AYI DERİN UYKUDA

AYI DERİN UYKUDA
Rusya Federasyonu diyasporadaki Çerkes halkının asimilasyonunu büyük bir hazla izlemekte ve bunu alkışlamaktadır.
Çerkeslerin asimilasyonunun hızlı bir şekilde tamamlanması global bir projedir. Özünü koruyan bir halkı manipüle edip onlardan asimetrik müttefikler yaratıp ölüme yollayamazsınız. Manipüle olmuş ve mutantlaşmış bir halktan istediğiniz mankurt canavarı yaratabilirsiniz.
Çerkes halkı yeterince asimile edilince ve toplumsal refleksleri bozulunca sahaya inilecek ve terminatör asimetrik savaşçılar yetiştirilecek. RF bu unsurları hiçbir zaman yenemeyecek sahada Rus halkı da yaşadığı için bölgeyi istediği gibi dümdüz edip sahayı temizleyemeyecek, ekonomik olarak istikrarsızlık için çok ağır bedeller ödeyerek sarsılacaktır.
RF şu an rakiplerinin radikal dinci gruplarına karşı kendi kontrollü dincilerini yetiştirip bölgeyi kontrol edebileceği saplantısındadır. Kontrollü terör yaratıp bu terörü bastırıp yarattığı korkuyla hakimiyetini sürdürmek gizli bir devlet politikasıdır. Ruslar yanlış politikayla zaman kaybederken rakipleri yukarıda belirtilen projeyi uygulamaktadır.
RF asimile olmamış Çerkesleri mumla aratacaktır gerçek bir istikrar için eğer Çerkes sorununu çözmezse. Ayı uyandığında ayının habitatı yaşanamaz halde olacaktır.
Vezir Marguş
5.9.2023

ASİMİLASYON VE ASİMETRİK CEHENNEM

ASİMİLASYON VE ASİMETRİK CEHENNEM
Göstermelik ve sorunun özüne dokunmayan yasal düzenlemelerle bu iş çözülmez.
Karaçay/İnguş/Balkar/Çeçen halkları için yapılmış geri dönüşle ilgili yasalar gibi ilgili olduğu sorunu çözmek maksatlı yasalar olmalı.
Yasalar çıktığında da orta ve uzun dönemli olarak rehabilitasyonu da düzenlenlemeli.
Yasalar çıktığında bu yasaların uygulanacağı Çerkes halkı için de net enformasyonu ve propagandayı da RF devleti yapmalı.
Şu an dönüşü bireysel çabaya bağlayarak kendini koruduğunu zanneden RF yarın asimile olmuş ve her türlü propagandadan etkilenecek Çerkes kitlesinden devşirilecek asimetrik unsurlara karşı kendini koruyamayacaktır. Bu da herkesin felaketi olacaktır.
Çerkeslerin diyasporada asimile edilmesi RF için kazanç değil aksine cehennemin kapısını açmaktır..
Vezir Marguş
17.08.2021

KAFKASÇILIK VE RADİKALİZM

KAFKASÇILIK VE RADİKALİZM
Kafkasçılığın Kuzey Kafkasya’da hizmet ettirilmeye çalışıldığı amaç halkları flulaştırıp agresif bir radikal bölge oluşturup global güçlerin piyonu yapmaktır.
Çeçenlere bu radikalizm kötülüğü yapılmıştır. Bu kötülük ihraç edilmeye çalışılmaktadır. Kafkasçılık bir tuzaktır.
Çeçen halkının sosyal genlerinde komşu halklarla dayanışma ve kimlikli işbirliği ruhu vardır. Çeçen halkı radikalizmle güç kaybederken KK’da radikalizmi yeşertecek kafkasçılık için global güçler devrededir.
Güçleri ortak düşmana karşı birleştirip savaşla ayağa kalkılmasının mümkünlüğü empoze edilmektedir. Empoze edenlerin yaratacağı felaket en az önceki felaketler kadar büyüktür.
….
24.11.2022
Vezir Marguş

ДИАСПОРАМРЭ ХЭКУРЫСЫМРЭ

Диаспорами хэкурысми зэмыщхьу проблем куэди амалыгъуэ куэди яӏэщ.
Хэхэсыр зэрыӏыгъуэ я хэку ягъуэтижын е я хэку и цӏыху зырагъэбжын щхьэ куэд яӏэ къихынущ. Фондхэр яухуэу Адыгэ ӏуэхум елэжьыфынущ. Адыгэ ӏуэхум дунейр щагъэгъуазэфынущ. Лъэпкъ аджэхэм я зэщӏэгъэкъуэныгъэр къэгъэхъейыфынущ. Адыгэ ӏуэхур ӏэпэдэгъэлэл яхуэмщӏыфыну урысейр ӏуэхум къырашэлӏэфынущ.
Адыгэ ӏуэхум мамырыгъэкӏэ кӏэ игъуэтмэ хэткӏи ящхьэпэнущ.
Ныджы урысым къэрукӏэ гъэр дызэрищӏым щхьэ Адыгэ ӏуэхур зэфӏихмэ къэрукӏэ дэхуэхын фӏощӏ ауэ мыр захуэкъым. Зэбгъэжэту мамырыгъэрэ экономикэкӏэ зэпха лъэпкъхэм щӏызэзэуэн щхьэусыгъуэ щыӏэкъым…

