BİR FOTOĞRAF VE ÜST AKIL

BİR FOTOĞRAF VE ÜST AKIL
Savaşa ve ölümlere elbette ki bütün insanlık karşı olmalıdır ancak yaşam alanlarınızda gizliden size karşı yürütülen ve sizi dizayn etmeye, kanınızı emmeye odaklı teşebbüsler varsa bunu bertaraf etmenin yolu savaşa hayır demek mi acaba?
Az önce Facebook’ta dolaşırken bir arkadaşımın Facebook’a koyduğu 1906 yılında çekilmiş ve Alman arşivlerinden çıkmış bizim köyün resmi vardı. Daha önce de bir İngiliz ajanının bizim köyden geçerken aldığı notlarda etnik kökenimizden bahseden ifadeleri ve etraftaki bölgelerin bolca fotoğrafına denk gelmiştim.
Şu an önemsiz bir ayrıntı gibi duran küçücük bir köyün bile ayrıntılı bilgilerine ta 1900lerde sahip olan gizli eller elbette ki şu an daha ayrıntılı bilgilere sahiptirler. Anlaşılan bu ellerin gizli hesapları ve planları var anlaşıldığı kadarıyla. Ki 1900lerin Anadolusunda bizim bölgede gerekli kargaşaları çıkarabildiklerini ve amaçlarına da ulaştıklarını belirteyim…
Şu anki dünyadaki işleyişin sahibi büyük akıl, büyük oyunlar oynamaktadır yeryüzünde. İnsanların canlarını yakan ve onların yüreklerinden insanlıklarını söküp alarak onun yerine zihinlerine kan kokusundan hoşlanan acımasız canavarlık yerleştiren büyük aklın müridi örgütler olan PKK, DAEŞ ve türevleri, efendi şeytanları olan büyük aklın emperyalizmine mazlum kurbanlar sunan ve kurbanlarının kanlarıyla kendilerini kutsayan müritleridir. Büyük akıl emperyalizm vasıtasıyla kendisine sunulan kurban etlerini dişlerken müritleri yeni cinayetler işler efendileri adına.
Büyük aklın yeryüzündeki en büyük taşeronu ABD hükümetleridir. Büyük aklın taşeronu olan ABD hükümetleri kendi halkının refah ve huzuruna çalışmak yerine büyük akla kullanışlı ve kanlı alt taşeronlar yaratma ve onlar vasıtasıyla büyük efendilerini doyuracak kan ve para kaynağı yaratmak peşindedirler.
Kurtulmak ve yeniden hayatı güzelleştirmek için önce şeytanın sesinin kaynağını bilmek sonraysa müritlerinin icabına bakmak zorunda bu ülke ve bu coğrafyadaki insanlar. Bu coğrafya insanı aydınlanmalı ve bir an önce dışarıdan komut almaktan alıkonulmalıdır.
Biz Çerkeslere vatanını kaybettiren de, bu coğrafyayı kana bulayanlar da, coğrafyanın sürekli karanlıklara mahkum edilme isteğinin de sebebi şu an Ortadoğuda kanlı senaryolar oynayan kanlı üst akıldır. Bunun bilgisi hem bilinçaltlarımızda hem de büyük ölçüde bilişsel dünyamızda olgunlaşmıştır. Taşeronları bertaraf ettikten sonra bilinçaltlarımıza üst aklın yeni ve kanlı hesaplarına hizmet edecek yeni fısıltılara fırsat vermeden insanı önceleyerek sevgi ve barışı inşa etmeliyiz -kimsenin kimsenin efendisi olmadığı ve kimsenin ağlamadığı geleceği-… Artık bu coğrafyadaki hiç kimse kulağına fısıldananı yapmamalıdır. Hep birlikte kendimizi fısıltılardan kurtarıp karşımızdakiyle konuşmaya başlamalıyız. Fısıltılarla bizimle konuşanların ödü karşımızdakiyle konuşmaya başladığımızda kopacaktır.
Marğuş Vezir
22.01.18
22:33
http://margusvezir.net/thilhe/?page_id=205
http://margusvezir.net/thilhe/?page_id=1124
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156044831449738&set=a.10152025633039738.1073741827.555889737&type=3&theater

ИЛЪЭСЫЩIЭ

ИЛЪЭСЫЩIЭ
Тхухъу илъэсыщIэр
ЗыщытщIэжын лъэхъанэ
ЗытщIэжу
Ди лъэпкъым щхьэ
Хуэфащэр щытщIэну зы лъэхъан.
Тхурехъу илъэсыщIэр
ЩIэныгъэм и лъэхъан
КъеткIух ди пщIэнтIэпсыр
Черкесям щызрыгъуэт зы лъэхъан.
Тхурехъу илъэсыщIэр
ДыкъыщащIэ зы лъэхъан
Лъахъэр щыткъута
Дахэр щыдгъахъэ зы лъэхъан.

