ДИАСПОРАМРЭ ХЭКУРЫСЫМРЭ

...

Диаспорами хэкурысми зэмыщхьу проблем куэди амалыгъуэ куэди яӏэщ.
Хэхэсыр зэрыӏыгъуэ я хэку ягъуэтижын е я хэку и цӏыху зырагъэбжын щхьэ куэд яӏэ къихынущ. Фондхэр яухуэу Адыгэ ӏуэхум елэжьыфынущ. Адыгэ ӏуэхум дунейр щагъэгъуазэфынущ. Лъэпкъ аджэхэм я зэщӏэгъэкъуэныгъэр къэгъэхъейыфынущ. Адыгэ ӏуэхур ӏэпэдэгъэлэл яхуэмщӏыфыну урысейр ӏуэхум къырашэлӏэфынущ.
Адыгэ ӏуэхум мамырыгъэкӏэ кӏэ игъуэтмэ хэткӏи ящхьэпэнущ.
Ныджы урысым къэрукӏэ гъэр дызэрищӏым щхьэ Адыгэ ӏуэхур зэфӏихмэ къэрукӏэ дэхуэхын фӏощӏ ауэ мыр захуэкъым. Зэбгъэжэту мамырыгъэрэ экономикэкӏэ зэпха лъэпкъхэм щӏызэзэуэн щхьэусыгъуэ щыӏэкъым…

Маргъущ Везир

  1. 30.07.2023

Bir cevap yazın