Маргъущ Везир

  1. 30.07.2023

NELER YAPMALI

*Yasaların en müsait olduğu ülkede Çerkesya Vakfı/Circassia Foundation gerekirse Çerkesya Parlementosu/Circassia Parliament kurmalıyız.
Varlığımızın yasal olarak medeni dünyada varlığı için çalıştığımızı beyan etmeliyiz. Dikkatimizi ve dikkatleri meselemize odaklamalıyız.
*Çerkesya’nın Çerkes halkına ait olduğunun ve yasal olarak Çerkes halkının fiziki dönüşünün altyapısı için propaganda yapmak
*Tüm Çerkeslerin bu yapıya bağış yapmasını ulusal bir görev şeklinde içselleştirmeleri için yayın ve propaganda yapmak
*Çerkesya’nın mitolojisinin, insanlık felsefesinin, tarihinin dünyaya tanıtılması
*Çerkes kültürüne ait değerlerin tescillenip korunması
*Çerkesya’daki halklarla Çerkes Sorununun barış içinde çözümü için somut kanallar oluşturmak
*Açık kaynaklardan ilan edilen amaçlar için maddi yardım toplamak
*Çerkesya’nın yeniden inşası için ekonomik teşekküller oluşturmak
*Çerkesya’da ve diyasporada üretim ve teknoloji gibi belli alanlarda yoğunlaşmak ve kalifiye, üretken alanlar oluşturmak
*Birbirlerini gözeten ekonomik bir güç birliği ile Çerkesya idealine kendini adamak…
Önce ciddi bir beyin takımı, sonra sahada olanların entegrasyonu, sonra kurumsallaşma… Ekonomik ve toplumsal akışı arkasına alan bir hareket mutlaka başarır…
Toplumumuzda “lheph oxu/toplum meselesi” görülen meseleleri toplumun her şeyin üstünde görmesi bizim ruhsal genlerimizde olan bir özelliğimizdir. Bu konuya odaklanırsak başaracağız…
Potansiyelimiz var, sadece doğru kıvılcım gerekiyor.

27.07.2023

Vezir Marguş

Oluşumlarımız Üzerine

OLUŞUMLARIMIZ ÜZERİNE
Ülken Çerkesya’dan sürüldün, Çerkes halkı olarak Çerkesya’nın kaderi için canlar verdin insanlık tarihi boyunca. Kendi imzan olan Çerkes ve Çerkesya’nın kaderini elbet tartışacaksın ve karar da alacaksın. Bunda bir tuhaflık yok. Tuhaflık Çerkes’im demeden Çerkesya benim vatanım ve kadim haklarım var demeden mücadele ettiğini iddia etmektir.
Sadece diyasporanın da sadece şu an Çerkesya’da yaşayanların da özel söz söyleme alanları ve eylem alanları da vardır elbet. Ama Çerkes ve Çerkesya mücadelesi ortaktır.
Kimsenin yedeğinde ve gölgesinde olmadan insanlık tarihi boyunca vardık. İnancımızı ve var olma irademizi zamana uygun şekilde yeniden örgütleme potansiyelimiz var ve buna kimse karşı duramaz.
Mevcutta umut veren iki oluşum vardır. Birincisi Çerkesya Hareketi’dir ve Çerkes halkında bilinç uyandırmayı ve örgütlemeyi misyon edinen barışçıl bir oluşumdur. İkincisi Birleşik Çerkesya Konseyi’dir. İkincisi diyasporada ihtiyacımız olan siyasi alan açma işlevine taliptir… İkisine de ve Diyaspora Çerkes Birliği adında bir oluşuma da ihtiyacımız var üçüncü olarak.

