БЗУУФЭ

БЗУУФЭ
Си гум нилъэтыкӏа псалъэхэр
Нытетӏысхьащ уи гум и къудамэм
Зэӏущащэу уи гугъу ящӏыр,
Уэри я гугъу къомыщӏу
Уахукъоплъыр ущӏэгуфӏыкӏыу.
Гу лъатащи уазэреплъым
Мэтхъэжхэри уэрэд ныбжаӏэ..
Уи гум къипсыкӏа нэху хьэдзэхэр,
Зэщӏащыпэри сэ къысхуздахьыр.
26.02.2020
13:53
Маргъущ Везир

ТЫЛЕЙ

ТЫЛЕЙ
Лъэхъан дызэрытым дыритылейщ.
Ди гур дишщ, пэжыр ди ӏэщэщ.
Догъэщтэр пцӏым и дзэр,
Къытщошынэр кӏыфӏыдзэм япщхэр.
Дикӏуэтыркъым зыкӏи зауэм
Гъащӏэ псор ди зэуэгъуэщ,
Гъащӏэ гэныр ди зэуапӏэщ…
Черкесиям дрибынщ дэ
Ды Адыгэщ Адыгэр Черкесщ
Черкесияр Адыгэм ди хэкущ.
Ди пэжымкIэ дозауэр дэ
Кӏыфӏыр мэ-уӏэр нэхур тогушхуэр
Догушхэр дызэрылъэпкъу…
Ды тылейщи ӏудоудыр
Пцӏым и дзэр ӏудогъэщэщ
Пцӏыдзэ щтар гужьеящи
Тылейр уэхукӏэ зэбгыролъэлъ.
Къэтхьынущ мы зауэр дэ
Зыри леуэ дымыкӏуэду.

Маргъущ Везир

16.06.2020

15:16

 

UCUBE OLMAYI REDDEDIYORUZ!!!!!!

UCUBE OLMAYI REDDEDIYORUZ!!!!!!
Yeter artık,
Ucube kavramlarla
Çöpe atıyorsunuz geleceğimizi…
Kandırmayın halkımızı!!!
Adını söylemeye çekinerek halkımızın
Mücadelesini veremezsiniz halkımın,
Adını söylemeye çekinerek vatanın
Mücadelesini veremezsinin geleceğimizin!!!!!
Yeter artık,
Dayatılan isimlere “DUR!” de ey halkım
Sana biçilen rollere “HAYIR!” de ey halkım
Sana biçilen rollere seni hazırlayan
Geleceğini İÇ EDEN işbirlikçilere “YETER!” de halkım!!!!!
…..
Yapıştırılmış sana, ucube kavramlar
Yapıştırılmış sana, ucube ideolojiler
Yapıştırılmış sana ucube misyonlar
….
Kabul ettiğinde “olmadığın bir şey”i,
Sen artık sen değilsin ucubedir her şeyin
…..
21 Mayıslarda akıttığınız timsah gözyaşlarında
Boğmaya çalışırsınız geleceğini halkımın.
Alırsınız her 21 Mayısta halkımın gazını
Savurursunuz yeniden
Geleceksizliğe halkımı
……
Tüm zehrinize rağmen ölmedi halkım.
Dirilecek ve uzanacak güzel günlere
Dönecek vatanı ÇERKESYA’ya yüzünü
Anlayacak ÇERKES olduğunu ve anlatacak dünyaya…
Dün kan akıtarak soykırım yapanların
Bugün manipülasyonla devam ettirdikleri soykırımda
Yok saymak isterken Çerkes’i, Çerkesya’yı
Yok sayarak sen Çerkes’i ve Çerkesya’yı
Deşifre ediyorsun kendini

Yok saymak Çerkes’i ve Çerkesya’yı
Aleti olmaktır soykırımın.
Soykırımdır efendim
Silmek bir halkın hafızasını
Unutturmak geçmişini.
İnkar etmek o halkın
Binyıllar süren direncini
Binyıllardır ulus olduğunu.
Uyan ey halkım
Gelecek geçmişinin gerçeğinde,
Gelecek Çerkes ve
Çerkesya gerçeğinde!!!!!!!!!

