“AN”I YAŞAMAK

“AN”I YAŞAMAK

“An”ı yaşamak değil

Anıları yaşayıp

“An”ları gözyaşına boğmak senin yaptığın.

Keşke beni anlasan,

“An”ın gereğini yerine getirip

“An”daki beni yaşasan

“An”daki bene dokunsan

“An”ın öfkesini kussan bana ve

“An”larımız böyle olsa…

Keşke küçücük “an”ları “an”lasak da “yılla”masak

“An”layınca anlaşacağız…

…Kesin…

 

Marğuş Vezir

07.11.2017

15:59

ФАЩЭ

ФАЩЭ

Псэр зыщэу напэ къэзыщэхум

Хуэф1рэ хуэфащэщ Адыгэ фащэр

1ущрэ губзыгъэм дек1уу къырахьэк1

Дыгъэбзиууэ зэк1уижыр Адыгэ фащэщ

 

Л1ым ар щыгъымэ мал1ыр е мал1эр

Хъыдзэбзым щыгъымэ ар мэбзэрабзэ

Хуэфащэм щит1агъэм абы и гъуджэщ

Дахэу къощ ц1ыхури ар зы гъуэзэджэщ

 

Телъщ абы Адыгэм и Тхьэбзэ дахэ

Хуэфащэм щыгъымэ щ1ылъэр хоубзэ

Ди блэк1ар зэрац1ыху ди бзэ къудамэщ

Адыгэр къурщым дэсх ар дэ ди дамэщ

 

Маргъущ Везир

24.09.2017

22:29

ЛЫ

ЛЫ
Лыр
Мыхъумэ лIы
МэлалэрикI
Зэполэлыр.
ЛапIэу, лапцIэу
ИкIи къэпцIэу
ГъащIэ гъэпцIэу,
Хыоплъэри хыокIиж
Хэплъэ хэкIижщ.

Маргъущ Везир
05.09.2017
21:30

ЩЭНЫБЕЙ КЪУЭЛАДЖЭ

ЩЭНЫБЕЙ КЪУЭЛАДЖЭ

ЛIыр щууэ кIуэт къуэладжэм ирикIуэ гъуэгум жэщым. ТIэкIуи игур къыхэщтыкIт ауэ сыт щхьэми хуэщIэтэкъым. ЛIыр гупщысэм хилъэсауэ зыдэкIуэм, еплъамэ моуэ зы чыцI дахэцIыкIу тетщ гъуэгум. Дэгъугъуэуэ шхыпхъэи хъуамэ, сыздекIуэлIэну унагъуэм яхуэсхьынщи, фIэдгъэжынщи тшхижынщ гупщысэкIэ увыIэри чыцIыр шым къытыригъэтIысхьащ.

Шым бэлыхьышху телъу, хьэчэ хьэпсэ къэхьуащ зэуэ и жьы къэшэкIэри зэкIуэкIащ, ипщIэнтIэпсри къызэрхихум лIым гу лъитащ. Шыр сытми дуней хьэлъэр телъу, ерагъуурэ къуажэм и унэгъу къэхъури хьэ банэхэр щызэхахым чыцI цIыкIуур къелъыхащ шым. ТIанэ лIым и нэгум къиплъэри:

«Уэ хьэ хьэ! Сыту екIуу зыкъыуэзгъэхьа мыбы нэс!» къыщыдэхьэшхри нэм щIэкIуэдыкIащ.

ЧыцIыр зэр кIуэдижьу шым зыричри хьэ банэ макъ къыздикI къуажэмкIэ зиунэтIащ лIым хузтемIыгъэжу…

(Щхьэгъэпсэу Нурйе жиIажащ)

Сы хъыджэбз цIыкIуу жэщ къыттеуауэ Щэныбей къуэладжэм дыблэкIт. Моуэ зыкъезгъэзэкIмэ «Ари сыт, уафэм нэс зы фIыцIагъэ къыдбгъурыту нукIуэ!!». Сэ закъуэр мыхъуауэ псэуми гу лъатащ ауэ зыми а фIыцIагъэм фIыуэ деплъыфакъым тшынэ Iейри. Дызэрыс шыгум щIэщIа шыхэм шыгур ерагъукIэ ялъэфащ а фIыцIагъэр кIуэдижыху. А махуэм Iеуэ сышынат…

(Щхьэгъэпсэу Нурйе жиIажащ)

 

Маргъущ Везир

05.09.17

18:27

КХЪУЖЬ Т1ЫГЪУА

КХЪУЖЬ Т1ЫГЪУА
Ди къуажэм зы щ1алэм кхъужь щ1ет1э игъэт1ыгъуэу ишхыну. Ар къелъагъу и ныбжьэгъуми кхъужьыр къыщ1ехри абдейм псунэм щ1ащ1эр ещ1эри третхъуэж.
Махуэ зытхух нэужьым кхъужь щ1эзт1ар къок1уэжри кхъужь т1ыгъуар къыщ1ихыжын и гугъэу кхъужь зыдыщ1ит1а щ1ып1эр къыретхъук1. Т1анэ гъуэжь гъуэжьу зыгуэрхэр и1эм къык1эрохьэ. Т1анэи же1э:
-Уэлей кхъужьыр щ1эдгъэлъы1уэри, кхъужыр дыгъэфамэ.

Маргъущ Везир

 25 .08.2017
01:01

 

ХЬЭР КЪЫЗЭДЗЭКЪА

ХЬЭР КЪЫЗЭДЗЭКЪА
Ди къужэм зы л1ымрэ и къумрэ хьэм ирихужьэри хуабжьу хигъэзыхьахэщ. Сытми ерагъуу хьэм къы1эщ1эк1ижахэщ. Адэр сытхуэдизу шынами и къуэм еупщ1т:
-Залымэ, хьэр къызэдзэкъа!?