31.07.2023

Vezir Marguş

ÇERKESYA ÜZERİNE

ÇERKESYA ÜZERİNE
“””Çağımızda bağımsızlık kavramı değişti, tüm devletler bir şekilde birbirleri ile bağımlı bir hale geldi. Paydaşlar, metod, zamanlama..Bütün bunlar tartışılabilir ancak, bu günlerde gündemde olan ” Bağımsız Çerkesya ” söylem ve faaliyetlerini bu minvalde değerlendirmek gerekir. Birinci soru şu: Çerkesya ( içerikli ve nitelikli ) olmadan Çerkes kimliği devam ettirilebilir mi? İkinci soru ise; Rusya Federasyonu için de bir ” Çerkesya ” mümkün mü? Mümkün ise bu nasıl sağlanacak? Yakup Temel “””
Benim mücadele önerim:
ÇERKESYA FEDERAL BÖLGESİ
Rusya Federasyonu Çerkes Sorununu çözmek için Federasyonda Çerkesya Federasyon Bölgesini Çerkesya toprakları üzerinde ilan etmeli ve sorunu Çerkes halkıyla beraber çözmelidir.

İlan edilecek Çerkesya Federal bölgesi içinde kalacak Adıgey, Kabardey-Balkar, Osetyanın Mozdok Bölgesi, Karaçay-Çerkesya bölgelerinin, Krasnodar ve Stavropol bölgelerinin resmi statüsünün korunarak diyasporaya savrulmuş Çerkes halkının ve Çerkesya halklarının tarihi vatanlarına dönüşü ve entegrasyonu tüm bölgelerin işbirliğiyle ve temsilcilerinin katılacağı bir yapıyla somut bir mekanizma kurularak çözülmelidir. Ayrıca Çerkes halkının oransal olarak haksızlığa uğrayacağı ve tanımayacağı toprak paylaşımı gibi meseleler gündeme getirilmemeli ve tarihi olarak Çerkesya topraklarında yaşama hakkı olan Çerkesler ve Çerkesya’ya yeni eklemlenmiş halkların demokratik olarak beraber yaşayıp renklerini koruyabileceği bir yapı hedeflenmelidir.

Rusya Federasyonu dışında yaşayan diyaspora Çerkeslerinin Rusya Federasyonu vatandaşı olduğu Federasyon yasalarında açıkça ifade edilmelidir ve diyasporadaki Çerkeslerin ve Çerkesya halklarının Çerkesya Federal Bölgesi yönetiminin özel olarak ilgilenmesi ve çözüm geliştirmeleri yasal zorunluluk olarak bu bölgenin yönetimine verilmelidir. Çerkesler bu yönetimde özel bir statüyle temsil edilmelidir. Şu an Çerkesyada yaşayan tüm halklar da bu mekanizmada temsil edilmelidir. Bölgede Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Çerkes halkının sorunuyla özelde ilgilenen bir birim teşkil ederek uluslararası iş ve işlemleri yürütmelidir. Yerel birimler ise yerelde Çerkes halkının yerleşim, istihdam, bürokratik işlemler, eğitim gibi alanlardaki ihtiyaçlarını çözecek mekanizmaları işletmelidir.

….

DAHASI VE FAZLASI MÜMKÜN MÜ? EVET. HAYAL Mİ? HAYIR… ÇÖZÜMSÜZLÜK GELECEĞİN ALTINA YERLEŞTİRİLMİŞ BİR DİNAMİTTİR VE BİZ BARIŞ İÇİNDE GELECEĞE UZANMAK İSTİYORUZ.

Marguş Vezir

26.04.2021

21:54

  • .

Read More

BİRİNCİ ULUSLARARASI BAĞIMSIZ ÇERKESYA KONFERANSI

 

BİRİNCİ ULUSLARARASI BAĞIMSIZ ÇERKESYA KONFERANSI
Sürgün ve soykırıma kadar bilinen insanlık tarihi boyunca bağımsız bir yer işgal etmiş Çerkeslerin Çerkesya’nın ayağa kaldırılmasını bir konferansta tartışmaya açmaları olağandır. Çerkesleri varlığına ve istikrarına tehdit gören ve açılan yaraları iyileştirebilecekken açık veya kapalı olarak Çerkes halkına agresif ve kontrolcü olarak yaklaşan RF rasyonel bağlamda bir yaklaşım geliştirmediği için bu meseleyi kendi eliyle uluslararası toplumun kucağına kendisi bırakmıştır.
Pek çok konuşmacı temsil ettikleri odakların çıkarını gözeterek pek çok parıltılı tezler ortaya koyacaktır. Toplumumuz için felaketle sonuçlanabilecek senaryolara dahil olmamıza sebep olabilecek yol haritaları da önümüze konabilecektir. Ancak eğer Birleşik Çerkesya Konseyi tüm her şeyin farkında olarak uygulanabilecek çözümü zamana uygun olarak ortaya koyup kendi yol haritamızı görünür kılabilirse kimse meselemizi istismar edemeyecektir. RF her şekilde rasyonel çözüm için meseleyi gündemine almak zorunda kalacaktır.
Diyaspora, eğer RF tarafından rasyonel politikalarla Çerkes Meselesi çözülmezse RF için uzun dönemli bir tehdit oluşturmaktadır. Tam tersi olarak da RF agresif politikalardan vazgeçerse de RF için güvenlik ve ekonomi açısından büyük avantajlar barındırmaktadır.
Bakalım. Çerkesya gerçeğini inkar edip yok sayan RF ve Çerkes halkını kendi çıkarları için feda edilebilir insan kaynağı olarak görenler karşısında biz nasıl bir yol çizeceğiz.
Çerkesya halklarının Çerkes halkının uğradığı felaketi telafi için sinerjik ve somut uzlaşısı ile Çerkesya’da Çerkes halkına yeniden alan açılması ve bunun RF’nin federal bir devlet birimi veya bağımsız yeni bir devletçe yasal güvenceyle garantiye alınması meselenin tek kalıcı çözümüdür. Birinci çözüm daha olasıdır. İkincisi ise global aktörlerce ve onlara karşı mücadele eden RF için bir boğuşma alanı yaratma riski yüksek olan bir seçenektir.