Маргъущ Везир
23.12.17
23:04

“AN”I YAŞAMAK

“AN”I YAŞAMAK

“An”ı yaşamak değil

Anıları yaşayıp

“An”ları gözyaşına boğmak senin yaptığın.

Keşke beni anlasan,

“An”ın gereğini yerine getirip

“An”daki beni yaşasan

“An”daki bene dokunsan

“An”ın öfkesini kussan bana ve

“An”larımız böyle olsa…

Keşke küçücük “an”ları “an”lasak da “yılla”masak

“An”layınca anlaşacağız…

…Kesin…

 

Marğuş Vezir

07.11.2017

15:59

ФАЩЭ

ФАЩЭ

Псэр зыщэу напэ къэзыщэхум

Хуэф1рэ хуэфащэщ Адыгэ фащэр

1ущрэ губзыгъэм дек1уу къырахьэк1

Дыгъэбзиууэ зэк1уижыр Адыгэ фащэщ

 

Л1ым ар щыгъымэ мал1ыр е мал1эр

Хъыдзэбзым щыгъымэ ар мэбзэрабзэ

Хуэфащэм щит1агъэм абы и гъуджэщ

Дахэу къощ ц1ыхури ар зы гъуэзэджэщ

 

Телъщ абы Адыгэм и Тхьэбзэ дахэ

Хуэфащэм щыгъымэ щ1ылъэр хоубзэ

Ди блэк1ар зэрац1ыху ди бзэ къудамэщ

Адыгэр къурщым дэсх ар дэ ди дамэщ

 

Маргъущ Везир

24.09.2017

22:29

ЛЫ

ЛЫ
Лыр
Мыхъумэ лIы
МэлалэрикI
Зэполэлыр.
ЛапIэу, лапцIэу
ИкIи къэпцIэу
ГъащIэ гъэпцIэу,
Хыоплъэри хыокIиж
Хэплъэ хэкIижщ.

Маргъущ Везир
05.09.2017
21:30

ЩЭНЫБЕЙ КЪУЭЛАДЖЭ

ЩЭНЫБЕЙ КЪУЭЛАДЖЭ

ЛIыр щууэ кIуэт къуэладжэм ирикIуэ гъуэгум жэщым. ТIэкIуи игур къыхэщтыкIт ауэ сыт щхьэми хуэщIэтэкъым. ЛIыр гупщысэм хилъэсауэ зыдэкIуэм, еплъамэ моуэ зы чыцI дахэцIыкIу тетщ гъуэгум. Дэгъугъуэуэ шхыпхъэи хъуамэ, сыздекIуэлIэну унагъуэм яхуэсхьынщи, фIэдгъэжынщи тшхижынщ гупщысэкIэ увыIэри чыцIыр шым къытыригъэтIысхьащ.

Шым бэлыхьышху телъу, хьэчэ хьэпсэ къэхьуащ зэуэ и жьы къэшэкIэри зэкIуэкIащ, ипщIэнтIэпсри къызэрхихум лIым гу лъитащ. Шыр сытми дуней хьэлъэр телъу, ерагъуурэ къуажэм и унэгъу къэхъури хьэ банэхэр щызэхахым чыцI цIыкIуур къелъыхащ шым. ТIанэ лIым и нэгум къиплъэри:

«Уэ хьэ хьэ! Сыту екIуу зыкъыуэзгъэхьа мыбы нэс!» къыщыдэхьэшхри нэм щIэкIуэдыкIащ.

ЧыцIыр зэр кIуэдижьу шым зыричри хьэ банэ макъ къыздикI къуажэмкIэ зиунэтIащ лIым хузтемIыгъэжу…

(Щхьэгъэпсэу Нурйе жиIажащ)

Сы хъыджэбз цIыкIуу жэщ къыттеуауэ Щэныбей къуэладжэм дыблэкIт. Моуэ зыкъезгъэзэкIмэ «Ари сыт, уафэм нэс зы фIыцIагъэ къыдбгъурыту нукIуэ!!». Сэ закъуэр мыхъуауэ псэуми гу лъатащ ауэ зыми а фIыцIагъэм фIыуэ деплъыфакъым тшынэ Iейри. Дызэрыс шыгум щIэщIа шыхэм шыгур ерагъукIэ ялъэфащ а фIыцIагъэр кIуэдижыху. А махуэм Iеуэ сышынат…