Маргъущ Вэзир

24.08.2017

19:15

СЭ АР ФИКРЭТХЭ Я ДЖЭДУМ ЕЗГЪЭШХЫНУЩ

СЭ АР ФИКРЭТХЭ Я ДЖЭДУМ ЕЗГЪЭШХЫНУЩ
Сиз ныбжьэгъу зы бзу къиукIат фочкIэ дыщыцIыкIум. Сытми а бзур адрей диз ныбжьэгъум иритащ : «Мэ, уэ узотыр.» жери.
Бзур зырита ныбжьэгъур хуабжыу гуфIэри къырибжэкIыу хуежьащ: «Мыр ныджы унэм сыхьынщ, гъущI хьэкум изгъувэнщ, фIыуэ сыгъэжьэнщи сышхынщ…»
Мыр зэхэсха бзур зыта ныбжьэгъур бзум ехъуэпсэжа, сытами къыжиIащ: «Кьызэртиж си бзур.»
Адрейм: «Ар сэ къызэптри сэсей хъуакъэ? ЛIо епщIэнур бзум?» щыжиIэм бзур зытар къэгубжь, фочыр адрей ныбжьэгъум къытиригъэпсыхьри бзум зэрехъуэпсэжар зэрибзыщIыр къыбгуриIуэу къыжиIащ: «Къызэтиж щIэхыу, сэ ар Фикрэтхэ я джэдум езгъэшхынущ.»
ТIэ сыт ищIэжынт адрейм, бзур джэдуратэкъэ зыхуэфащэр…
Маргъущ Вэзир
24.08.17
02.54

ЛIЭМЭ УГЪКЪЭ

ЛIЭМЭ УГЪКЪЭ
Си анэр сщыцIыкIум сымэджэрилэт. Си адэкъуэшым ищхъэгъусэр къыткIэлIыпът си анэр къалэм сымэджэщым щыкIуэкIэ. КIуэми хъуижыху къэтт. Зэдэлъ зэшхэр псэури ды цIыкIут. Мыпхуэдэу си анэр щыщымыIэкIэ си адэкъуэшым и фызым игу къытщIэгъути гъыт си нысэгъур лIэнурэ мы сабихэр хъэлэч зэхэхъухьынущ жоуэ. Ауэ и гъыр гумрэ псэмрэ къыпыкIыу гъы кIыхьт.
Мыпхуэдэу щыгъыкIэ диунэкъуэщ хъыджэбзыр янэм ешхыдэт зэрзифыщIижым папщIэ:
– Уэ додэ кхъэIэ сызэгомгъэуд! ЛIо ущIэгъыр ныджы, лIэмэ угъкъэ!
(Додэ: Абазэуэ къашахэм я нахъыбэм ДОДЭкIэ даджэт.)

Маргъущ Везир
24.08.2017
02:38

СИТХЬЭЛАМЭ СЫТ СЩIЭЖЫНТ

СИТХЬЭЛАМЭ СЫТ СЩIЭЖЫНТ
Къуажэм хъыджэбз щIалэ зэхэс тщIыу хуабжыу чэфу дызэхэст. Шей дефэт, абыи IэфIыкIэ гуэр дэтшхт. ДыгушыIэ хуэдэурэ сэ зы псалъэ емынэ щыжысIэм и шэй ефэнымрэ и IэфIыкIэ егъэндырэхынымрэ икIи и къыщитхъэмрэ зыфIызхэзэрыхъэ диз хъыджэбз ныбжьэгъум IэфIыкIэр кIуэри ибгъэм тенащ.
Етхьэлэр хъыджэбзыр. Сытэджщ аби зы хъыджэбз дыщIэзгъэкIащ хъыджэбзым. Псы сыт иригъэIубын е пэмыщI гуэрэкIэ дэIэпыкъуну щIэзгъэкIа хъыджэбзым и пщэр быдэу къэзубыдау IэфыкIэм къитхьэлэ хъыджэбзым адрейр къетхьэлэ. Сигу мызагъэу сакIэлъыщIэкIмэ сызрихьэлIар мырат. Сытми сэ псы тIэкIу кезгъэхьри IэфIыкIэм къитхьэлэ хъыгэбзыр къелащ. Адрей гужьейа хъыджэбзым къезытхьэлэ пэтам къыжриIащ:
– Уэхьей Сэхьэйр, сыптхьэламэ сытыт сыщIэжынур!

Маргъущ Везир
24.08.17
02:21

ЛЫБЖЬЭ

ЛЫБЖЬЭ
Нысашэ Iэнэм пэрытысхъащ си адэмрэ зы гупымрэ.
Iэнэ къызэтырагъувам зы тепщэчым илъ лыбжьэр си адэмрэ Пщыхъуэж Фэхъмирэ къалъысащ зэдашхыну.
Си адэр лыбжьэм зэ хэIэбэри ар ишхащ тIанэ еплъамэ лы илъым и нэхъыбэр щыIэжкъым. ТIанэ си адэм Фэхьмим хугъэкIуатэри къэнэжа лыбжэр къыжиIащ:
-Мэ си къуэш, къина лыбжьэри зэрщытури уэ шхы. Ауэ мыпхуэдэ зы нысашэ Iэнэми укъыздэшхэнуи укъызбгъэдэмтIысхьэж.

Маргъущ Везир
24.08.2017
02:05