veya zombileştirecek olan ideoloji ihracına karşıyız. Açıkça ve mertçe konuşup barış içinde devam edelim diyen insanların yaptığı ideoloji ihracatı değildir ve gerçeğin ifadesidir söyledikleri. Asıl buna karşı çıkan sözde RF yetkilileri ve FSB yetkilileridir RFyi ideolojik ihracata açık hale getiren ve ülkenin ve halkların geleceğini dinamitleyen!!!!!!

 

Marğuş Vezir

04.10.2018

14:32

ÇOK KIYMETLİ RUSYA FEDERASYONU YETKİLİLERİ ……

ÇOK KIYMETLİ RUSYA FEDERASYONU YETKİLİLERİ ve DÜNYAYI AĞLARIYLA KUŞATMIŞ ÇOK BAŞARILI İSTİHBARAT ÖRGÜTÜ FSB YETKİLİLERİ,

TEK KELİMEYLE: “HALT ETMEKTESİNİZ!!!”

(Olur da iletişim kurarsanız: margusvezir@gmail.com )

Hatko Tarık Topçu diyor! Kulaklarınızı iyi açın dinleyin dünyanın ikinci gücünü bu kafayla ileriye taşıyacağını zanneden zavallılar sürüsü:

“ Ben anarşist değilim.

Hırsız da değilim.

Terörist değilim.

Ajan da değilim.

Çerkesim ve Çerkesyalıyım.

Vatanımda yaşamak için buradayım.

Oturma iznimi neden iptal ediyorsunuz?

Büyük dedemin 1864 yılında zorla elinden aldığınız vatanında yaşama hakkını neden benim elimden de alıyorsunuz.”

Tek kelimeyle, Halt ediyorsunuz!

….

Vicdanınıza seslenmiyorum. Sizden dilendiğim bir kırıntı da yok. Size hep gerçeklerle seslendim ve barış dışında bir seçeneğimiz olmadığını söyledim. Bize ettiğiniz haksızlıkların uzlaşı içinde ortadan kaldırılarak geleceğe kan ve acıların sıçramaması gerektiğini söyledim.

Aynı coğrafyanın gerçeklerinin biz istemezsek bile bizi uzlaşmak zorunda bıraktığını dile getirdim.

Size hakaretler etmediğim gibi size şirinlik de yapmadım.

Hep gerçeklere uyanmanız için uyandım ve uyardım.

Kolayına kaçarak size karşı öfkeyi örgütleyip bundan da nemalanmadım.

Siz Rus Yönetimi olarak, FSB olarak ya kafanız basmamakta ya da düşmanlarınız derinden içinize sızmış ki bu denli önemli bir konuda doğru yapmaktan uzaksınız….

Burada bir duralım “SİZE KARŞI ÖFKEYİ ÖRGÜTLEMEK” dedim farkındaysanız! Bunu yapmak kadar kolay bir şey yok. Ayrıca günü de kârla kurtarmak ve nemalanmak için en kolay yol budur.

Aleyhinize anarşist olmamızı, terörist olmamızı, ajan olmamızı istiyorsunuz galiba! Rakibiniz olan Batı bunların saha çalışmasıyla zaten ilgileniyor ve bunları inceden işliyorken siz bizimle ilgili çözüm getirecek işlere yanaşmayarak düşmanınızla işbirliği yapıyorsunuz. Eğer durum buysa sorun yok, çünkü ülkenizin geleceğince heyecanlı, kanlı ve aksiyon dolu günler arzuluyorsunuz demektir!!! Tarık da tam bu noktada kurtulunması gereken bir imge. Çünkü Tarık hep “Barış diyor, uzlaşı diyor, kimsenin bir yere yontamayacağı demokrasi diyor(Çerkesler dahil), çalışmak diyor, alınteriyle yaşanacak vatana katkı diyor.” Ayrıca adam durmuyor. Barışa ve gerçeklere dayalı çözüm için insanları örgütlüyor, yıkıcı heyecanları gerçekçi taleplere dönüştürüyor. Yetmiyor vatana gidiyor ve her türlü provakasyona rağmen vatan topraklarında barışa ve iyi geleceğe ait fikirlerin tohumunu atıyor(sadece Çerkeslerin değil, herkesin)….

