ÇERKESCE BİLENLERE… (MUTLAKA SONUNA KADAR OKUYUN LÜTFEN.)

ÇERKESCE BİLENLERE… (MUTLAKA SONUNA KADAR OKUYUN LÜTFEN.)

80’li yılların sonuna kadar köyde gelenekleriyle iç içe büyümüş herkes üniversite mezunu bireyler kadar çağın gerektirdiği sosyal bilgilere sahip ve genel toplum içinde aldıkları geleneksel eğitimden dolayı şehir toplumuyla eşdeğerdi veya biraz daha öndeydi Çerkes toplumunda. Yani modern toplumdan geride değillerdi çoğunlukla.

Şehirleşme aşamasında Çerkesler çağın gereklerini yerine getiremediler çoğunlukla. Geriye içi boş bir özgüven ve toplumsal deformasyon kaldı. Siyasette, ticarette, kültürel faaliyetlerde hep geride kalmaya başladık. Bize aktarılan ve geleceğe taşımamız için bize emanet edilen dil ve sosyal değerler aşındı. Zamana kendimizi uyarlayamadığımız için şehirler bizim için yok oluş oldu. Oysa ki biz her alanda faaliyetlerimizde başarılı olabilecek ve toplumda kamu gücü oluşturacak potansiyele ve eğilime sahiptik. Kendimizle ilgili her şeyi erteleye erteleye bu hale geldik.

Artık, “Yeter!” deme zamanıdır. En büyük yitirdiğimiz değerimiz dilimizdir. Dil bilen son nesil ömrünü tamamladığında dilimiz tamamen yok olacak.

Hatırlayın eski günleri. Ne sosyal toplumda ve yaşayış tarzımızda kimseden geride kalmayı kendimize yakıştıramazdık. Şu an dilimizi, kültürümüzü çağın imkanlarıyla koruma noktasında çok gerideyiz. Dil konusunda çağın imkanlarını kullanarak dilimizi yeniden ayağa kaldırmalıyız.

Bize yakışmayan şey yapabileceklerimizi yapmamamızdır. Yapabileceklerimizi yapmadan Çerkes olamayız.Sürüklenerek, Çerkes kalamayız…

Dili konuşabilen insanlarımıza sesleniyorum “HİÇ BİRİNİZ KONUŞTUĞU DİLİ YAZAMAYACAK KADAR YETENEKSİZ VE ACİZ DEĞİLSİNİZ. EĞER Kİ ÇERKESLİĞİNİZLE GURUR DUYUYORSANIZ -Kİ DUYUYORSUNUZ- O HALDE ÇERKESLİĞİNİZİN GEREĞİNİ YAPIN. ÇERKESSENİZ ACZİYETE TESLİM OLAMAZSINIZ, MUTLAKA BİR YOLUNU BULURSUNUZ.” Söz uçar, yazı kalır. Söz geçici bir barınaktır, yel alır. Yazı dayanıklı bir konuttur, çoluk çocuğa barınaktır ve geleceğe mirastır. Yazı, kurumsaldır ve hep ciddidir. Söz, boşlukta yitendir…

Bazıları için bir hafta bazıları için onbeş gün.. Lütfen övündüğünüz Çerkesliğinizin dilini okur yazar hale getirin. Bol bol yazın. Çağın imkanları da müsait, bahane de bulamazsınız. Emin olun hepinizde ayrı ayrı güzel parçaları var Çerkescenin başkalarının unutmuş olduğu.

Kırın artık zinciri. Acizlik hissi bize yakışmıyor. Ertelemek bize yakışmıyor. Bize yakışanı mutlaka bir yolunu bulmaktır.

ÇERKESCE ALFABE LİNKLERİ:

ÇERKESCE(KABARDEY)

https://yadi.sk/i/5nbbbGxbQQvTvQ

ÇERKESCE (ÇEMIRGUEY/HATIKHUEY,ABZEX…)

https://yadi.sk/i/l-QZhjz-vr5Jew

ERTELEMEK İÇİN ÇOK GEÇ. ERTELEDİĞİMİZ VAR OLUŞUMUZDUR. UNUTMAYIN.

