…КIЭЩI КIЭЩIЫУ…..

...
2021’м екIуэкIыну щыт Переписьым ЧЕРКЕС(АДЫГЭ)уэ зегъэлъытэн хуейщ.
РФ къэралыгъуэр мыбы къыпэувкъым. Зы фlэщыгъэцlэкlэ дызэрыубыдыжыну lэмал дэгъуэ къэралым къыдитащи мы Iэмалыр гъэсэбэпын хуейщ.
Адыгэр дунэйпсом къызэращIэр ЧЕРКЕСщ.
Адыгэ хэкур къызэращIэ цIэр ЧЕРКЕСИЯщ.
ЗыкъэтщIэжын щхьэ дыкъызэращIэ цIэм гъащIэ еттижын хуейщ.
Хэхэсыр КАВКАЗ цIэкIэ ягъэхьэулейри мыбы кIэ зэригъуэтынур Хэкурысхэм ЧЕРКЭС цIэкIэ языгуэхьэжынращ.
Адыгэм ейр Адыгэм традмыгъэхын щхьэ ды Черкесу утыку дитын хуейщ.
Пэжыр зэфӀомгъувэмэ узпкъырауд. Ди пэжыр ЧЕРКЕСИЯмрэ ЧЕРКЕСымрэщ. Ар зигу темыхуэм я гугъэр дызпкъырухууэ Ӏэхьэ дахуэхъунращ зыщомгъэгъупщэ.
ЦӀыхур Ӏурихьмэ шхыӀэн трапхъуэ, лъэпкъыр Ӏурихьмэ ятӀэ тратхъуэржи иӀауэ хъуари щӀэхыу зрапхъуэр. Абы щхьэ Черкес, абы щхьэ Черкесия жытIэн хуейщ.
МВ

Bir cevap yazın