Çerkesya’nın Çocukları/Черкесиям и Бынхэ

...

ЧЕРКЕСИЯ ИРИБЫН АДЫГЭ (ЧЕРКЕС) ЛЪЭПКЪЫМ ФIЫЩIЭ ХУЗОЩIЫР…

ЛЪЭПКЪЫМ И ГУР ИДЖЫРИ КЪОЛЪЭТЫР ИКIИ ПЩЭДЕЙМИ ТЛЪЭЗГЪЭIЭСЫНИ ТХЭЛЪЩ…

Си тхылъищымрэ си гуащIэмрэ лъэпкъым имыгъэкIуэду абы псэ хилъхьащ…

2006 илъэсым лъандэрэ Iинтернет дунейм сыхэтщ. Зыгуэрхэр хуэмыфащэу зэрыкIуэм щхьэ Iинтернетыр мыр зэхъуэкIын амалкIэ къэзгъэсэбэпыфыну пIэрэ жоуэ а лъандэрэ Iинтернетым ситщ.

 А лъэхъанэхэм Адыгэбзэм, Адыгагъэрэ ЧеркесиямрэкIэ(Адыгэ Хэку) зигу ныкъуэуэ Iинтернетыри мыбы щхьэ къэзгъэсэбэпын щхьэ Iинтернетым итхэр мащIэхэт. А махуэхэм пщIыхь къэщыхъу куэдыр нобэ къызэрыпэжам мис а бжыгъэкIэ мащIэ цIыхухэм я гуащIэ куэд хэлъщ. Нобэ Iинтернетым махуэ къэс Адыгэбзэри нэхъ ягъэшэрыуэ, Адыгагъэми Черкесия дызэрибынхэми нэхъыбэу гу лъатэри “Кафкас” жыхуаIэ манипуляция хуэдэхэми нэхъ гу лъатэр…

 Ди лъэпкъым лъэпкъ Iуэху гуэрхэм аргуэру гу лъитэжу зэр щIиджар ди гурыфIыгъуэщ. Iуэхур сидей къэтхьымэ сэ си IэнатIэм лъэпкъым къысхуищIар гу зэрыгъэгъуэтижыгъуэщ.

Сэ си гуащIэр лъэпкъым и къэушижыным хухызолъхьэр. НэхъыфI дыдэр сэрмырами мы IуэхумкIэ, си гум къыбгъэдэкI зы унафэкIэ мы Iуэхур солэжь. Си фIэщ зэрыхъущи; лъэпкъым зы къэкIуэн иIэфын папщIэ лъэпкъым ипэ дыдэ и лъэпкъ IуэхумкIэ гъуэгу егъэлъагъуу къэгъуэшын хуейщ, тIанэи лъэпкъым езбы и Iуэхум и унафэр зыIэщIилъхьэжын хуейщ. Сэр щхьэ щIапхъэхэм я нэхъ Iэтащхьэр мыращ. Лъэпкъыр къыщыдгъэушкIи тхэн, пэжыр зэбгырыгъэкIын, и Iуэху и пропагандар лъэпкъым ехьэлIэжын хуейщ. “И лъэпкъым и тхыдэр пэжым тету къэхутэныр, лъэпкъым и лъапсэ Черкесиям гу лъегъэтэжын, цIыхугъэ хабзэу лъэпкъым хэлъыр утыку къигъэхьэжын, бзэмрэ културэмрэ щIэгъэпсоун хуейр утыку къилъхьэн, Адыгэ хъуным къикIыр утыку къигъэхьэн, Адыгэу нобэрей дунейм псоукIэкIэ дауэ лъэ зэрыдгъуэтынур къэгъэлъэгъуэн, Черкесиям и бынхэм Черкесия и быну дунейм дауэ политикакIэ экономикакIэ зэр тетынум и гъуэгу къэтхъыхьын, зэрагъэкIуэкIауэ щыт Адыгэм блэкIам къыздыриха дахэхэм псэ егъэгъуэтижын, хэхэс ящIа Адыгэ лъэпкъым ей ЧЕРКЕСрэ ЧЕРКЕСИЯрэ Iуэхугъуэр дунейм я пащхьэ илъхьэу Адыгэм зи пщэдей иужь итиж зы лъэпкъыу дунейм тетыкIэ егъэгъуэтын, Адыгэм зихъумэжу зы пщэдей дахэ къыхуэлэжьыным хущIэкъун…” хуэдэхэр къэушижыпхъэхэм щыщхэщ.