Marguş Vezir

24.11.2020

20:47

ЧЕРКЭСРЭ ЧЕРКЕСИЯ ПСАЛЪЭМРЭ КЪЫЗЭФIЭДМЫГЪУВЭЖЫФМЭ ХЭХЭСРИ ХЭКУРЫСРИ ЗЫ ЩIЫПIИ ДЫНАГЪЭСЫНУКЪЫМ

Дызэкъуэтмэ дылъэщщ жыдоIэ.Ауэ дыздызэкъуэувэн хуей махуэм пкъырыпкъу дызэпкъырохур хэхэсыр нэхъыбэм.
Адыгэ лъэпкъым и бжыгъэм %90ыр хэхэс ящIу щыракъухьам адрей Кабказ лъэпкъхэм нэхъыбэ дыдэу хэхэс хъуам я бжыгъэр я бжыгъэ псом и %10ым нэс лъэпкъ щыIэтэкъым. А хэхэс хъуа лъэпкъхэр адыгэхэр хэхэсу зыдыхэс щIыпIэхэм дэри ды Черкэсщ жаIэурэ я щхьэхуэныгъэр яхъумащ Адыгэм и цIэу дунейр къазэреджэ я цIэмкIэ. Адрей лъэпкъ псори Адыгэм еплъытэмэ дунейм къэмыщIэ зэр лжэпкъхэм къыбгъэдэкIыу мы Iуэхур мыпхуэдэу екIуэкIащ. Адыгэхэм Черкес цIэкIэ хасэ яухуэну хуиттэкъым абы щхьэ Черкесияр къыхэзубыдэ щIыпIэцIэ КАВКАЗкIэ хасэхэр яухуащ. Адрей лъэпкъыу Шэшэн, Iосет, Лезги, Апхъаз, Карщей, Балкъар, Авар, Кумук хуэдэ лъэпкъхэм щыщхэри хасэхэм къекIуэлIащ. Я нэхъыбэри Черкес зыфIэщIижурэ ды Черкесщ жаIэурэ Адыгэхэм къытхэтахэщ. Ди къафэхэр ди щытыкIэхэр езбы зыдырагъэкIууэ теплъэкIэ къыдэщхьахэщ.
Шэшэнрэ Апхъаз зауэмкIэ Шэшэнымрэ Апхъазымрэ зэрымы Черкесыр, ахэр зэры щхьэхуэ лъэпкъхэр утыку къихьа щхьэ Адыгэр яIэ къызэрихькIэ ядэIэпыкъуащ а лъэпкъхэм. Зауэ нэужьым хасэ щхьэхуэхэр яухуэри псори Кавказ хасэхэм гуэкIри я Iуэху еплъижахэщ. Адыгэхэми кавказ хасэхэр къаIэщIэна щхьэ Адыгэ Iуэху жызмыIэф зы тегъэпсыхьыгъуэм ирагъахуэри Адыгэ Iуэхур сыткIи иужь къырагъэгъэнащ. АдыгэцIэкIэ Iуэху езыхьэжьэм и Iуэхум къыпэрыуэхэурэ “Кавказ цIэкIэ Iуэху фыщIэмэ фи Iуэхур нэхъ зекIуэнщ”ыр къэралыгъуэ хабзэ щэхуу Адыгэм къыраухылIащ. “Дэ ды Черкесщ Черкесия дырилъэпкъщ икIи Адыгэмрэ Черкесымрэ зыщ.” жызыIэхэми хасэхэм къэпэрыуэн, гъэпщкIуакIэ зыгъэшынэн, е я тIасхъэ щIэзыхын куэди хасэхэм къытхагъэзэрыхьащ. “Хасэхэм Адыгэ Iуэху зырахуэкъым Адыгэ Iуэху зэрахуэн хуейщ!” жытIэхукIи “Фэ фы микро фаюистщ. Ди къуэшхэм дауэ фыIукI яжетIэну!” хуэдэ псалъэкIэ пэжыр ягъэпыудыну хущIэкъуахэщ, иджыпстуи ар дыдэр ящIэр.
Апхъаз хасэхэм Адыгэ Iуэхур яфIэмIуэху щхьэ дэ Абази къытхэтщ жаIэурэ Адыгэр Адыгэ Iуэхум ирамгъэплъ щхьэ Апхъаз Iуэхур дэни ипэ къыщырагъэщ. Абазину Черкесия лъэпкъыу щыт Абазэхэм я щхъэр зэхагъэзэрыхьри Адыгэмрэ Апхъазымрэ я зэхуаку къыданэ. “Абазэ” цIэр зэры Адыгэ цIар ябзыщIыри Шапсыгъ, Убых, Абэзэхэ хуэдэ Адыгэ лэпкъхэм я щIы цIэуэ щыта Абазэр “Адыгэ хэкум Абазэ цIэ зезыхьа лъэныкъуэр Мэгало Апхъазям хагъэхьэн” гупщысэм щхьэ къэгъэсэбэпыр.Ауэ нобэм АбазэкIэ дызэджэ Абазин лъэпкъым Черкесиями хэхэсыми щызэрихьэ хабзэри Адыгэ хабзэщ, я хэкури Черкесхэм(Адыгэ) я хэку Черкесиящ.
Кавказ хасэхэм Черкес льэпкьым сытри къыхырагъэубыдэ, Черкесым(Адыгэм) ейр кавказ ящIыурэ Адыгэм(Черкес) IэщIырагъэх…
ЖысIэр аращи зы лIэпкъыр и хэку IэщIэпхын папщIэ зэтекъутэныр зэры гэноцидым хуэдэу Адыгэ лъэпкъым ЧЕРКЕСРэ ЧЕРКЕСИЯ цIэхэмрэ яIэщIэхынри нобэм и гэноцидщ. Мыр дэ ди цIыхум дэ къыдещIылIэж.Ди хэкум тепщэ хуэхъун щхьэ ди лъэпкъыр зэтезукIахэмрэ дэдейуэ щытыр кавказ щIыуэ зэрегъэпхъуэн Iуэхугъуэр зыщ.
Аращ ди хэкуэгъухэ кIэщIу жысIэнщи дэдейр зэредмыгъэгъэпхъуэн щхьэ Черкесрэ Черкесия псалъэхэмрэ гъащIэ яттижын хуейщ. “Адыгэрэ Адыгэ хэку” псалъэмрэ ткIуэцIылъ дигущ. “Черкесымрэ Черкесиямрэ” ди Iэпкъ лжэпкъщ, ди IэштIымщ, ди лъэщ дунейм тщызезхьэну.
Дэ Черкесрэ Черкесиярэм зеттыхукIэ дыздырикIуэну ди гъуэгури нахуэ хъунущ. Фэ хэкумкIэ къэвгъаблэ нэхур. Нэхм тщызхуэвгъэсиж.
Маргъущ Везир
22.11.2020
00:08