Vezir Marguş
04.08.2023

Toprak

  1. Toprağın kıymetini bilmek sadece ora için ölmeye hazır olan ancak oranın hayrını yaşamaktan uzak insanlar üreten bir sistem yaratmak değildir. Kıymetini bilmek toprağın yüreğine dokunmak, onunla beraber orada insan gibi bir hayatı yeşertmektir.
    İnsanlığın çorak olduğu kocaman toprak parçalarının kıymeti yoktur…
    Mesela RF dünyanın en güzel topraklarına sahipken sadece elinde tutmaya odaklanmış ama insanların yüreği ile dokunamadığı koca bir mutsuzluk alanı olmuştur koca ülke…

Vezir Marguş

11.08.2023

YENİDEN WUNAFESİ OLAN TOPLUM OLMAK İÇİN ANLAŞILMASI GEREKENLER

YENİDEN WUNAFESİ OLAN TOPLUM OLMAK İÇİN ANLAŞILMASI GEREKENLER
Özgüven çok önemli bir halk için ancak zamanın gidişatına uygun farkındalıklı birlik olmayınca bu özgüvenden kaynaklanan fiziki kaba kuvvet çoğunlukla yarattığı sonuçlarla var olan birliği dağıttığı gibi halkın zamana tutunmasına engel olarak toplumun nitelikli var oluşuna zarar vererek o halkın var oluş iradesini yok etmektedir.
Kaba kuvvet ve silah kullanma konusunda özgüven sahibi olanların hayata tutunabildikleri dönemin bittiğini ve zamana tutunabilmenin araçlarının değiştiğinin farkındalığına sahip olmayan kendi köyüm acı bir tecrübe yaşamıştır. Köyün merasında yaşanan bir sorunda sorun çıkaran bir yabancı katledilmiş, tüm sürü hem köye hem de akraba köylere pay edilmiştir. Ancak yasaların işlediği bir döneme girildiği için yasal süreç başlatılmış suçlu suçsuz pek çok insan tutuklanmış pek çok insan hapiste tutuklu kalmıştır. Kimse katli kimin gerçekleştirdiğini onura yedirip itiraf da etmemiştir. Pek çok aile zor zamanlar geçirmiştir. Sonuçta zamanı ve gidişatı okuyamamanın bedeli ödenmiştir.
Bizler ise mümkün derecede kaba kuvvet ve silahtan uzak yetiştirildik. Yalnız bilinçaltımızda güçlü olmak için silahların kullanıldığı dönemin babalarımızla birlikte bittiği düşüncesi ve Çerkesliğin de silahla özdeş özgüven ortamında yaşatılabildiği için bir süre sonra tamamen biteceği düşüncesi büyüdü. Hayatı kazanmak için dışarı gidenlerde bu yüzden Çerkeslik sadece köyde hatırlanan nostaljik bir ritüele indirgendi.
Yeni zamanda var olmak için para, bilgi ve dayanışmayla oluşturulacak güçlerle sağlanacak kurumsallaşmaya dönüşecek özgüven kaba güce dayalı özgüvenin yarattığı hayal kırıklığına yenik düşmüştür. Çerkesliğin zamanda geçerli akçe olmadığı inancı ile kurumsallaşmalar sadece eskiyi hatırlamak için önemsenmiş bu yüzden de kurumların çoğu zamanın dışında olan işlevsiz mekanlar olmuştur.
Modern dünyada zamanı okuyan, geçmiş bilgisine sahip, zamanın imkanlarını geleceği için kullanan ve bunun önemini kavrayan bilinci bilinçaltlarına işlediğimiz zaman başaracağız ve geleceğimiz için hayata tutunmayı başaracak zaman kaybetmemeye başlayacağız.
Vezir Marguş