Vezir Marguş
18.12.2019

ÇERKESSİZ ÇERKESYA, ÇERKESYASIZ VE İSİMSİZ ÇERKES TALANIDIR ÇERKESE AİT OLANIN

ÇERKESSİZ ÇERKESYA, ÇERKESYASIZ VE İSİMSİZ ÇERKES
TALANIDIR ÇERKESE AİT OLANIN
Kana susamış ve acıma bilmeyen ordularla
Talan ettiler güzel ülkem Çerkesya’yı

Onlar kanlı ordularla gelmişlerdi
Çerkessiz Çerkesya’ydı gayeleri…
Kırıldık insan insan
Savrulduk ülke ülke
Bize bunu yapanlar
Kuruldular ülkeme
Parça parça ettiler
Bir avuç Çerkesi de..
Ama yenemediler onları
Yeşerdiler yeniden

Ülke ülke savrulanlara
Yasaktı isimleri
Silindi hafızalar
Silindi düşlerimiz.
(Kimdir, herkesi biliriz.)
İşbirlikçi ellerle
El edildi ismimiz..
Bulundu bize isimler
Siz busunuz denildi…
Dinledik ruhumuzu
Hatırladık ismimizi
Çalınan düşlerimiz
Aradı ve buldu bizi…
Biz Çerkesiz dedikçe
Kudurdular hepsi de.

Vardı hepsinin hesabı
Talan için her bir şeyi.
Biri toprak düşlerken
Biri düşlerimize düşman…

Çerkesiz ismimiz bu,
Çerkesya da gerçeğimiz.
Talan ettirmeyeceğiz geleceği
Dokunacağız ülkemize.
…..
Marguş Vezir
19.12.2019
23:38

SESSİZLİK

SESSİZLİK
Kırık hevesin açtığı kesikten akan hüznün
Doldurması yüreği keder keder…
Yüzme bilmenin kâr etmediği anafora
Çekip alması umudu…
Kesilmesi umudun soluğunun…
Ve sessizlik…
Bağırtıların ses ve nefes bulamadığı
Ama hiç susmadığı sessizlik

Marguş Vezir
6.12.19
13:34

MANKURTSAL

MANKURTSAL
Kendinin dünyanın merkezinde olduğunu söylerken
İnsan olmanın hiçbir yerindesin…
Kazınmış saç derine
İdeolojiler sarılmıştı
Yeni yüzülmüş deve derisi misali.
Ellerin bağlıydı arkandan
Ulaşamıyordun kafana.
Büyümeye başlamıştı saçların
Çıkamıyorlardı kafa derinden.
Kıvrım kıvrım içe uzuyordu saçların
Kıvır kıvır kıvranıyordun acıdan
Beynin küçülüp sıkışıyordu.
Ya dayanamayacaktın acıya ve ölecektin
Ya da olacaktın
Esiri olduğunun kölesi.

Ölmedin hayattasın.
Sahibinin silahı olan sesinle
Saldırıyor, saldırıyorsun.
Tükeniyor hayatın
Mankurtça, idraksiz.
Komutlarla sürüklenen
Koca bir zavallılık hayatın.

Vezir Marguş
23.10.2019
14:29
(İlham kaynağı Cengiz Aytmatov)

ЗЭХЭФХРЭ?

ЗЭХЭФХРЭ?
Дахэщ ди бзэр
Гур зэлъыӀуейх.
УздырикӀуэ гъащӀэ гъуэгум
ЦӀыхуу, бжэхэр пхузӀуех.
Гъуазэу уипэ йощыри
Къуршыщхьэхэм уащхьэдех.
Пщхьэщех къыпщхьэрыуау
Пыщхьэщылъ гужьейыгъуэр.
Зэхэпхмэ къыбжиӀэхэр
ЗэфӀыбох гъащӀэм къихьыр.

Маргъущ Везир
25.10.2029
18:58

ДЫГЪЭНЭПС

ДЫГЪЭНЭПС
Къохьэр дыгъэр…
Къуршыщхьэхэм
ЯтоткӀуэ дыгъэнэпсыр…
Нэхур зыдехьри
Гугъэр къыщенэр дыгъэм…
Гугъэм хэлъ дыгъэр
Маблэр нэху щыхукӀэ…
Къоунэхуиж щӀыналъэр,
Дыгъэм и нэпсыр елъэщӀиж.

Маргъущ Везир
25.10.2019
19:24

АХЪШЭ

АХЪШЭ
Ахъшэ зи1эм фэ къещэхури
Къытхуащэ мы лъэхъан пхъашэм
1ущым и 1ур гъуащи псы щхьэ
Бзаджэр псым тет1ысхьащи къыриткъым

Marğuş Vezir
06.05.2018 21:55