…КIЭЩI КIЭЩIЫУ…..

2021’м екIуэкIыну щыт Переписьым ЧЕРКЕС(АДЫГЭ)уэ зегъэлъытэн хуейщ.
РФ къэралыгъуэр мыбы къыпэувкъым. Зы фlэщыгъэцlэкlэ дызэрыубыдыжыну lэмал дэгъуэ къэралым къыдитащи мы Iэмалыр гъэсэбэпын хуейщ.
Адыгэр дунэйпсом къызэращIэр ЧЕРКЕСщ.
Адыгэ хэкур къызэращIэ цIэр ЧЕРКЕСИЯщ.
ЗыкъэтщIэжын щхьэ дыкъызэращIэ цIэм гъащIэ еттижын хуейщ.
Хэхэсыр КАВКАЗ цIэкIэ ягъэхьэулейри мыбы кIэ зэригъуэтынур Хэкурысхэм ЧЕРКЭС цIэкIэ языгуэхьэжынращ.
Адыгэм ейр Адыгэм традмыгъэхын щхьэ ды Черкесу утыку дитын хуейщ.
Пэжыр зэфӀомгъувэмэ узпкъырауд. Ди пэжыр ЧЕРКЕСИЯмрэ ЧЕРКЕСымрэщ. Ар зигу темыхуэм я гугъэр дызпкъырухууэ Ӏэхьэ дахуэхъунращ зыщомгъэгъупщэ.
ЦӀыхур Ӏурихьмэ шхыӀэн трапхъуэ, лъэпкъыр Ӏурихьмэ ятӀэ тратхъуэржи иӀауэ хъуари щӀэхыу зрапхъуэр. Абы щхьэ Черкес, абы щхьэ Черкесия жытIэн хуейщ.
МВ

KAFFED AKLIMIZLA ALAY MI EDİYOR!