Мы тхылъ Iуэхум теухуауэ псалъэ нэхъ лэжьыгъэ зыбгъэдэмылъ куэдми сашхыдащ, куэдым къысхуздахьари ястижри сытIыпщижащ.. Зыри зыжэзмыIэу езырурэ лъэпкъ Iуэхум зэр хьэулейм щхьэ къекIуэлIа куэди IукIуэсыкIижри я мащэм игъуэлъхьэжахэщ… Ауэ дэнэ щIыпIэкIи зи гуащIэ къыхэзылъхьэн ди цIыхухэм я бжыгъэр 2016 илъэсым ефлъытэмэ фIэщ фхуэмщIын хуэдизу хэхъуащ. 2006хэм мы къэралыгъуэм зыри щыIэтэкъым жыпIэфын хуэдэу гу кIуэдыгъуэт Iуэхур… Зи цIэр зыбзыщIыу къыздэIэпыкъуа цIыху дахэ куэди яхэтщ… Аращи дызэрылъэпкъыу ди лъэпкъ Iуэхур дэр дэру дэтхижыфын къэру зэрыдиIэр гукIэ псэкIэ си фIэщ махъур…

Ди лъэпкъым и лъэпкъ Iуэхур зэригъэкIуэтыфыныр зи фIэщ зыщIу мы Iуэхум зи гуащIэ хэзылъхьа хэти фIыщIэ яхузощI…

Маргъущ Везир
12.01.2020
22:09

ÇERKESYANIN ÇOCUKLARI ÇERKES HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM…HALKIMIZIN YÜREĞİ ATIYOR VE GELECEĞE UZANACAĞIZ İNANIYORUM…

 Üç (3) kitabıma ve emeğime sahip çıktı halkımız…

 2006 yılından beridir sosyal medyadayım. Birşeylerin ters gittiği ve de çok şeyler yitirdiğimiz ve sosyal medyayı ters giden birşeyleri kırmak için kullanma düşüncesiyle 2006’dan beri sosyal medyadayım.

O yıllarda Çerkesce ile ilgili kaygılarından dolayı, Çerkeslik ve Çerkesya için kaygı taşıdıklarından dolayı, toplumda farkındalık yaratıp bu farkındalıkla halkımızın kendi eliyle kendi geleceğini kurmaları için birşeyler yapmasına teşvik etmek gerektiği kaygısıyla internette bulunanların sayısı çok azdı. O günlerde ütopik gelen pek çok durum şu an o günlerden beri pes etmeyen o az sayıdaki insanın alın teriyle büyümüştür. Şu an internette gittikçe çoğalan sıklıkta Çerkesce kullanımı, Çerkeslik ve Çerkesya farkındalığı, Kafkasçılık gibi manipülasyonların farkına varılıyor olması geçmiş yıllarda ütopik gelen durumlardı.

Halkımızın yeniden bazı konularda kendi meselesine el atmaya başlamış olmasını görmek sevindiricidir. Kendi alanımda halkımızdan gittikçe artan sayıda bazı insanlarımızın meseleye el atması sevindiricidir.

Ben kendimi halkımın farkındalığına adamış biriyim. En iyisini yapmıyor olsam da ruhumdan gelen bir sorumlulukla bu işi yapmaktayım. Halkımızın yeniden bir geleceğinin olabilmesi için ilk olarak meseleleri konusunda aydınlatılması gerektiğini, kendi meselelerini halk olarak farkındalıkla eline alması gerektiğine inananlardanım. Benim için en önemli mesele bu aşamadır. Farkındalık aşamasının ögeleri de yazmak, çizmek ve kendi meselesinin gerçeklerinin propagandasını halkına yapmaktır. “Halkının tarihi gerçeklerini ortaya koymak, halkındaki vatan bilincini yeniden uyandırmak, halkının insani değerlerini yeniden canlandırmak, halkının dili ve kültürünün niçin yaşatılması gerektiğini ortaya koymak, felsefi olarak Çerkes olmanın anlamının kavranılmasını sağlamak, Çerkes olmanın güncel dünyada fiziki ve ekonomik olarak nasıl karşılık bulacağı sorusunu cevaplamak, Çerkesya’nın çocuklarına fiziki olarak Çerkesya ile ilgili haklarını geleceğe uzanmak için ekonomik ve siyasi olarak somut hale getirmek, deforme edilen kadim değerlere yeniden işlerlik kazandırmak, diyaspora halkı olarak Çerkes ve Çerkesya meselesine dünyanın dikkatini çekip global bir siyasi çözüm yaratılmasını sağlayacak bilinci Çerkes halkının içselleştirmesini sağlamak, Çerkes halkında geleceğe kendi kimliğini koruyarak uzanmanın önünü açmak….” farkındalık aşamasının en önemli konularıdır.

Sadece hamaset yaptıkları için yerin dibine sokup kızdıklarım, darıldıklarım oldu elbette bu yolculukta. Benim hiçbir şey söylemediğim halde davada sadece görüntüsel bir yer işgal ettikleri için kendiliklerinden sessizliğin mezarlığına gömülenler de oldu elbet… Ancak her yerden bir şekilde yardımcı olmak isteyen insanlarımızın sayısı inanamayacağınız kadar çoğaldı 2016 yılına göre. 2006’larda neredeyse koca ülkede hiç kimse yoktu…. İsmi görünür olmadan yürekleriyle yanımda yer alan güzel insanlarımız da var bu yolculukta…

Kimseye bırakmadan, kimseye manipüle ettirmeden halk olarak davamızı taşıyıp nihayete erdireceğimize yürekten inanıyorum…

Halkıma inanan ve davanın ucundan tutan tüm insanlarımıza teşekkür ediyorum.

 

Marguş Vezir
26.12.2019
22:17