(Щхьэгъэпсэу Нурйе жиIажащ)

 

Маргъущ Везир

05.09.17

18:27

КХЪУЖЬ Т1ЫГЪУА

КХЪУЖЬ Т1ЫГЪУА
Ди къуажэм зы щ1алэм кхъужь щ1ет1э игъэт1ыгъуэу ишхыну. Ар къелъагъу и ныбжьэгъуми кхъужьыр къыщ1ехри абдейм псунэм щ1ащ1эр ещ1эри третхъуэж.
Махуэ зытхух нэужьым кхъужь щ1эзт1ар къок1уэжри кхъужь т1ыгъуар къыщ1ихыжын и гугъэу кхъужь зыдыщ1ит1а щ1ып1эр къыретхъук1. Т1анэ гъуэжь гъуэжьу зыгуэрхэр и1эм къык1эрохьэ. Т1анэи же1э:
-Уэлей кхъужьыр щ1эдгъэлъы1уэри, кхъужыр дыгъэфамэ.

Маргъущ Везир

 25 .08.2017
01:01

 

ХЬЭР КЪЫЗЭДЗЭКЪА

ХЬЭР КЪЫЗЭДЗЭКЪА
Ди къужэм зы л1ымрэ и къумрэ хьэм ирихужьэри хуабжьу хигъэзыхьахэщ. Сытми ерагъуу хьэм къы1эщ1эк1ижахэщ. Адэр сытхуэдизу шынами и къуэм еупщ1т:
-Залымэ, хьэр къызэдзэкъа!?

Маргъущ Вэзир

24.08.2017

19:15

СЭ АР ФИКРЭТХЭ Я ДЖЭДУМ ЕЗГЪЭШХЫНУЩ

СЭ АР ФИКРЭТХЭ Я ДЖЭДУМ ЕЗГЪЭШХЫНУЩ
Сиз ныбжьэгъу зы бзу къиукIат фочкIэ дыщыцIыкIум. Сытми а бзур адрей диз ныбжьэгъум иритащ : «Мэ, уэ узотыр.» жери.
Бзур зырита ныбжьэгъур хуабжыу гуфIэри къырибжэкIыу хуежьащ: «Мыр ныджы унэм сыхьынщ, гъущI хьэкум изгъувэнщ, фIыуэ сыгъэжьэнщи сышхынщ…»
Мыр зэхэсха бзур зыта ныбжьэгъур бзум ехъуэпсэжа, сытами къыжиIащ: «Кьызэртиж си бзур.»
Адрейм: «Ар сэ къызэптри сэсей хъуакъэ? ЛIо епщIэнур бзум?» щыжиIэм бзур зытар къэгубжь, фочыр адрей ныбжьэгъум къытиригъэпсыхьри бзум зэрехъуэпсэжар зэрибзыщIыр къыбгуриIуэу къыжиIащ: «Къызэтиж щIэхыу, сэ ар Фикрэтхэ я джэдум езгъэшхынущ.»
ТIэ сыт ищIэжынт адрейм, бзур джэдуратэкъэ зыхуэфащэр…
Маргъущ Вэзир
24.08.17
02.54

ЛIЭМЭ УГЪКЪЭ

ЛIЭМЭ УГЪКЪЭ
Си анэр сщыцIыкIум сымэджэрилэт. Си адэкъуэшым ищхъэгъусэр къыткIэлIыпът си анэр къалэм сымэджэщым щыкIуэкIэ. КIуэми хъуижыху къэтт. Зэдэлъ зэшхэр псэури ды цIыкIут. Мыпхуэдэу си анэр щыщымыIэкIэ си адэкъуэшым и фызым игу къытщIэгъути гъыт си нысэгъур лIэнурэ мы сабихэр хъэлэч зэхэхъухьынущ жоуэ. Ауэ и гъыр гумрэ псэмрэ къыпыкIыу гъы кIыхьт.
Мыпхуэдэу щыгъыкIэ диунэкъуэщ хъыджэбзыр янэм ешхыдэт зэрзифыщIижым папщIэ:
– Уэ додэ кхъэIэ сызэгомгъэуд! ЛIо ущIэгъыр ныджы, лIэмэ угъкъэ!
(Додэ: Абазэуэ къашахэм я нахъыбэм ДОДЭкIэ даджэт.)

Маргъущ Везир
24.08.2017
02:38