Hem çıkacaksınız kamuoyu karşısına, diyeceksiniz “Evet, Çerkeslik yapıyoruz!” diyeceksiniz hem de Çerkes ismini ve halkını yok sayacaksınız bir de kamuoyunda karşılığı olmayan Adıge ve Adıgece kavramlarıyla Çerkes halkını kamuoyunda görünmez kılacaksınız!
“Diyane” Dergisine bakın: Abaza, Abazaca, Adıge, Adıgece…. Maalesef Diyane Dergisi Çerkes ve Çerkesya gerçeklerini manipüle eden bir elin elinde. Gerçeklerimiz kavram kargaşalarıyla manipüle edilmekte. Abhazya sevdasına ve megalo Abhazya idealine hizmet edilmekte Çerkeslerin tarihi vatanlarından bir parçayı kavram kargaşından yararlanarak Abhazya’ya iç etme idealine hizmet etmekte ayrıca Türkiye kamuoyunda da Çerkes meselesini görünmezliğe ve karmaşaya sürüklemeye hizmet etmektedir. Tarihi gerçeklere göre Abaze adı Çerkesler için kullanılan bir isimken daha sonra Abazinler ve daha da sonra Abhazlar artı Abazinler için Abaza şeklinde kullanılmaya başlanmış bir isimdir. Çerkesya’nın çocuklarına miras olan tarihi Abaze bölgesini Abhazya bölgesi gibi gösterip Çerkeslere ait olanı iç etme çabasını görüyor ve karşı çıkıyoruz.
Hiçbir Abhaz derneği Çerkes meselesine ilgi göstermezken çesitli söylem ve manipülasyonlarla Çerkeslerin kendi kurumunda hareketsiz kılınmasını kabul etmiyoruz.
Vezir Marguş
18.11.2020
22:12

ДАХ’ЫМ ХУЭГЪЭЗАЩ….

ДАХ’ЫМ ХУЭГЪЭЗАЩ….