Siz farkında olmadan düşmanınız olan Batının oyununa gelen zavallılarsınız.

Böyle devam ederseniz de İKİNCİ BİR YELTSİN döneminde yeniden aksiyon dolu günlere döneceksiniz.

Kan ve şiddeti gerçekten mi istiyorsunuz veya çok votka içmekten aklınız mı tatilde!!!!!

Tarık Topçunun arkasındayız.

Biz olması gerekeni talep ederken ola ki canımızı yakarsanız bu bizi daha çok birbirimize kenetleyecektir.

Acının dozu artar da acıya karşı da duyarsızlaşırsak ve siz de gerçeklerin sesini duymayıp gerçeğe duyarsızlaşırsanız AKSİYON DOLU KANLI GÜNLERE GEBE KALIR GELECEK.

Bence bu kadar saf olamazsınız ki dünyanın ikinci gücüsünüz. Dünyaya şaka yapıyor olmalısınız!!!!

 

Marğuş Vezir

03.10.2018

17:02

Хэбзэгъуэщ Зэхэтхыр!!!!!

Хэбзэгъуэщ Зэхэтхыр!!!!!

Мис, псэм лъэ игъуэтри псалъэу зигъэлъэгъуащ.

Мы псалъэхэр Тхьэм и псэм и къипсыкIэщ.

Тхьэр гум къопсыкIыр. Гур Тхьэм и щIэныгъэщ, икIи гур Тхьэм щыщщ. Тхьэм и щIэныгъэ къипсыкIыр «гупс»щи «гупсысэ»ри Тхьэм и нэхуэкIэ цIыхур згъэгъуазэщ.

Щхьэм щы-хьэр гупсысэкъыми ар и нэхъыбэм щхьэусыгъуэщ, щыуагъэ дэгъусэщ.

Щхьэр гум едаIуэу щытмэ гъащIэм фIы лъагъуныгъэм и фэ дахэращ теуэнур.

Пэ зривгъэщыну, пэж фымылъухъуэ. Пэж къудейм фкIэлъыкIуэм ирикъунщ

ХАБЗЭ

Хабзэр сыт жыпIэмэ уипсэр зыхэлъ уибзэм еупщI.

Хабзэм жиIэмрэ пщIэн хуемрэ бощIэри пщIэр умгъэзащIэмэ бгъэгъуэщащ уи гъуэгури быцIыху закъуэр узэрмыцIыхуижращ…

Псэуми я къежьапIэр «гь»ращ.

«Гь»р «гьэ» хъури щIэныгъэ хъуащ.

«Гьэ»р «гу» хъури щIэныгъэм гъащIэ игъуэтащ.

«Гу»р «гь»уэ щыт «ТХЬЭМ» и щIэныгъэр гъащIэм хэзыбзэуэ Тхьэ Хабзэр зыгъэбзэрабзэ цIыхум кIуэцIылъращ.

 

Тхьэ хабзэр фIым тетщи хабзэм и жылэри фIыщ.

ЦIыхур фIыуэ зылъагуращи, Адыгэ Хабзэри Адыгэ ЦIыхум фIым тету къигъэхъуа дэхагъэщ.

ФIыуэ зэхэщIыкIыу, къыбгурыIуэу, къыбгурыIуар фIыкIэ хабзэ згъуэтау плъытэу, абы уи фIыгъэмкIэ зыхуэбгъэзэнымрэ, къыбгъэдэкIыр зэгъыу къэпщтэнращ цIыхум и фIы лъагъуныгъэм къикIыр.

Хабзэр, гъащIэр фIы лъагъуныгъэкIэ гъэбзэнщ.

Псэр згъабауэу згъабзэр псалъэщи, цIыхур ГъащIэм щызгъабзэр и ХАБЗЭращ.

Хабзэр къызыхэкIыр «хэ»ращи хэри цIыхугъэм и кIупщIэщи, Тхьэ ХабзэкIэ зекIуэу фIыр жылэм хэзылъхьэращ.

ЦIыхугъэри пцIыхунымрэ, пцIыхуу щытым щIэныгъэ ептынращ.

Хабзэр лъэпкъым и гъуазэщи лъэпкъыр дахэм хуэзгъазэщ.

