SESSİZLİK

SESSİZLİK
Kırık hevesin açtığı kesikten akan hüznün
Doldurması yüreği keder keder…
Yüzme bilmenin kâr etmediği anafora
Çekip alması umudu…
Kesilmesi umudun soluğunun…
Ve sessizlik…
Bağırtıların ses ve nefes bulamadığı
Ama hiç susmadığı sessizlik

Marguş Vezir
6.12.19
13:34

MANKURTSAL

MANKURTSAL
Kendinin dünyanın merkezinde olduğunu söylerken
İnsan olmanın hiçbir yerindesin…
Kazınmış saç derine
İdeolojiler sarılmıştı
Yeni yüzülmüş deve derisi misali.
Ellerin bağlıydı arkandan
Ulaşamıyordun kafana.
Büyümeye başlamıştı saçların
Çıkamıyorlardı kafa derinden.
Kıvrım kıvrım içe uzuyordu saçların
Kıvır kıvır kıvranıyordun acıdan
Beynin küçülüp sıkışıyordu.
Ya dayanamayacaktın acıya ve ölecektin
Ya da olacaktın
Esiri olduğunun kölesi.

Ölmedin hayattasın.
Sahibinin silahı olan sesinle
Saldırıyor, saldırıyorsun.
Tükeniyor hayatın
Mankurtça, idraksiz.
Komutlarla sürüklenen
Koca bir zavallılık hayatın.

Vezir Marguş
23.10.2019
14:29
(İlham kaynağı Cengiz Aytmatov)

ЗЭХЭФХРЭ?

ЗЭХЭФХРЭ?
Дахэщ ди бзэр
Гур зэлъыӀуейх.
УздырикӀуэ гъащӀэ гъуэгум
ЦӀыхуу, бжэхэр пхузӀуех.
Гъуазэу уипэ йощыри
Къуршыщхьэхэм уащхьэдех.
Пщхьэщех къыпщхьэрыуау
Пыщхьэщылъ гужьейыгъуэр.
Зэхэпхмэ къыбжиӀэхэр
ЗэфӀыбох гъащӀэм къихьыр.

Маргъущ Везир
25.10.2029
18:58

ДЫГЪЭНЭПС

ДЫГЪЭНЭПС
Къохьэр дыгъэр…
Къуршыщхьэхэм
ЯтоткӀуэ дыгъэнэпсыр…
Нэхур зыдехьри
Гугъэр къыщенэр дыгъэм…
Гугъэм хэлъ дыгъэр
Маблэр нэху щыхукӀэ…
Къоунэхуиж щӀыналъэр,
Дыгъэм и нэпсыр елъэщӀиж.

Маргъущ Везир
25.10.2019
19:24

АХЪШЭ

АХЪШЭ
Ахъшэ зи1эм фэ къещэхури
Къытхуащэ мы лъэхъан пхъашэм
1ущым и 1ур гъуащи псы щхьэ
Бзаджэр псым тет1ысхьащи къыриткъым

Marğuş Vezir
06.05.2018 21:55

KOŞ

KOŞ
Kiminin dili damağı kurumuş anlatamamaktan
Kimininse dilleri nasır…
Kimi ateşten yükünü taşır
Kimisi de; aşırır da aşırır…
Kiminin sevgiyle yüreği taşar
Kimi şaşalı yaşar, şaşar da şaşar
Bana sorarsan kokmuş bir kaşar
Canı cehenneme! Koşar da koşar

Marğuş Vezir
07.05.2018
20:24

ACI

ACI
Belki doğacak çocuğun verdiği sancı
Belki can çekişmenin sancısı ölümden önceki
Ama iliklerime saplanmış halkımın acısı
Her neye dokunsam dokunmakta bana
Doğacak çocuk içinse sancı
Değer güneşin çocuğuna
Can çekişmenin sancısıysa eğer
Gerçek bir acıyla yitmeğe değer

Marğuş Vezir
22 Mayıs 2018 02:55

ХЬЭЩХЪУРЫIУЭ

ХЬЭЩХЪУРЫIУЭ
Насыпыф1ыр  Ипхъуэтащ хьэщхъуры1уэм
Маржэ Адыгэгу зезыхьэхэ:
Хьэщхъуры1уэм къы1эщ1эдывгъэтхъиж ди насыпри
Хьэщхъуры1уэр едывгъэхужьэ

Marğuş Vezir
23 Mayıs 2018 20:24