Лъэпкъхэр лъэпкъхэм я бийкъым. Лъэпкъхэр зэзгъэбийуэ зэрызгъэукӀыр абы тепщэ хуэхъуа цӀыхухэращ и нэхъыбэм…
Адэм ищӀам щхьэ быныр ягъэкъуаншэкъым ауэ лъэпкъым и гъащӀэр абы и цӀэр щыӀэхукӀэщи зы лъэпкъым адрейм ириха мыхъумыщӀэр зэрзыхуигъэгъужын хуейри а зыращӀа щӀэблэ закъуэм къыщымынэу къыщӀэхъуэну щӀэблэ псоми хуэгъэза хъун хуейщ.
Черкесияр дэ Адыгэм(Черкес) ди хэкущ. ЗауэщӀэрэ банэщӀэрэ тхуэйкъым ауэ ди хэку дыхуейыжщ. Ди хэку хэт исыми мамырыгъэкӀэ Адыгэ лъэпкъым зэри хэкум щӀыхь хуащӀу Адыгэми ахэм я псоукӀэм щӀыхь хуищӀу, адыгэ хэкум адыгэфэ игъуэтауэ зы гъащӀэ тхуейщ. Урысым илъэсищэм щӀигъуу мамырыгъэкӀэ дащыдэпсоуфакӀэ ахэми мамырыгъэр ипэкӀэ зэридгъэщыр къэгурыӀуагъэнщ. Ауэ нобэ РФм и унэфэщӀхэм мыбы гу лъатэу мамырыгъэм хущӀэкъу, адыгэ лъэпкъым зэрщыгугъыр утыку къизылъхьэ зы политика нэхърэ адыгэм и щхьэ къырикӀуар зыфӀэзмыгъэщӀ зы политика зэрахуэр. Мыр зи Ӏуэху къызэкӀур урысрэ адыгэмрэ нэмыщӀ дыгъэ къуэхьэпӀэм щыпсо лъэпкъхэращ…
Адыгэхэм фащымышынэ фащыгугъу. Дыгъуасэ и бжыгъэм и %90ыр и хэку патхъа адыгэм и гугъэр гъэкӀуэдыпэнращ шынагъуэр, адыгэм щыгугъунракъым. Адыгэр илъэс 300 хуэдиз зэуа пэтрэ зикӀ мамырыгъэ е зэдэпсоуныгъэм и зэхэкъутакӀуэ хъуакъым.
Пэжхэр зэблэшыным хэти фыкӀэрыкӀ. РФр къэкӀуэну зэманым цӀыху бжыгъэ куэл хуэныкъуэщ. Адыгэр икӀи губзыгъэщ, икӀи лэжьакӀуэщ, икӀи и гур зыдэщыӀэр РФм и гуэтыгъуэ зы щӀыщ. Мыбы фелэжь ДАХыр.
Ипэ Адыгэ хэкур ЧЕРКЕСИЯуэ евгъэлъытэжи зэхэвгъэхьэжи РФм адыгэу исым и гур хуабэу ефпхылӀэ. ТӀанэ хэхэс адыгэм хэт мамырыгъэм тету и пщӀэнтӀэпсрэ и къэрумрэкӀэ зынигъазэми екӀуэлӀэжыпэ хуэвгъэхъу хэкур ахэм. Адрей адыгэхэри пэжрэ, захукӀэ мамырыгъэм тету къэралыгъуэм и цӀыхуу нызэркӀуэжынум фелэжь…
ЗэтекӀутеныр гугъукъым, нэхъ тыншщ. Дэ зэтекъутэ тхуейкъым…

Маргъущ Везир
19.02.2020
23:23

BU MÜCADELE FALAN DEĞİL…

BU MÜCADELE FALAN DEĞİL…
LÜTFEN BU YAZIYI PAYLAŞIN….


Bırakın artık şu “Çerkesi herkes kılma” hezeyanını!!!!
Eğer Адыгэ= Çerkes halkının kurumu değil de “her Kafkasyalı=Çerkes” kurumu iseniz lütfen tabelanızdan Çerkes adımızı silin…
Şu “Adıgece” ucubesinden bir kurtulamadık. “Çerkes Derneği Адыгэ Хасэ” yaptırmayan güç kim bilmek istiyoruz!!! Yoksa siz bize Çerkes=Herkes mi diyorsunuz halen!!! Açık olun!!!
Şu an tabanınız %95(Aslında çok daha fazla) Адыгэ yani Çerkes. Çerkes Derneği=Адыгэ Хасэ değilseniz bilelim. Terminolojik çarpıtma yapmıyorsanız terminolojik hata yapma lüksünüz yok. Derhal ya düzeltme bekliyoruz ya da terminolojik çarpıtma yaptığınızı kabul ediyoruz!
2020 Çerkesya’da Адыгэ=Çerkes halkının siyasi olarak yeniden güç olabilmek için Çerkes adını hep birlikte tescil ettirme mücadelesini görmezden geliyorsunuz!!!
Ne Koble Muammer ne de Hatko Tarık’a ve başkalarına yeterince sahip çıkmıyorsunuz!!!!
Kefken hezeyanını ısrarla sürdürüyorsunuz!!!
Ne Çerkesya halkı için kadim vatanları için vatandaşlık mücadelesi veriyorsunuz ne de insanlarımızı mevcut durumlar hakkında (öğrencilik, yaşam koşulları vs) bilgilendiriyorsunuz!!!!
Дызэкъуэтмэ тлъэщщ.” diyorsunuz ama Фэ къуагъым фыкъукъуэкӀкъым!
Kemikleri sızlıyor o eski emekçilerin!!!!

SİZİ HERKES OLMAYAN ÇERKES (АДЫГЭ) КİMLİĞİMLE ŞİDDETLE KINIYORUM.

09.02.2020

Marguş Vezir