Хабзэр, Iэпкъ лъэпкъ згъуэта ПСЭУКIЭщи ХАБЗЭНШЭУ къэнэныр пкъым псэр хэлъэтыкIынращ.

Хабзэр цIыхугъэм тетщ, цIыхугъэм темытыр текIуэдэгъуэщи ар Адыгэ цIыхум и жэгъуэгъущ.

Адыгэр зэфIэзгъувэжу, и пэжым тезгъувэжыу, жьы къыхэзылъхьэжынур и хабзэр къигъуэтижу зэхилъхьэжыным епхащ.

МЫ ХАБЗЭР АДЫГЭР АДЫГЭУ ЗЭФ1ЭЗГЪУВЭЖЫНРЭ ХУЭФАЩЭК1Э ЗЫГЪЭК1ЭТЭНуМРЭЩ.

Хабзэм и бзэр Адыгэпсэум гуры1уэнурэ ар ягъабзэурэ я къэк1уэныр дахэу къэхуэбзэж ящ1ижынущ.

Мы псалъэхэр зы цIыху тхьэмыщкIэракъым зипсалъэр, МЫ ПСАЛЪЭХЭР ЗЭХЭЗМЫЩIЭХЭРАЩ ТХЬЭМЫЩКIЭ защIэхэр.

ХАБЗЭМ И ПСАЛЪЭР ЗЫПХЫРЫМЫКIЫР ГЪУЭНЭ ПЩIАНЭЩ ИКIИ ЦIЫХУГЪЭКIЭ ПЦIАНЭЩИ, ХАБЗЭМ И ПСАЛЪЭР ЗЫПХЫРЫКIЫР БЫДЭУЭ ЛЪЭЩЫУ IУЩЫГЪЭКIЭ ДАХЭУ ХУЭПАРАЩ.

Хабзэр , Адыгэр гъащ1эм ц1ыхугъэк1э зыгъэбзэрщ. Мыбзэжыр мэулъийри улъияр ятIэм щыщ мэхъу.

Хабзэр Адыгэм и пщэдэлъщи зыхэзмылъхьэм, Адыгагъэм 1уэху хуи1эжкъым.

Хабзэм къыжиIар гум зэхихрэ пэт зэхэзмых зызыщIыу езIуэнтIэкIыу зизIуэнтыхьхэр лъапсэм ихупхъэхэщ.

Хабзэ зыпщIыхэмлъижым ибзэм жиIэр пщIэншэщи и макъыр пыупщIыпхьэщ.

Хабзэ зыпщIыхэмлъижым и Iэм IэщIэлъхэр къилэжьахэркъыми ахэр лъэпкъым къызэрфIидыгъуам щхьэ ахэр лъэпкъым ейижщ.

КъызыхэкIам зи фIыгъэ емыкIыр щыкIащи щыкIар зыхэгъэкIыпхъэщ.

Хабзэр сыт жыпIэмэ уипсэр зыхэлъ уибзэм еупщI.

ЖиIэмрэ пщIэн хуеймрэ бощIэри пщIэр умгъэзащIэмэ бгъэгъуэщащ уи гъуэгури быцIыху закъуэр узэрмыцIыхуижращ…

КЪЭРАЛЫГЪУЭ ХАБЗЭХЭМ ЯЩХЬЭЩИХУРЭ АДЫГЭМ ПХИРИХУМК1Э ПАЩХЬЭ ТКЪИУВЭНУРЭ ПСЭУРИ ЗЭХЭТХУНУЩ…

АДЫГЭМ ГУК1Э ЗХИБЗЭРЭ, АДЫГЭР ГЪАЩ1ЭМ ЩЫЗГЪЭБЗЭМК1Э УТЫКУ ТКЪИХЬЭЖЫНУЩ. ДИ ХАБЗЭР АДЫГЭМ ПХЫРЫК1ЫНУРЭ ДЫЗЭРЫТ ЛЪЭХЪАНЭМИ ДИ ПСЭУК1ЭР ПХЫРИГЪЭК1ЫНУЩ.

Пэжыр щIэнэкIалъэ зыщIым и пэр щIым щыщ хъунущ.

Маргъущ Везир

03.10.2018

22:43